Kierunek: Biologia

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,20 b1 + 0,20 b2 + 0,20 c1 + 0,20 c2+  0,05 m1 + 0,05 m2 + 0,05 o1 + 0,05 o2

gdzie:

b – biologia

c – chemia

m – matematyka

o – język obcy nowożytny

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.
 • Za równoważny przedmiotowi biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Biologia ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
 • Biotechnologia
 • Turystyka i rekreacja
 • Wychowanie fizyczne
 • Żywienie człowieka i dietoterapia

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Biologia;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

PROGI PUNKTOWE:

Na Uniwersytecie Zielonogórskim nie prowadzi się statystyk oraz nie publikuje się progów punktowych*. Rekrutacja na naszej Uczelni polega na zakwalifikowaniu kandydatów o największej liczbie punktów rekrutacyjnych w ramach uchwalonego limitu miejsc. Na wyniki rekrutacji w danym roku akademickim wpływ ma wiele zmiennych często, niezależnych od samych kandydatów, jak i od uczelni.

Do czynników, które mają wpływ na znaczenie różnic w danym roku akademickim, należy zaliczyć: stopień trudności matury, zainteresowanie danym kierunkiem studiów, limity miejsc, kryteria kwalifikacji czy zmiany w ofercie studiów. Z tego względu wyniki z poprzednich lat nie są wiarygodną podstawą do prognozowania wyników tegorocznej rekrutacji.

*za wyjątkiem kierunku lekarskiego

 

Limit miejsc

30

Czego się tu nauczysz?

Celem studiów na kierunku Biologia jest przygotowanie Absolwentów do posługiwania się wiedzą biologiczną, a także samodzielnego pogłębiania tej wiedzy oraz stosowania w działalności zawodowej.

Absolwent kierunku Biologia uzyskuje w zaawansowanym stopniu podstawową wiedzę biologiczną z zakresu botaniki, zoologii, ekologii, ochrony przyrody, fizjologii roślin i zwierząt, anatomii człowieka, genetyki, ewolucjonizmu, mikrobiologii, immunologii, chemii, biochemii, biologii komórki, fizyki, biofizyki. Absolwent przygotowany jest do wykonywania podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, obsługi aparatury badawczej i/lub urządzeń technologicznych jak również samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych z zachowaniem zasad prawnych i etycznych oraz aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej. Program studiów uwzględnia ponadto kształcenie w zakresie języków obcych, technologii informacyjnych oraz wychowania fizycznego. W trakcie studiów studenci mają możliwość uczestniczenia w różnych formach zajęć, od wykładów, poprzez zajęcia konwersatoryjne i seminaryjne, do zajęć laboratoryjnych. Wiele kursów obejmuje zajęcia terenowe.

W czasie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa w wybranych indywidualnie zakładach i/lub szkołach.

Program studiów, umożliwia studentom uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, studiach za granicą, a w konsekwencji otwarcie na europejski rynek pracy.

Specjalności proponowane na kierunku

BIOLOGIA MEDYCZNA

Specjalność pozwala  zdobyć  wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w obszarach wspierających medycynę.

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, szczególnie na temat molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów.  Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Dodatkowo, Absolwent zna i potrafi stosować metody diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej. Dzięki temu może współpracować ze specjalistami zajmującymi się różnymi chorobami ludzi i zwierząt, w tym chorobami genetycznymi, infekcyjnymi i in., analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Zna podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją.

Perspektywy pracy:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, laboratoriach stacji sanitarno-epidomiologicznych lub związanych z ochroną i kontrolą stanu środowiska. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w placówkach zajmujących się gromadzeniem i analizą wyników badań klinicznych. Będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, analitykami i diagnostami medycznymi. Ścieżka kariery może być uzupełniona o studia magisterskie (biologia molekularna, mikrobioanalityka, biotechnologia) lub podyplomowe w pokrewnych dziedzinach.

BIOLOGIA Z KWALIFIKACJAMI PEDAGOGICZNYMI

Specjalność pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności kierunkowe niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej.

Absolwent posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę podstawową w zakresie nauk biologicznych. Zna prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska. Absolwent dysponuje praktycznymi umiejętnościami umożliwiającymi wykonywanie wszechstronnych analiz z użyciem materiału biologicznego oraz projektowanie i przeprowadzanie podstawowych procesów biologicznych. Potrafi planować i wykonywać badania laboratoryjne i terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt oraz podstawowych zadań związanych z ekologią i ochroną przyrody. Postępuje zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratoriach i w czasie prowadzenia badań terenowych. Posiada umiejętność współpracy w grupie i zdolność do organizowania stanowiska pracy. Wykazuje kreatywność i zdolność do samokształcenia. Posiada umiejętność publicznego przedstawiania wiedzy. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii zgodną ze standardami kształcenia nauczycieli.

