Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za przeprowadzony sprawdzian praktyczny, gdzie oceniane są:

 • umiejętność gry na dowolnym instrumencie – wykonanie jednego utworu, punktowana w skali 0 – 25 punktów
 • umiejętność śpiewu – wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce, punktowana w skali 0 – 25 punktów
 • predyspozycje manualne, punktowane w skali 0 – 25 punktów
 • predyspozycje muzyczne, punktowane w skali 0 – 25 punktów

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 50.

UWAGA – w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022  sprawdzian prowadzony jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym należy wysłać nagrania video, drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

Nagrania video powinny zawierać:

 1. krótką autoprezentację kandydata,
 2. zaśpiewany przez kandydata polski hymn narodowy (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego,
 3. wykonany przez kandydata jeden utwór na dowolnym instrumencie,
 4. zaśpiewany przez kandydata jeden utwór w dowolnej stylistyce,
 5. powtórzone przez kandydata ćwiczenia pozwalające na ocenę dyspozycji manualnych przesłanych kandydatowi w formie nagrania wideo. W celu otrzymania pliku instruktażowego należy się zwrócić mailowo na adres: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

W celu otrzymania pliku instruktażowego należy zwrócić się mailowo na adres: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej nagrania video należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, dostarczane wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

Limit miejsc

w II naborze (ogłoszony po zakończeniu I naboru na dzień 30 lipca br. ) - 11

Czego się tu nauczysz?

Absolwenci Instytutu Muzyki podejmują pracę jako nauczyciele muzyki w szkołach, ogniskach muzycznych i innych placówkach kultury. Prowadzą własne zespoły, zajmują się marketingiem muzycznym, tworzą własną muzykę albo koncertują jako wokaliści, dyrygenci, chórzyści lub instrumentaliści. Nasi absolwenci decydują się także na dalsze kształcenie w akademiach muzycznych. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, zawodowo wykorzystują dodatkowe umiejętności związane z muzyką jazzową, z prowadzeniem zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, z kompozycją, aranżacją i nowoczesnymi technologiami w muzyce.

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w szczególności:

 • wiedzę w zakresie literatury muzycznej, elementów dzieła muzycznego, stylów muzycznych oraz repertuaru zgodnie z wybranymi przedmiotami fakultatywnymi,
 • umiejętność realizowania własnych koncepcji artystycznych opartą na zdobytej wiedzy i doświadczeniach,
 • posiada wiedzę dotyczącą piśmiennictwa, warsztatu badań oraz wykorzystania mediów,
 • posiada osobowość́ artystyczną umożliwiającą̨ tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

Każdy kandydat zobowiązany jest przystąpić do realizacji praktycznych zadań muzycznych. Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat, który z realizacji zadań muzycznych uzyskał co najmniej 3 punkty.

Realizacja praktycznych zadań muzycznych na poziomie licencjata, prowadzona jest w formie:

 1. sprawdzianów umiejętności z:
  • gry na instrumencie,
  • śpiew,
  • czytania nut a’vista,
  • dyrygowania,
  • analizy dzieła muzycznego,
 2. rozmowy na temat zainteresowań muzycznych kandydata.

Wynik ze sprawdzianów i rozmowy  jest średnią arytmetyczną punktów w skali 2,0 – 5,0.

UWAGA – w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022  sprawdzian umiejętności oraz rozmowa prowadzone sat z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym należy wysłać nagrania video, drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl

Nagrania video powinny zawierać:

 1. krótką autoprezentację kandydata,
 2. zaśpiewany przez kandydata polski hymn narodowy (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego,
 3. wykonany przez kandydata jeden utwór na dowolnym instrumencie,
 4. zaśpiewany przez kandydata jeden utwór w dowolnej stylistyce,
 5. zadyrygowany przez kandydata wybrany utwór muzyczny (wykonany bez towarzyszenia instrumentalnego, partyturę należy przesłać osobno w formacie PDF) oraz krótką wypowiedź na jego temat wraz z uzasadnieniem jego wyboru,

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej nagrania video należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej.

Liczba punktów do listy rankingowej (oznaczona dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 2 ZM + D

gdzie:

ZM – wynik uzyskany z realizacji praktycznych  zadań muzycznych na poziomie licencjata,

D – przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplom

 

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

6

Czego się tu nauczysz?

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, absolwent posiada dodatkowe umiejętności.
Absolwent posiada również określoną programem studiów wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej i muzycznej oraz pedagogiki ogólnej i muzycznej, wzbogacone zasobem wiedzy ogólnohumanistycznej.

Absolwenci Instytutu Muzyki podejmują pracę jako nauczyciele muzyki w szkołach, ogniskach muzycznych i innych placówkach kultury. Prowadzą własne zespoły, zajmują się marketingiem muzycznym, tworzą własną muzykę albo koncertują jako wokaliści, dyrygenci, chórzyści lub instrumentaliści. Nasi absolwenci decydują się także na dalsze kształcenie w akademiach muzycznych. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, zawodowo wykorzystują dodatkowe umiejętności związane z muzyką jazzową, z prowadzeniem zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, z kompozycją, aranżacją i nowoczesnymi technologiami w muzyce.