Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rodzaj studiów

3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów i z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 80 punktów), gdzie oceniane są:

 • umiejętność gry na dowolnym instrumencie (wykonanie jednego utworu, 0 – 30 punktów),
 • umiejętność śpiewu (wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce, 0 – 30 punktów),
 • predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów).

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 40 punktów za Etap 1.

ETAP 2. Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-20 punktów):

 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym,
d2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym,

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

STARA MATURA:

 

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów i z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.

 

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 80 punktów), gdzie oceniane są:

 • umiejętność gry na dowolnym instrumencie (wykonanie jednego utworu, 0 – 30 punktów),
 • umiejętność śpiewu (wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce, 0 – 30 punktów),
 • predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów).

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 40 punktów za Etap 1.

ETAP 2. Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-20 punktów):

 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

 

R = 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

d1 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie,
d2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie.

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

Czego się tu nauczysz?

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzą do tytułu licencjata. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Absolwent jest zatem przygotowany do: prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji muzycznej na poziomie przedszkolnym i szkolnym (podstawowym, gimnazjalnym); prowadzenia zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych; prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych; animacji i upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne zgodne z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Strona wydziału: tutaj

Rodzaj studiów

2-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra sztuki

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy magistra lub licencjata tego samego lub pokrewnego kierunku.

Kierunkami pokrewnymi są:

 • dyrygentura
 • instrumentalistyka
 • jazz i muzyka estradowa
 • kompozycja
 • teoria muzyki
 • wokalistyka.

Kierunek ukończonych studiów wychowanie muzyczne uważany jest za ten sam kierunek studiów co edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za dwa Etapy.

Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

Etap 1.

Sprawdzian umiejętności – obejmuje praktyczne zadania muzyczne na poziomie licencjata sztuki, i jest to:

 • gra na fortepianie,
 • czytanie nut a’vista głosem i na fortepianie,
 • analiza dzieła muzycznego,
 • dyrygowanie.

Wynik z Etapu 1 jest średnią arytmetyczną punktów w skali 2 – 5 za wszystkie cztery sprawdziany, wyliczoną z dokładnością do 0,01. Warunkiem przejścia do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 3,0 pkt.

Etap 2.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ogólnych. Brany jest pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów,
 • zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za poszczególne etapy. Liczby punktów do listy rankingowej (oznaczone dalej przez L) wyliczana będzie według wzoru:

L = 2S + D + Z

gdzie:

S – wynik z Etapu 1,
D – ocena odpowiadająca wynikowi ukończenia studiów wpisanemu na dyplomie ukończenia studiów
Z – punkty za zgodność albo pokrewieństwo z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Czego się tu nauczysz?

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, absolwent posiada dodatkowe umiejętności.
Absolwent posiada również określoną programem studiów wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej i muzycznej oraz pedagogiki ogólnej i muzycznej, wzbogacone zasobem wiedzy ogólno-humanistycznej.

 

Strona wydziału: tutaj

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra

e-mail:sekretariat@wa.uz.zgora.pl
www.wa.uz.zgora.pl