Perspektywy pracy:

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w szkołach podstawowych, placówkach edukacyjnych, placówkach naukowych i dydaktycznych itp. Może również  podejmować pracę w administracji, placówkach ochrony środowiska itp.  Absolwent może  kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

 

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku biologia, w szczególności powinien posiadać:

 • wiedzę w zakresie wybranych faktów i pojęć przyrodniczych,
 • umiejętność opisywania i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów biologicznych,
 • znajomość podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych,
 • wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia lub rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydat, który ukończył studia na kierunku innym niż zgodny lub pokrewny, zobowiązany jest przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej zagadnień z zakresu treści podstawowych i kierunkowych objętych programem studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku studiów. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0 – 1 pkt., gdzie 1 punkt – oznacza, że kandydat zdał rozmowę kwalifikacyjną, i może być kwalifikowany na studia, a 0 pkt. oznacza, że kandydat nie zdał rozmowy kwalifikacyjnej, i nie będzie przyjęty na studia.

Lista zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Nauk Biologicznych UZ (>>> tutaj). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien odpowiedzieć na trzy pytania z zakresu listy zagadnień (pytania są losowane przez kandydata z puli pytań).

Za kierunki pokrewne, uważa się kierunki:

 • biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
 • biotechnologia
 • ochrona środowiska

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

30

Czego się tu nauczysz?

Absolwenci kończący studia na kierunku biologia uzyskują wiedzę osadzoną przede wszystkim w obszarze nauk przyrodniczych, który koresponduje z innymi obszarami nauk takimi jak nauki ścisłe czy społeczne. Posiadana wiedza pogłębiona jest o dodatkowe umiejętności praktyczne, co pozwala na zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.

Specjalności proponowane na kierunku

Biologia molekularna

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskie)
na kierunku Biologia, specjalność Biologia molekularna posiada pogłębioną wiedzę z zakresu biologii i biegłość w zakresie biologii molekularnej, a w szczególności zastosowania technik mikroskopowych i znakowania cząstek biologicznych, prowadzenia kultur in vitro oraz praktycznych aspektów enzymologii, genetyki człowieka, a także bioinformatyki i technik rekonstrukcji filogenezy.Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwala absolwentowi na dogłębną analizę zjawisk i procesów biologicznych zachodzących w środowisku naturalnym. Szczególny nacisk stawiamy na umiejętność obsługi aparatury badawczej i prowadzenia szerokiego spektrum analiz materiału biologicznego.Absolwent przygotowany jest do pracy w: instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych zajmujących się analizą z wykorzystaniem materiału biologicznego, przemyśle. Zdobyta wiedza pozwala na rozwijanie umiejętności zawodowych i podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Biologia środowiska

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biologia, specjalność Biologia środowiska, potrafią ocenić i analizować różnorodność biologiczną na poziomie taksonomicznym, biocenotycznym i krajoznawczym. Posiadają metodyczne przygotowanie do badań geobotanicznych, faunistyczno-ekologicznych i hydrobiologicznych. Posiadają umiejętności opisu oraz wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i dzięki znajomości metod statystycznych umieją oszacować znaczenie wyników badań biologicznych. Ponadto, absolwenci dysponują szeroką wiedzą z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko lądowe oraz wodne. Są świadomi znaczenia właściwych postaw etycznych w badaniach biologicznych. Oprócz podstawowych treści w programie studiów kładzie się nacisk na wykształcenie u absolwenta kreatywnego sposobu myślenia, umiejętności rozumienia i oceny funkcjonowania naturalnych i znajdujących się pod wpływem antropopresji ekosystemów, zdolności planowania i stosowania odpowiednich technik pomiarowych, trwałego użytkowania zasobów naturalnych oraz opracowywania strategii zarządzania środowiskiem. Absolwenci rozumieją problematykę z zakresu ochrony środowiska w takim stopniu, aby współpracować ze specjalistami z innych dziedzin nauk, a więc z prawnikami, ekonomistami, dziennikarzami i politykami. Ponadto, absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, a także w przemyśle, placówkach ochrony przyrody lub jednostkach administracji na stanowiskach wymagających przygotowania biologicznego. Są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich) z zakresu nauk biologicznych.