grafika

grafika – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kandydat zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl

1.w formie plików PDF  prace własne (zdjęcia minimum 10 prac) oraz dokumentację do każdej z prac, obejmującą:

  • imię i nazwisko
  • tytuł pracy
  • technika
  • wymiary
  • ewentualny komentarz

Każda praca powinna być umieszczona na osobnym zdjęciu.

2. w formie pliku PDF odpowiedzi na trzy poniższe pytania:

  • Jaka wystawa sztuki lub wydarzenie artystyczne oglądane w muzeum, galerii, programie kulturalnym TV lub Internecie zrobiło na Pani/Panu duże wrażenie? Proszę wyjaśnić dlaczego i krótko je scharakteryzować.
  • Twórczość którego artysty szczególnie Pan/Pani ceni i podziwia.Proszę uzasadnić wybór.
  • Co chciałaby/chciałby Pani/Pan opowiedzieć o swoich pracach? Jakie były ich źródła inspiracji?

Każda odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 300 słów

Wymienione powyżej pliki należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej, jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.