Kierunek: Biotechnologia

Rodzaj studiów

3-letnie, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 b1 + 0,20 b2 + 0,20 c1 + 0,20 c2+  0,05 m1 + 0,05 m2 + 0,05 o1 + 0,05 o2

gdzie:

b1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym,
b2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym,
c1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie podstawowym,
c2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym,
m1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,
m2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

STARA MATURA

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 b1 + 0,20 b2 + 0,20 c1 + 0,20 c2+  0,05 m1 + 0,05 m2 + 0,05 o1 + 0,05 o2

gdzie:

b1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z biologii,
b2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z biologii,
c1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z chemii,
c2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z chemii,
m1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki,
m2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki,
o1– punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego ,
o2– punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego ,

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

 

Czego się tu nauczysz?

Absolwenci kierunku biotechnologia posiadają szeroką wiedzę z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych. Mają opanowane podstawy nauk ścisłych takich jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka. Posiadają wiedzę z zakresu nauk biologicznych obejmującą m.in. biochemię, bioinformatykę, biologię komórki, genetykę, mikrobiologię i immunologię. wiedza ta może być wykorzystana w obszarze biotechnologii, biologii molekularnej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii przemysłowej, kultur tkankowych oraz metod biotechnologicznych w ochronie środowiska. Szerokie i wszechstronne wykształcenie o charakterze interdyscyplinarnym umożliwia absolwentom kierunku biotechnologia sprawną współpracę ze specjalistami innych dziedzin nauki. Absolwenci kierunku Biotechnologia są przygotowani do stosowania technik biotechnologicznych w różnych, możliwych obszarach ich działalności zawodowej takich jak: laboratoria badawcze, analityczne i diagnostyczne, pracy z materiałem biologicznym czy pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych. Zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rodzaj studiów

2-letnie, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.

Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji:

 • za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 • za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Kierunek ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia jest:

 • zgodny, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny, gdy jest to kierunek:
  • biologia
  • biologia medyczna
  • chemia
  • inżynieria biomedyczna
  • technologia żywności
  • technologia żywności i żywienie człowieka
  • żywienie człowieka i dietoterapia.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.
Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:

N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Czego się tu nauczysz?

Absolwenci tego kierunku studiów posiadają specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk podstawowych i aplikacyjnych: biochemii, biologii komórki, genetyki i inżynierii genetycznej, inżynierii bioprocesowej, mikrobiologii, biotechnologii i biologii molekularnej, opartych na solidnych podstawach nauk biologicznych (botanika, zoologia) oraz ścisłych. Oprócz zdobytej wiedzy posiadają praktyczną umiejętność w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych i analitycznych. Posiadana wiedza, pogłębiona o dodatkowe umiejętności praktyczne, pozwoli na zatrudnienie absolwentów w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w przemysłach: spożywczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin w laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalności proponowane na kierunku

 • biotechnologia żywności

Absolwenci specjalności biotechnologia żywności mają wiedzę i umiejętności z zakresu chemii procesów biotechnologicznych, enzymologii, toksykologii, technologii przemysłów biotechnicznych, mikrobiologii żywności oraz oceny jakości produktów i procesów biotechnologicznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w których stosuje się techniki biotechnologiczne, tj. w przemyśle spożywczym (m. in. mleczarskim, mięsnym, browarniczym, gorzelniczym i winiarskim), farmaceutycznym, paszowym, a także chemii gospodarczej. Zna i potrafi praktycznie wykorzystać techniki in vitro stosowane w hodowli roślin i zwierząt oraz ochronie środowiska (biopreparaty, oczyszczanie biologiczne, biotransformacje).

Studia na kierunku biotechnologia oraz specjalności żywnościowej przygotowują także do pracy w laboratoriach analityczno – chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, zwłaszcza w przetwórstwie spożywczym związanym z technologiami fermentacyjnymi  i produkcją biopreparatów. Tak wszechstronne wykształcenie sprawia, że absolwenci specjalności mogą pracować na stanowiskach zarówno technologów, ale także wysoko wykwalifikowanych specjalistów w służbach sanitarnych i placówkach naukowo – badawczych.

 • mikrobioanalityka w biotechnologii

Absolwenci specjalności mikrobioanalityka w biotechnologii, zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki biotechnologiczne i biomolekularne. Zdobędą przygotowanie do pracy w przemysłach: spożywczym, rolniczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin, w badawczych i analitycznych laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci nabędą wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć wybranych dyscyplin nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), przyrodniczych (biologia) i technicznych (technologia, inżynieria procesowa). Zdobędą umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Wyróżnia go pogłębiona wiedza w zakresie budowy strukturalno – funkcjonalnej komórek eukariotycznych, markerów genetycznych oraz nowoczesnych technik analityki biochemicznej. Ta wiedza daje solidne podstawy do istoty tej specjalności, a więc wejścia w zagadnienia związane z bioanalityką w skali mikro, związaną z obszarem mikrobioanalityki oraz zdobycia umiejętności w projektowaniu, konstruowaniu i walidacji biosensorów o specyficznym, wąskim zakresie zastosowań w bioanalityce.

 • biotechnologia ogólna

Absolwenci specjalności biotechnologia ogólna, zdobędą przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki biotechnologiczne i biomolekularne. Zdobędą przygotowanie do pracy w przemysłach: spożywczym, rolniczym, farmaceutycznym, produkcji środków ochrony roślin, w badawczych i analitycznych laboratoriach biologicznych i medycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją odpadów, jak i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci nabędą wiedzę ukierunkowaną na praktyczne i teoretyczne wykorzystanie osiągnięć wybranych dyscyplin nauk ścisłych (matematyka fizyka, chemia), przyrodniczych (biologia) i technicznych (technologia, inżynieria procesowa). Zdobędą umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia eksperymentów oraz prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii. Wyróżni ich pogłębiona, zaawansowana wiedza na temat zależności budowy strukturalno-funkcjonalnej w komórce eukariotycznej i dynamiki procesów komórkowych,  niezbędna do zrozumienia zachodzących zjawisk na poziomie ultrastrukturalnym oraz molekularnym, ponadto w zakresie wykorzystania drobnoustrojów w procesach fermentacyjnych, jak również w zakresie mikrorozmnażania roślin. Poznają i przeanalizują możliwości biotechnologicznego przetwarzania materii i kontrolowania jej obiegu w skali ekosystemów i krajobrazów antropogenicznych, w celu ograniczenia degradacji i odbudowy struktury biotycznej oraz odtwarzania ewolucyjnie ukształtowanych procesów.

Ponadto przyswoją podstawowe informacje teoretyczne i praktyczne dotyczące programowania obiektowego w języku Java/BioJava z aspektem zastosowań w biotechnologii. Poznają zaawansowane metody stosowane w analizach enzymatycznych i procesowych  a w procesie edukacji będą mieli okazję zapoznać się z prawnymi, politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i moralno-etycznymi uwarunkowaniami rozwoju biotechnologii.

Wydział Nauk Biologicznych

ul. Prof. Szafrana 1
65-516 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@wnb.uz.zgora.pl
www.wnb.uz.zgora.pl