Informator

Akademik

Złożenie elektronicznego wniosku o akademik jest możliwe dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcie na studia.  Wniosek o akademik znajduje się w profilu elektronicznej rejestracji  kandydata.
 • szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przyznawania miejsc w Domach Studenckich oraz opłat za akademik znajdują się na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich.
 • listę Domów Studenta w Zielonej Górze znajdziesz: tutaj
 • listę Domów Studenta w Sulechowie znajdziesz: tutaj

Akty prawne

Wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji na studia wyższe oraz na studia doktoranckie znajdują się na stronie aktów prawnych zamieszczonych tutaj w postaci:

 • uchwał podejmowanych przez Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • zarządzeń wydawanych przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Olimpiady

Uprawnienia przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych:

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Zielonogórskim, laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie na studia, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw, z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne na dany kierunek studiów przewiduje egzaminy wstępne, każdy kandydat musi do nich przystąpić bez względu na uzyskany tytuł laureata albo finalisty.
 3. Prawo do skorzystania z uprawnień laureata lub finalisty olimpiady przysługuje kandydatowi w okresie trzech lat od uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata lub finalisty.
 4. Podstawą skorzystania z uprawnień laureata lub finalisty olimpiady jest oryginał dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł.
 5. Maturzyści, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym polegającym na:
  • zarejestrowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożeniu elektronicznego wniosku o przyjęcie na studia,
  • wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,
  • wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości oraz wskazania nazwy olimpiady, na podstawie której będą ubiegać się
   o przyznanie uprawnień laureata lub finalisty olimpiady,
  • dokonaniu wpłaty opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
 6. Wszystkie wymienione powyżej uprawnienia przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych, nie stosuje się w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego i jednocześnie ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pełen wykaz olimpiad z listą kierunków znajdziesz: tutaj

Opłaty

UWAGA
Wszystkie osoby przyjęte na pierwszy rok studiów niestacjonarnych wnoszą opłaty za studia dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia. Dla tych osób, data wpłaty za pierwszy semestr studiów określona jest indywidualnie.

Opłaty za studia niestacjonarne:

FAQ - proces rekrutacji

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?

 • Nie. Możliwość podjęcia studiów stacjonarnych, jak również niestacjonarnych ma każdy, bez względu na wiek.

W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?

 • Kandydat ma możliwość złożenia dokumentów osobiście, jak również może wysłać je pocztą na adres biura rekrutacji. Komplet dokumentów może również w imieniu kandydata dostarczyć osoba trzecia.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?

 • Nie ustala się progów punktowych na Uczelni. Jednakże, aby pozytywnie zdać egzamin na kierunkach, gdzie przewiduje się egzaminy praktyczne istnieje minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać i jest to:
  • 20 pkt - na kierunki: architektura
  • 30 pkt – na kierunki: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo
  • 40 pkt – na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • 50 pkt – na kierunki: jazz i muzyka estradowa

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?

 • Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia pojawia się w profilu rejestracji elektronicznej kandydata.
 • Informacja o umieszczeniu kandydata na liście rezerwowej na dany kierunek studiów pojawia się w profilu rejestracji elektronicznej kandydata.
 • Decyzja o przyjęciu na studia pojawia się w profilu rejestracji elektronicznej kandydata oraz wysyłana jest listownie na adres do korespondencji wskazany przez kandydata również we wniosku o przyjęcie na studia.
 • Lista z wynikami przyjętych na studia zamieszczana jest równocześnie na stronie internetowej Rekrutacji w zakładce wyniki rekrutacji.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?

 • Nie. Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc wszyscy kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskają największą liczbę punktów.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?

 • Nie. Kandydat „zakwalifikowany do przyjęcia” zostanie „przyjęty” na studia dopiero po dostarczeniu kompletu wszystkich wymaganych  dokumentów. Po spełnieniu tego warunku otrzyma ostateczną decyzję o przyjęciu na studia.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?

 • Tak.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?

 • Nie. W przypadku braku na maturze punktowanego przedmiotu, w to miejsce wpisuje się zero punktów, a za pozostałe przedmioty wpisuje się punkty zgodnie z wynikami na świadectwie dojrzałości. Należy jednak pamiętać, iż w takiej sytuacji kandydat nigdy nie uzyska maksymalnej liczby punktów rekrutacyjnych aczkolwiek nie oznacza to również, że nie zostanie przyjęty na studia.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?

 • Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną ilość kierunków – w przypadku rekrutacji na podstawie konkurs świadectw oraz w przypadku rekrutacji na podstawie egzaminów wstępnych, pod warunkiem, że odbywają się one w różnych terminach.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?

 • Wszelkie przeniesienia w ramach uczelni oraz pomiędzy uczelniami dokonywane są w ramach wydziałów.

Stypendia/Pomoc materialna

 • stypendia - wszelkie informacje na temat pomocy materialnej znajdziesz
 • więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Działu Spraw Studenckich 

Uznanie wykształcenia, legalizacja, apostile

Wszelkie informacje dotyczące uznawalności zagranicznych dokumentów w celu ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce znajdziesz - tutaj