Kierunek: Architektura wnętrz

Rodzaj studiów

3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 90 punktów), składa się z egzaminu obej­mującego:

  • rysunek (0 – 45 punktów),
  • malarstwo (0 – 45 punktów).

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest zdanie egzaminu praktycznego. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie z dwóch sprawdzianów co najmniej 30 punktów.

ETAP 2.

Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-10 punktów).

Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,05 d1 + 0,05d2

gdzie:

d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii sztuki na poziomie podstawowym,
d2r – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii sztuki na poziomie rozszerzonym,

Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punków z Etapu 1.

STARA MATURA:

ETAP 1.
Część praktyczna (0 – 90 punktów), składa się z egzaminu obej­mującego: rysunek (0 – 45 punktów), malarstwo (0 – 45 punktów).
Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest zdanie egzaminu praktycznego. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie z dwóch sprawdzianów co najmniej 30 punktów.

ETAP 2.
Część teoretyczna (0-10 punktów), składa się z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej wiedzę z zakresu historii sztuki.

Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punków z Etapu 1.

Kandydat na kierunek architektura wnętrz, który w pierwszym etapie uzyskał minimum 30 pkt. może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Sztuki Wizualne bez dodatkowych egzaminów – liczba punktów uzyskana z postępowania rekrutacyjnego na kierunku architektura wnętrz zostanie w takim przypadku zaliczona jako wynik postępowania rekrutacyjnego na kierunek Sztuki Wizualne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura wnętrz ma prawo wskazać w jednym podaniu o przyjęciu na studia – poza kierunkiem, na który chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugi (spośród malarstwo, grafika), na który chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku zasad i harmonogramu rekrutacji.

Co zabrać ze sobą na egzamin praktyczny:

  • brystol (4 sztuki) 100×70
  • klamry do zaczepienia brystolu na sztalugę
  • farby: tempery, oleje, akwarele
  • węgiel, ołówek, kredki, pastele
  • dowód tożsamości

 

Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku architektury wnętrz dzięki posiadanym kwalifikacjom projektowo-artystycznym, pracując indywidualnie lub w zespole, odpowiedzialnie kształtuje otoczenie współczesnego człowieka. Dzięki zdobytej wiedzy, nabytym umiejętnościom artystycznym oraz znajomości sztuki potrafi, w połączeniu z dbałością o środowisko naturalne, ukształtować przestrzeń zgodnie z estetycznymi i użytkowymi standardami współczesnego życia. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ.

 

Strona wydziału: tutaj

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra

e-mail:sekretariat@wa.uz.zgora.pl
www.wa.uz.zgora.pl