Kierunek: Administracja (w Sulechowie)

Rodzaj studiów

3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Zasady rekrutacji

Przy ustalaniu sumy punktów z trzech przedmiotów zdawanych na maturze brane są do rankingu przedmioty:

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. jeden przedmiot wybrany spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

Limit miejsc

120

Rodzaj studiów

3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Zasady rekrutacji

Przy ustalaniu sumy punktów z trzech przedmiotów zdawanych na maturze brane są do rankingu przedmioty:

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. jeden przedmiot wybrany spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

Opłata za studia

1800 zł - za semestr

Limit miejsc

120

Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku administracja posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań, zdobyte w czasie praktyki w środowisku zajmującym się zawodowo administracją. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. W zależności od wybranej po drugim roku studiów specjalności absolwent posiada dodatkowe umiejętności związane z określonymi rodzajami administracji publicznej.

Specjalności proponowane na kierunku

 • Administracja samorządowa
 • Administracja służb społecznych
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Gospodarka publiczna
 • Menadżer projektów europejskich
 • Rachunkowość i gospodarka budżetowa
 • Usługi informacyjne w urzędzie (e-Urząd)