Białoruś

Sposób wyliczania punktów rekrutacyjnych dla kandydatów z białoruskim świadectwem, ubiegających się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Białorusi przeliczane są na punkty rekrutacyjne (P) według wzoru:

P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2

gdzie:

S – jest przeliczaną oceną

M – maksymalną oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej

m – minimalną oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

 • Wyniki uzyskane z egzaminu CT traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie rozszerzonym. Wyniki uzyskane w ramach egzaminu CT (skala 1-100) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury dla poziomu rozszerzonego i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 • Wyniki końcowe z przedmiotów realizowanych w trakcie nauki w szkole średniej i uzyskane na atestacie traktowane są jako równorzędne maturze na poziomie podstawowym. Wyniki uzyskane na atestacie (skala 1-10, zaliczenie od 3) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury dla poziomu podstawowego i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe mają osoby, które posiadają:

 • świadectwo o wykształceniu średnim ogólnym (Атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі)
 • dyplom o wykształceniu zawodowo-technicznym (Диплом о профессионально-техническом образовании)
 • dyplom o wykształceniu średnim specjalistycznym (Дыплом аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі)
 • uzyskane w starym systemie świadectwa o uzyskaniu wykształcenia średniego, świadectwa ukończenia średniej szkoły-zawodowo-technicznej oraz świadectwa ukończenia średniej szkoły zawodowej.

 

Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Białorusi jest zobowiązany:

 • założyć konto w systemie elektronicznej rejestracji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim >>> rejestracja na studia
 • złożyć wniosek o przyjęcie na studia i opłacić go
 • w rejestracji wybierać jako podstawę rekrutacji „matura zagraniczna”
 • po uzyskaniu w systemie decyzji – „zakwalifikowany do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym”, należy wgrać skany posiadanych dokumentów: świadectwo, atestat, dodatek do świadectwa, CT, dokumenty powinny być opatrzone apostille, i przetłumaczone na język polski, w celu przeliczania uzyskanych na tych dokumentach wyników na punkty rekrutacyjne przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Kandydat który otrzyma decyzję „zakwalifikowany do przyjęcia” zobowiązany jest w wyznaczonym zgodnie z >>> kalendarzem rekrutacji terminie dostarczyć:

 • elektronicznie – skany wymaganych dokumentów, które należy wgrać do zakładki DOKUMENTY w systemie rekrutacyjnym za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego  >>> tutaj znajdziesz wykaz wymaganych dokumentów
 • pocztą tradycyjną – oryginały wszystkich wgranych dokumentów (wersja papierowa) – pod adres:  Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra.
 • Niedostarczenie wymaganych dokumentów (w tym skanów i oryginałów) w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.UWAGA:
  • przez oryginały dokumentów należy rozumieć: oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie,
  • nadesłane pocztą tradycyjna oryginały będzie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Studenta (BOS), w którym prowadzony jest dany kierunek studiów w trakcie roku akademickiego albo zostaną odesłane pocztą tradycyjną wyłącznie na pisemny wniosek kandydata,
  • w szczególnych przypadkach, uzasadnionych wnioskiem złożonym w zakładce DOKUMENTY za pośrednictwem profilu rekrutacyjnego kandydata – dopuszcza się po uzyskaniu zgody podkomisji ds. rekrutacji wydziału, możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie późniejszym, w takiej sytuacji wpis na listę studentów będzie wpisem warunkowym.