Kierunek: Efektywność energetyczna

Rodzaj studiów

4 - letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 m1 + 0,20 m2 + 0,10 o1 + 0,10 o2+ 0,05 p1 + 0,05 p2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

m1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,
m2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
p1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka na poziomie podstawowym,
d2– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka na poziomie rozszerzonym,

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

STARA MATURA

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 m1 + 0,20 m2 + 0,10 o1 + 0,10 o2+ 0,05 p1 + 0,05 p2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

m1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki,
m2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki,
o1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
p1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
d1– punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka,
d2– punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka,

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

Limit miejsc

60

Rodzaj studiów

4 - letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 m1 + 0,20 m2 + 0,10 o1 + 0,10 o2+ 0,05 p1 + 0,05 p2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

m1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,
m2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
p1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka na poziomie podstawowym,
d2– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka na poziomie rozszerzonym,

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

STARA MATURA

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 m1 + 0,20 m2 + 0,10 o1 + 0,10 o2+ 0,05 p1 + 0,05 p2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

m1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki,
m2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki,
o1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
p1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
d1– punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka,
d2– punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka,

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

Opłata za studia

2100 zł - za semestr

Limit miejsc

60

Czego się tu nauczysz?

Efek­ty­wność ener­gety­czna jest jed­nym z filarów poli­tyki ener­gety­cznej Unii Europe­jskiej. Poprawa efek­ty­wności ener­gety­cznej związana jest z dwoma pod­sta­wowymi typami dzi­ałań: oszczęd­noś­cią energii koń­cowej oraz stosowaniem źródeł o niskim nakładzie energii pier­wot­nej. Pol­ska dla wypełnienia zobow­iązań coraz bardziej restryk­cyjnych paki­etów klimatyczno-energetycznych potrze­bować będzie wysoce wyk­wal­i­fikowanej kadry inżynier­skiej posi­ada­jącej kom­pe­tencje w zakre­sie prowadzenia racjon­al­nej i niskoemisyjnej gospo­darki ener­gety­cznej. Real­iza­cja tego zada­nia wymaga prowadzenia w ramach jed­nego kierunku studiów zajęć o tem­atyce obe­j­mu­jącej obszary mechaniki, automatyki, elek­troen­er­getyki i ener­getyki cieplnej. Połącze­nie ich w ramach jed­nej, pre­cyzyjnie skom­ponowanej oferty dydak­ty­cznej pozwala stu­den­towi nabyć kom­pe­tencje, które musi­ałby zdoby­wać studi­u­jąc kilka kierunków jed­nocześnie. Oferta ta jest odpowiedzią na zapotrze­bowanie dzisiejszego rynku pracy, gdzie poszuki­wani są spec­jal­iści utrzy­ma­nia ruchu posi­ada­jący także wiedzę w zakre­sie gospo­darki ener­gety­cznej. Jest także odpowiedzią na rozwi­ja­jący się w Polsce sek­tor ener­getyki niskoemisyjnej. Zaję­cia na kierunku efek­ty­wność ener­gety­czna obe­j­mują głównie zagad­nienia związane z mon­i­torowaniem i zarządzaniem zuży­ciem energii (Home Area Net­work oraz Inter­net rzeczy), gen­er­acją energii w prze­myśle i budown­ictwie oraz stosowaniem tech­nologii ener­gooszczęd­nych w tych sek­torach gospodarki.

Dlaczego warto studiować:

 • Innowa­cyjny kierunek studiów związany z nowoczes­nymi tech­nolo­giami ener­gety­cznymi, efek­ty­wną gospo­darką ener­gety­czną i utrzy­maniem ruchu.
 • Stu­dia o pro­filu prak­ty­cznym, zapew­ni­a­jące semes­tralną prak­tykę zawodową w przed­siębiorstwach produkcyjnych.
 • Ponad 1000 godzin zajęć prak­ty­cznych w bogato wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach spec­jal­isty­cznych real­i­zowanych przez kadrę posi­ada­jącą doświad­cze­nie praktyczne.
 • Możli­wość wyboru jed­nej z dwóch specjalności.
 • Możli­wość kon­taktu z przed­siębior­cami poprzez real­iza­cję prac dyplo­mowych inżynier­s­kich w fir­mach o pro­filu pro­duk­cyjnym i usługowym.

