Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za przeprowadzony sprawdzian praktyczny, gdzie oceniane są:

 • umiejętność gry na dowolnym instrumencie – wykonanie jednego utworu, punktowana w skali 0 – 25 punktów
 • umiejętność śpiewu – wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce, punktowana w skali 0 – 25 punktów
 • predyspozycje manualne, punktowane w skali 0 – 25 punktów
 • predyspozycje muzyczne, punktowane w skali 0 – 25 punktów

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 50.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, dostarczane wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

W trakcie nauki student może być narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia:

 • nadmierny wysiłek głosu

PROGI PUNKTOWE:

Na Uniwersytecie Zielonogórskim nie prowadzi się statystyk oraz nie publikuje się progów punktowych*. Rekrutacja na naszej Uczelni polega na zakwalifikowaniu kandydatów o największej liczbie punktów rekrutacyjnych w ramach uchwalonego limitu miejsc. Na wyniki rekrutacji w danym roku akademickim wpływ ma wiele zmiennych często, niezależnych od samych kandydatów, jak i od uczelni.

Do czynników, które mają wpływ na znaczenie różnic w danym roku akademickim, należy zaliczyć: stopień trudności matury, zainteresowanie danym kierunkiem studiów, limity miejsc, kryteria kwalifikacji czy zmiany w ofercie studiów. Z tego względu wyniki z poprzednich lat nie są wiarygodną podstawą do prognozowania wyników tegorocznej rekrutacji.

*za wyjątkiem kierunku lekarskiego

Limit miejsc

12

Czego się tu nauczysz?

Absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia I stopnia uzyskują kompetencje niezbędne do pracy w szkołach podstawowych, ogniskach muzycznych i innych placówkach kultury. Prowadzą zespoły, tworzą muzykę, koncertują jako wokaliści, dyrygenci, chórzyści lub instrumentaliści. Nasi absolwenci decydują się także na dalsze kształcenie w akademiach muzycznych. W toku studiów mają możliwość poszerzenia zakresu zdobytej wiedzy w zależności od wybranego bloku fakultatywnego – profilu wokalnego lub ogólnego.

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w szczególności:

 • wiedzę w zakresie literatury muzycznej, elementów dzieła muzycznego, stylów muzycznych oraz repertuaru zgodnie z wybranymi przedmiotami fakultatywnymi,
 • umiejętność realizowania własnych koncepcji artystycznych opartą na zdobytej wiedzy i doświadczeniach,
 • posiada wiedzę dotyczącą piśmiennictwa, warsztatu badań oraz wykorzystania mediów,
 • posiada osobowość́ artystyczną umożliwiającą̨ tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

Każdy kandydat zobowiązany jest przystąpić do realizacji praktycznych zadań muzycznych. Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat, który z realizacji praktycznych zadań muzycznych uzyskał co najmniej 3 punkty.

Realizacja praktycznych zadań muzycznych na poziomie licencjata, prowadzona jest w formie:

 1. sprawdzianów umiejętności z:
  • gry na instrumencie,
  • śpiew,
  • czytania nut a’vista,
  • dyrygowania,
  • analizy dzieła muzycznego,
 2. rozmowy na temat zainteresowań muzycznych kandydata.

Wynik ze sprawdzianów i rozmowy  jest średnią arytmetyczną punktów w skali 2,0 – 5,0.

Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej.

Liczba punktów do listy rankingowej (oznaczona dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 2 ZM + D

gdzie:

ZM – wynik uzyskany z realizacji praktycznych  zadań muzycznych na poziomie licencjata,

D – przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplom

 

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, dostarczane wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

W trakcie nauki student może być narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia:

 • nadmierny wysiłek głosu

Limit miejsc

8

Czego się tu nauczysz?

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, absolwent posiada dodatkowe umiejętności.
Absolwent posiada również określoną programem studiów wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej i muzycznej oraz pedagogiki ogólnej i muzycznej, wzbogacone zasobem wiedzy ogólnohumanistycznej.

Absolwenci Instytutu Muzyki podejmują pracę jako nauczyciele muzyki w szkołach, ogniskach muzycznych i innych placówkach kultury. Prowadzą własne zespoły, zajmują się marketingiem muzycznym, tworzą własną muzykę albo koncertują jako wokaliści, dyrygenci, chórzyści lub instrumentaliści. Nasi absolwenci decydują się także na dalsze kształcenie w akademiach muzycznych. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, zawodowo wykorzystują dodatkowe umiejętności związane z muzyką jazzową, z prowadzeniem zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, z kompozycją, aranżacją i nowoczesnymi technologiami w muzyce.