Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za przeprowadzony sprawdzian praktyczny, gdzie oceniane są:

 • umiejętność gry na dowolnym instrumencie – wykonanie jednego utworu, punktowana w skali 0 – 25 punktów
 • umiejętność śpiewu – wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce, punktowana w skali 0 – 25 punktów
 • predyspozycje manualne, punktowane w skali 0 – 25 punktów
 • predyspozycje muzyczne, punktowane w skali 0 – 25 punktów

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 50.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, dostarczane wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

Limit miejsc

15

Czego się tu nauczysz?

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Absolwent jest zatem przygotowany do: prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji muzycznej na poziomie przedszkolnym i szkolnym (podstawowym, gimnazjalnym); prowadzenia zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych; prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych; animacji i upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne zgodne z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra sztuki

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego.

Za kierunki pokrewne uważa kierunki:

 • dyrygentura
 • instrumentalistyka
 • jazz i muzyka estradowa
 • kompozycja
 • teoria muzyki
 • wokalistyka

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w szczególności:

 • wiedzę w zakresie literatury muzycznej, elementów dzieła muzycznego, stylów muzycznych oraz repertuaru zgodnie z wybranymi przedmiotami fakultatywnymi,
 • umiejętność realizowania własnych koncepcji artystycznych opartą na zdobytej wiedzy i doświadczeniach,
 • posiada wiedzę dotyczącą piśmiennictwa, warsztatu badań oraz wykorzystania mediów,
 • posiada osobowość́ artystyczną umożliwiającą̨ tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

 

Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za dwa Etapy.

 

Etap 1.

Obejmuje praktyczne zadania muzyczne na poziomie licencjata:

 • przeprowadzone w formie sprawdzianów umiejętności, i są to:
  • gra na fortepianie
  • śpiew lub gra na instrumencie
  • czytanie nut a’vista głosem i na fortepianie
  • dyrygowanie
  • analiza dzieła muzycznego
 • rozmowa na temat zainteresowań muzycznych kandydata.

Wynik z Etapu 1 jest średnią arytmetyczną punktów w skali 2 – 5 pkt. za wszystkie sprawdziany oraz rozmowę, wyliczoną z dokładnością do dziesiętnych (2,0; 2,1; 2,2;…). Warunkiem przejścia do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 3 pkt.

 

Etap 2.

Wyliczony na podstawie wyniku ukończenia studiów wpisanego do dyplomu oraz za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Liczby punktów do listy rankingowej (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 2S + D + Z,

gdzie:

S – wynik z Etapu 1,

D – ocena odpowiadająca wynikowi ukończenia studiów wpisanemu na dyplomie ukończenia studiów

Z – punkty za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

 

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

10

Czego się tu nauczysz?

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, absolwent posiada dodatkowe umiejętności.
Absolwent posiada również określoną programem studiów wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej i muzycznej oraz pedagogiki ogólnej i muzycznej, wzbogacone zasobem wiedzy ogólnohumanistycznej.

 

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra

e-mail:sekretariat@wa.uz.zgora.pl
www.wa.uz.zgora.pl