arteterapia

 arteterapia –studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kandydat zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii: rekrutacja-arteterapia@g.elearn.uz.zgora.pl

1.w formie plików PDF  prace własne (zdjęcia minimum 10 prac) oraz dokumentację do każdej z prac, obejmującą:

  • imię i nazwisko
  • tytuł pracy
  • technika
  • wymiary
  • ewentualny komentarz

Każda praca powinna być umieszczona na osobnym zdjęciu.

2. w formie pliku PDF odpowiedzi na trzy poniższe pytania:

  • Proszę o uzasadnienie wyboru kierunku arteterapia.
  • Program studiów na kierunku arteterapia oferuje dwa moduły do wyboru: teatr/drama oraz sztuki wizualne. Kształceniem w ramach jakiego modułu jest Pani/Pan zainteresowana/y i dlaczego?
  • Proszę o krótki opis dotyczący dotychczasowych doświadczeń uzyskanych w aktywności animacyjnej, twórczej, społecznej (jeśli takie były).

Każda odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 300 słów

Wymienione powyżej pliki należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej, jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.