Kierunek: Architektura

Rodzaj studiów

3,5- letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera architekta

Zasady rekrutacji

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili warunki postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania rekrutacyjnego i uzyskali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Jest to sprawdzian z rysunku (punktowany w skali 0 – 60 punktów) i obej­muje on:

 • rysunek z natury (0 – 30 punktów),
 • rysunek z wyobraźni (0 – 30 punktów).

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego – konkursu świadectw – jest zdanie sprawdzianu z dwóch rysunków na minimum 20 punktów.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne. Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.  W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,07 m1 + 0,07 m2 + 0,04 p1 + 0,04 p2 + 0,05 o1 + 0,05 o2 + 0,04 d1 + 0,04 d2

przy czym:

m – matematyka

p – język polski

o – język obcy nowożytny

d – jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, historia, historia sztuki, informatyka

gdzie:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

Co zabrać ze sobą na egzamin praktyczny:

 • 2 sztuki brystolu (o formacie: 70cm x 50cm)
 • klamry do zaczepienia brystolu do deski
 • twardy podkład pod rysunek (o formacie 70cm x 50cm)
 • ołówki o różnej twardości
 • miękka gumka do mazania
 • dowód tożsamości

Limit miejsc

60

Czego się tu nauczysz?

Studia inżynierskie na kierunek Architektura przygotowują specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych uczelni absolwenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi. Absolwenci Kierunku Architektura posiadają kwalifikacje do pracy w biurach i pracowniach projektowych, na stanowiskach architektów w terytorialnych jednostkach samorządowych. Są również uprawnieni do brania udziału w pracach samorządowych lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych.

Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy inżynier architekt. Sylwetkę absolwenta determinują wyzwania dla zawodu architekta początku trzeciego tysiąclecia. Wynikają one z:

 • potrzeb i zamówień inwestycyjnych charakterystycznych dla regionalnej gospodarki wolnorynkowej,
 • powiązań między uniwersytetami technicznymi, przemysłem i władzami w sektorze budowlanym kraju i Europy,
 • trendów w kształceniu wielostopniowym architektów,
 • wymiany i profesjonalnej identyfikacji architektów w Europie,
 • wysiłków zmierzonych do stosowania ładu przestrzennego w Europie zgodnie z potrzebami i charakterystyką poszczególnych regionów, zarówno pod względem urbanistycznym jak i architektonicznym,
 • potrzeb kształtowanie przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Rodzaj studiów

1,5-roczne studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta

Zasady rekrutacji

Rejestracja na studia rozpoczyna się w styczniu-lutym 2019 roku.  Rok akademicki dla studiów drugiego stopnia rozpoczyna się od semestru letniego 2018/2019.

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które mają tytuł zawodowy inżyniera architekta tego samego kierunku. Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

Etap 1.

Przegląd prac własnych (portfolio) wraz z rozmową kwalifikacyjną. Portfolio wyłącznie na płycie CD w formacie PDF wraz z wydrukami w teczce formatu A4, powinno zawierać: pracę dyplomową, wybrane projekty prac semestralnych, wybrane prace z rysunku odręcznego (lub inne prace). Warunkiem przejścia do Etapu 2 jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej (3 pkt.).

Etap 2.

Wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

W obu etapach stosowana jest skala ocen: bardzo dobry (5 pkt.); dobry plus (4,5 pkt.); dobry (4 pkt.); dostateczny plus (3,5 pkt.); dostateczny (3 pkt.); niedostateczny (2 pkt.). Liczby punktów (oznaczone dalej przez L) wyliczane będą według wzoru:

L = (D + 2 P) /3

gdzie:

D – ocena odpowiadająca wynikowi ukończenia studiów pierwszego stopnia wpisanemu na dyplomie ukończenia studiów

 

Limit miejsc

50

Czego się tu nauczysz?

Studia przygotowują specjalistów do planowania przestrzennego, projektowania i zarządzania w zakresie architektury zeroenergetycznej. Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie tradycyjnego oraz innowacyjnego energooszczędnego, projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego, planowania przestrzennego, na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym oraz ponadkrajowym, kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym, stosowania procedur opracowywania koncepcji urbanistycznych oraz projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych, stosowania przepisów jak i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, innowacyjności w realizacji i użytkowaniu obiektu architektonicznego, zasad organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej oraz historii i teorii architektury, historii i teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych, nauk humanistycznych, etyki, psychologii społecznej, socjologii i filozofii.

Absolwenci będą rozumieć rolę zawodu architekta w społeczeństwie jak i wpływu wyników jego pracy na jakość środowiska. Absolwenci powinni stosować zasady etyki zawodowej. Absolwenci będą przygotowani do:

 • podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego, zwłaszcza w zakresie efektywnego wykorzystania energii w budownictwie
 • zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem,
 • wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektoniczno-urbanistycznej,
 • koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych,
 • zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podjęcia pracy badawczej

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

 • pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się doradztwem.