Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,4 p1 + 0,4 p2 + 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

p – język polski

d – jeden przedmiot wybrany spośród: filozofia, historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Coaching i doradztwo filozoficzne
 • Filologia angielska
 • Filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Literatura popularna i kreacje światów gier

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

PROGI PUNKTOWE:

Na Uniwersytecie Zielonogórskim nie prowadzi się statystyk oraz nie publikuje się progów punktowych*. Rekrutacja na naszej Uczelni polega na zakwalifikowaniu kandydatów o największej liczbie punktów rekrutacyjnych w ramach uchwalonego limitu miejsc. Na wyniki rekrutacji w danym roku akademickim wpływ ma wiele zmiennych często, niezależnych od samych kandydatów, jak i od uczelni.

Do czynników, które mają wpływ na znaczenie różnic w danym roku akademickim, należy zaliczyć: stopień trudności matury, zainteresowanie danym kierunkiem studiów, limity miejsc, kryteria kwalifikacji czy zmiany w ofercie studiów. Z tego względu wyniki z poprzednich lat nie są wiarygodną podstawą do prognozowania wyników tegorocznej rekrutacji.

*za wyjątkiem kierunku lekarskiego

Limit miejsc

40

Czego się tu nauczysz?

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające wykonywanie pracy dziennikarza w profesjonalnej redakcji w mediach tradycyjnych i internetowych, a także podjęcie zatrudnienia na stanowiskach związanych z obsługą medialną firm i organizacji oraz monitoringiem mediów.  Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zapewniają także pogłębioną wiedzę językoznawczą dotyczącą funkcjonowania języka w różnych uwarunkowaniach społecznych i kulturowych oraz z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach na poziomie umożliwiającym prowadzenie badań w pracach dyplomowych. Absolwent uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia m.in. na tym samym kierunku. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Więcej informacji o kierunku i Instytucie Filologii Polskiej: http://www.ifp.uz.zgora.pl/

 

 

 

Specjalności proponowane na kierunku

specjalność: broker informacji

Program kształcenia w ramach specjalności broker informacji na studiach pierwszego stopnia zakłada efekty kształcenia związane z wyposażeniem absolwentów w uniwersalne umiejętności przydatne na rynku pracy. W szczególności są to umiejętności związane z organizacją i zarządzaniem informacją. Ponieważ wśród zawodów przyszłości wskazuje się m. in. zawody związane z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji (np. specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytor wiarygodności informacji), specjalność ta w pierwszej kolejności wyposaża absolwenta w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie takich właśnie profesji (w szczególności jest to wiedza dotyczącą wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji poprzez wdrażanie narzędzi cyfrowych, a także znajomość metod pracy z użytkownikiem informacji). Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach, bibliotekach, firmach reklamowych i w infobrokerskiej obsłudze biznesu. Uzyskując dyplom licencjata wybranego kierunku studiów jest przygotowany do kontynuowania edukacji w ramach studiów drugiego stopnia.

specjalność: dziennikarstwo internetowe

Absolwenci specjalności dziennikarstwo internetowe dysponują zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami związanymi z obsługą nowych mediów (kreowaniem środowiska sieciowego i profesjonalną obsługą mediów społecznościowych). W programie specjalności przewidziane są zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy o nowych technologiach komunikowania w Internecie w kontekście technicznym, społecznym i lingwistycznym oraz umiejętności ich projektowania, obsługi i kreatywnego wykorzystania w przekazie medialnym. Absolwenci znają m.in. teorię i praktykę hipertekstu oraz potrafią zaprojektować, stworzyć i opublikować stronę WWW, co powinno umożliwić im znalezienie zatrudnienia przy redagowaniu serwisów online, w tym stron internetowych czasopism oraz stacji radiowych i telewizyjnych. Ponadto są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku (w przypadku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego są to studia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, uwzględniające moduł uzupełniający dziennikarstwo ekologiczne) bądź kierunkach pokrewnych.

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w szczególności:

 • być wyposażony w wiedzę teoretyczną na temat nowych i tradycyjnych mediów oraz komunikacji społecznej
 • znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • posiadać umiejętność poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • mieć wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, struktury wybranych instytucji społecznych i kulturalnych.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek albo są to studia dziennikarskie lub medioznawcze (z tytułem licencjata lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, np.filologia polska i filologie obce, bądź pokrywa się z zakresem nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, pedagogiki, psychologii, prawa kanonicznego i historii.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, które ukończyły kierunek studiów pierwszego stopnia pokrewny lub taki, który nie jest ani zgodny, ani pokrewny z wybranym kierunkiem studiów, będą zobligowane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia. Uzupełnienie różnic programowych polegać będzie na zaliczeniu w terminach wyznaczonych przez dziekana Wydziału Humanistycznego wskazanych przedmiotów do wyboru, jakie znajdują się w ofercie Instytutu Filologii Polskiej dla właściwego poziomu i kierunku studiów.

Limit miejsc

30

Czego się tu nauczysz?

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest wyposażony w specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające wykonywanie pracy dziennikarza w profesjonalnej redakcji w mediach tradycyjnych i internetowych oraz podjęcie zatrudnienia na stanowiskach związanych z obsługą medialną firm i organizacji. Moduł uzupełniający, obejmujący treści z zakresu dziennikarstwa ekologicznego, daje dodatkowe kompetencje w zakresie kreowania przekazu sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi i budowaniu gospodarki opartej na wiedzy i zielonych technologiach produkcji. Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zapewniają także wiedzę językoznawczą umożliwiającą uczestnictwo w badaniach naukowych oraz znajomość metod badań medioznawczych i umiejętność ich zastosowania w projektach badawczych.

Absolwent uzyskuje dyplom magistra i jest przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach doktorskich. Ponadto zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Więcej informacji o kierunku i Instytucie Filologii Polskiej: http://www.ifp.uz.zgora.pl/