Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rodzaj studiów

3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 80 punktów), gdzie oceniane są:

 • umiejętność gry na dowolnym instrumencie (wykonanie jednego utworu, 0 – 30 punktów),
 • umiejętność śpiewu (wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce, 0 – 30 punktów),
 • predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów).

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 40 punktów za Etap 1.

ETAP 2. Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-20 punktów):
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym,
d2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym,

 • Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy.
 • W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.

STARA MATURA:

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 80 punktów), gdzie oceniane są:

 • umiejętność gry na dowolnym instrumencie (wykonanie jednego utworu, 0 – 30 punktów),
 • umiejętność śpiewu (wykonanie jednego utworu w dowolnej stylistyce, 0 – 30 punktów),
 • predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów).

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 40 punktów za Etap 1.

ETAP 2. Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-20 punktów):
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

d1 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie,
d2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie.

 • Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy.

Limit miejsc

20

Czego się tu nauczysz?

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzą do tytułu licencjata. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Absolwent jest zatem przygotowany do: prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji muzycznej na poziomie przedszkolnym i szkolnym (podstawowym, gimnazjalnym); prowadzenia zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych; prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych; animacji i upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne zgodne z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Więcej informacji dotyczących kierunku znajdziesz: tutaj

Rodzaj studiów

2-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra sztuki

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy magistra lub licencjata tego samego lub pokrewnego kierunku.

Kierunkami pokrewnymi są:

 • dyrygentura
 • instrumentalistyka
 • jazz i muzyka estradowa
 • kompozycja
 • teoria muzyki
 • wokalistyka.

Kierunek ukończonych studiów wychowanie muzyczne uważany jest za ten sam kierunek studiów co edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za dwa Etapy.

Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

Etap 1.

Sprawdzian umiejętności – obejmuje praktyczne zadania muzyczne na poziomie licencjata sztuki, i jest to:

 • gra na fortepianie,
 • czytanie nut a’vista głosem i na fortepianie,
 • analiza dzieła muzycznego,
 • dyrygowanie.

Wynik z Etapu 1 jest średnią arytmetyczną punktów w skali 2 – 5 za wszystkie cztery sprawdziany, wyliczoną z dokładnością do 0,01. Warunkiem przejścia do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 3,0 pkt.

Etap 2.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ogólnych. Brany jest pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów,
 • zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za poszczególne etapy. Liczby punktów do listy rankingowej (oznaczone dalej przez L) wyliczana będzie według wzoru:

L = 2S + D + Z

gdzie:

S – wynik z Etapu 1,
D – ocena odpowiadająca wynikowi ukończenia studiów wpisanemu na dyplomie ukończenia studiów
Z – punkty za zgodność albo pokrewieństwo z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Limit miejsc

12

Czego się tu nauczysz?

Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Ponadto, w zależności od ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, absolwent posiada dodatkowe umiejętności.
Absolwent posiada również określoną programem studiów wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej i muzycznej oraz pedagogiki ogólnej i muzycznej, wzbogacone zasobem wiedzy ogólno-humanistycznej.

 

Więcej informacji dotyczących kierunku znajdziesz: tutaj

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra

e-mail:sekretariat@wa.uz.zgora.pl
www.wa.uz.zgora.pl