Kierunek: Architektura

Rodzaj studiów

3,5- letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera architekta

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 60 punktów) obej­muje sprawdzian z rysunku:

 • rysunek z natury (0 – 30 punktów),
 • rysunek z wyobraźni (0 – 30 punktów).

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest zdanie sprawdzianu z dwóch rysunków na minimum 20 punktów.

ETAP 2. Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-40 punktów):

 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,07 m1 + 0,07 m2 + 0,04 p1 + 0,04 p2+  0,05 o1 + 0,05 o2 + 0,04 d1 + 0,04 d2

gdzie:

m1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,
m2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
p1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, historia, historia sztuki, informatyka na poziomie podstawowym,
d2– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z  jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, historia, historia sztuki, informatyka na poziomie rozszerzonym,

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy.

STARA MATURA

Część praktyczna (0 – 60 punktów) obej­muje sprawdzian z rysunku:

 • rysunek z natury (0 – 30 punktów),
 • rysunek z wyobraźni (0 – 30 punktów).

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest zdanie sprawdzianu z dwóch rysunków na minimum 20 punktów.

 

ETAP 2. Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-40 punktów):

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,07 m1 + 0,07 m2 + 0,04 p1 + 0,04 p2+  0,05 o1 + 0,05 o2 + 0,04 d1 + 0,04 d2

gdzie:

m1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki,
m2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki,
o1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
p1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
d1– punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, historia, historia sztuki, informatyka,
d2– punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, historia, historia sztuki, informatyka,

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.
 • Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy.

Co zabrać ze sobą na egzamin praktyczny:

 • 2 sztuki brystolu (o formacie: 70cm x 50cm)
 • klamry do zaczepienia brystolu do deski
 • twardy podkład pod rysunek (o formacie 70cm x 50cm)
 • ołówki o różnej twardości
 • miękka gumka do mazania
 • dowód tożsamości

Czego się tu nauczysz?

Studia inżynierskie na kierunek Architektura przygotowują specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych uczelni absolwenci są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi. Absolwenci Kierunku Architektura posiadają kwalifikacje do pracy w biurach i pracowniach projektowych, na stanowiskach architektów w terytorialnych jednostkach samorządowych. Są również uprawnieni do brania udziału w pracach samorządowych lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych.

Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy inżynier architekt. Sylwetkę absolwenta determinują wyzwania dla zawodu architekta początku trzeciego tysiąclecia. Wynikają one z:

 • potrzeb i zamówień inwestycyjnych charakterystycznych dla regionalnej gospodarki wolnorynkowej,
 • powiązań między uniwersytetami technicznymi, przemysłem i władzami w sektorze budowlanym kraju i Europy,
 • trendów w kształceniu wielostopniowym architektów,
 • wymiany i profesjonalnej identyfikacji architektów w Europie,
 • wysiłków zmierzonych do stosowania ładu przestrzennego w Europie zgodnie z potrzebami i charakterystyką poszczególnych regionów, zarówno pod względem urbanistycznym jak i architektonicznym,
 • potrzeb kształtowanie przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Rodzaj studiów

1,5-roczne studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które mają tytuł zawodowy inżyniera architekta tego samego kierunku. Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

Etap 1.

Przegląd prac własnych (portfolio) wraz z rozmową kwalifikacyjną. Portfolio wyłącznie na płycie CD w formacie PDF wraz z wydrukami w teczce formatu A4, powinno zawierać: pracę dyplomową, wybrane projekty prac semestralnych, wybrane prace z rysunku odręcznego (lub inne prace). Warunkiem przejścia do Etapu 2 jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej (3 pkt.).

Etap 2.

Wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

W obu etapach stosowana jest skala ocen: bardzo dobry (5 pkt.); dobry plus (4,5 pkt.); dobry (4 pkt.); dostateczny plus (3,5 pkt.); dostateczny (3 pkt.); niedostateczny (2 pkt.). Liczby punktów (oznaczone dalej przez L) wyliczane będą według wzoru:

L = (D + 2 P) /3

gdzie:

D – ocena odpowiadająca wynikowi ukończenia studiów pierwszego stopnia wpisanemu na dyplomie ukończenia studiów

 

Limit miejsc

50

Czego się tu nauczysz?

Studia przygotowują specjalistów do planowania przestrzennego, projektowania i zarządzania w zakresie architektury zeroenergetycznej. Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie tradycyjnego oraz innowacyjnego energooszczędnego, projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego, planowania przestrzennego, na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym oraz ponadkrajowym, kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących między ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią, rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym, stosowania procedur opracowywania koncepcji urbanistycznych oraz projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych, stosowania przepisów jak i procedur techniczno-budowlanych, ekonomiki projektowania, innowacyjności w realizacji i użytkowaniu obiektu architektonicznego, zasad organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej oraz historii i teorii architektury, historii i teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych, nauk humanistycznych, etyki, psychologii społecznej, socjologii i filozofii.

Absolwenci będą rozumieć rolę zawodu architekta w społeczeństwie jak i wpływu wyników jego pracy na jakość środowiska. Absolwenci powinni stosować zasady etyki zawodowej. Absolwenci będą przygotowani do:

 • podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego, zwłaszcza w zakresie efektywnego wykorzystania energii w budownictwie
 • zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem,
 • wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektoniczno-urbanistycznej,
 • koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych,
 • zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi,
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podjęcia pracy badawczej

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:

 • pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach zajmujących się doradztwem.