Informator

Akademik

Złożenie elektronicznego wniosku o akademik jest możliwe dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcie na studia.  Wniosek o akademik znajduje się w profilu elektronicznej rejestracji  kandydata.
 • szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przyznawania miejsc w Domach Studenckich oraz opłat za akademik znajdują się na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich.
 • listę Domów Studenta znajdziesz: tutaj

Akty prawne

Wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji na studia wyższe oraz na studia doktoranckie znajdują się na stronie aktów prawnych zamieszczonych tutaj w postaci:

 • uchwał podejmowanych przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • zarządzeń wydawanych przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Olimpiady

Uprawnienia przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych:

 • na kierunki prowadzone na Uniwersytecie Zielonogórskim, z całkowitym lub częściowym pominięciem rankingów kwalifikowani są laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego.
 • prawo do skorzystania z uprawnień laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego przysługuje kandydatowi w okresie trzech lat od uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata lub finalisty.
 • podstawą zwolnienia z całości lub części rankingów jest oryginał dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady stopnia centralnego, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł.
 • maturzyści, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego mają prawo do przyjęcia na określone kierunki studiów, deklarując ją w trakcie elektronicznej rejestracji na studia,
 • powyższych postanowień nie stosuje się w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego i jednocześnie ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Pełen wykaz olimpiad z listą kierunków znajdziesz: tutaj

Opłaty

UWAGA
Wszystkie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za studia dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia. Dla tych osób, data wpłaty za pierwszy semestr studiów określona jest indywidualnie.

Opłaty za studia niestacjonarne:

 

Opłatę rekrutacyjna należy uiścić na numer konta Banku Millennium Odział / Zielona Góra odpowiedniego wydziału:

Wydział Numer konta
Wydział Artystyczny 52 1160 2244 0610 0210 0000 0000
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 68 1160 2244 0610 0810 0000 0000
Wydział Ekonomii i Zarządzania 95 1160 2244 0610 0610 0000 0000
Wydział Fizyki i Astronomii 76 1160 2244 0610 1110 0000 0000
Wydział Humanistyczny 87 1160 2244 0610 0310 0000 0000
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 33 1160 2244 0610 0710 0000 0000
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu 49 1160 2244 0610 1310 0000 0000
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 41 1160 2244 0610 1010 0000 0000
Wydział Mechaniczny 06 1160 2244 0610 0910 0000 0000
Wydział Nauk Biologicznych 60 1160 2244 0610 0510 0000 0000
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 25 1160 2244 0610 0410 0000 0000
Wydział Prawa i Administracji 14 1160 2244 0610 1210 0000 0000

FAQ - proces rekrutacji

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?

 • Nie. Możliwość podjęcia studiów stacjonarnych, jak również niestacjonarnych ma każdy, bez względu na wiek.

W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?

 • Kandydat ma możliwość złożenia dokumentów osobiście, jak również może wysłać je pocztą na adres biura rekrutacji. Komplet dokumentów może również w imieniu kandydata dostarczyć osoba trzecia.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?

 • Nie ustala się progów punktowych na Uczelni. Jednakże, aby pozytywnie zdać egzamin na kierunkach, gdzie przewiduje się egzaminy praktyczne istnieje minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać i jest to:
  • 30 pkt – na kierunki: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo
  • 40 pkt – na kierunki: architektura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • 50 pkt – na kierunki: jazz i muzyka estradowa

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?

 • Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia pojawia się w profilu rejestracji elektronicznej kandydata.
 • Informacja o umieszczeniu kandydata na liście rezerwowej na dany kierunek studiów pojawia się w profilu rejestracji elektronicznej kandydata.
 • Decyzja o przyjęciu na studia pojawia się w profilu rejestracji elektronicznej kandydata oraz wysyłana jest listownie na adres do korespondencji wskazany przez kandydata również we wniosku o przyjęcie na studia.
 • Lista z wynikami przyjętych na studia zamieszczana jest równocześnie na stronie internetowej Rekrutacji w zakładce wyniki rekrutacji.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?

 • Nie. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc wszyscy kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskają największą liczbę punktów.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?

 • Nie. Kandydat „zakwalifikowany do przyjęcia” zostanie „przyjęty” na studia dopiero po dostarczeniu kompletu wszystkich wymaganych  dokumentów. Po spełnieniu tego warunku otrzyma ostateczną decyzję o przyjęciu na studia.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?

 • Tak.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?

 • Nie. W przypadku braku na maturze punktowanego przedmiotu, w to miejsce wpisuje się zero punktów, a za pozostałe przedmioty wpisuje się punkty zgodnie z wynikami na świadectwie dojrzałości. Należy jednak pamiętać, iż w takiej sytuacji kandydat nigdy nie uzyska maksymalnej liczby punktów rekrutacyjnych aczkolwiek nie oznacza to również, że nie zostanie przyjęty na studia.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?

 • Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną ilość kierunków – w przypadku rekrutacji na podstawie konkurs świadectw oraz w przypadku rekrutacji na podstawie egzaminów wstępnych, pod warunkiem, że odbywają się one w różnych terminach.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?

 • Wszelkie przeniesienia w ramach uczelni oraz pomiędzy uczelniami dokonywane są w ramach wydziałów.

Stypendia

 • stypendia - wszelkie informacje na temat pomocy materialnej znajdziesz
 • inne stypendia i nagrody - wszelkie informacje na temat np. stypendiów rektora czy stypendiów sportowych, znajdziesz na stronie Działu Spraw Studenckich 

Uznanie wykształcenia, legalizacja, apostile

Wszelkie informacje dotyczące uznawalności zagranicznych dokumentów w celu ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce znajdziesz - tutaj