Rekomendacje:

 • LUG

Istot­nym obciąże­niem sys­temów elek­troen­er­gety­cznych z punktu widzenia zuży­cia energii w gospo­darce UE są sys­temy oświ­etle­niowe. W położe­niu geograficznym charak­terysty­cznym dla Pol­ski roczny czas użytkowa­nia oświ­etle­nia sztucznego dochodzi do 4000 h. W niek­tórych obiek­tach o małym uzysku światła dzi­en­nego i wielozmi­anowym try­bie pracy czasy te mogą być nawet wyższe. Oznacza to, że stosowanie w sys­temach świ­etl­nych źródeł o niskiej skuteczności świ­etl­nej wiązać się może z dużym rocznym zuży­ciem energii, co stanowi wysoki koszt oper­a­cyjny w przed­siębiorstwach, a także, ze względu na emisyjność sek­tora wytwór­czego w Polsce, stanowi wysoki koszt środowiskowy. Stosowanie nowoczes­nych rozwiązań w sys­temach świ­etl­nych obe­j­mu­ją­cych zarówno źródła o wysok­iej skuteczności świ­etlej np. źródeł LED jak i wysokosprawnych opraw i układów sterowa­nia oświ­etle­niem poz­wolić może na zmniejsze­nie ener­gochłon­ności tych sys­temów nawet o 80%. Jed­nym z czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów pro­fesjon­al­nych, ener­gooszczęd­nych opraw i sys­temów oświ­etle­niowych jest LUG Light Fac­tory. Firma posi­ada 25-letnia doświad­cze­nie na rynku między­nar­o­dowym, a jej pro­dukty charak­teryzują się wysokimi para­me­trami tech­nicznymi, ener­gooszczęd­noś­cią oraz este­tyką na najwyższym świa­towym poziomie. Firma posi­ada własne zaplecze badaw­czo – roz­wo­jowe, dzięki temu sys­temy LUG gwaran­tują opty­malne dos­tosowanie natęże­nia światła do potrzeb, zapew­ni­a­jąc jed­nocześnie równowagę między jakoś­cią światła a efek­ty­wnoś­cią ener­gety­czną. LUG jest także rekomen­dowanym part­nerem czołowych dostaw­ców kom­po­nen­tów dla branży elek­trotech­nicznej m.in firm Philips i OSRAM.Stu­denci kierunku Efek­ty­wność Ener­gety­czna dzięki współpracy pomiędzy Wydzi­ałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, a firmą LUG mają dostęp do wiedzy prak­ty­cznej z zakresu nowoczes­nych, ener­gooszczęd­nych sys­temów oświetleniowych.

 • SIDUS NOVUM

Do prowadze­nie racjon­al­nej gospo­darki ener­gety­cznej w przed­siębiorstwie a także w obiek­tach budowlanych niezbędna jest infor­ma­cja doty­cząca wielkości i struk­tury zuży­cia energii i mediów ener­gety­cznych. Układy i urządzenia umożli­wia­jące jej pozyski­wanie są częś­cią sys­temów zarządza­nia energią odd­zi­ały­wu­ją­cych na poszczególne ele­menty insta­lacji i sys­temów zuży­wa­ją­cych energię. Mon­i­torowanie para­metrów energii pozwala często na wprowadze­nie bez kosz­towych dzi­ałań reduku­ją­cych zuży­cie energii, a także prowadze­nie ruchu sys­temów tech­no­log­icznych z tzw. predykcją pole­ga­jącą na wcześniejszym wykry­wa­niu zuży­cia ele­men­tów insta­lacji, co prowadzi także do redukcji kosztów eksploatacyjnych.Jedną z firm zaj­mu­ją­cych się sys­temami mon­i­torowa­nia para­metrów energii jest firma Sidus Novum. Jest to młoda prężnie rozwi­ja­jąca się firma, która zaj­muje się pro­jek­towaniem i wykon­aw­st­wem urządzeń wbu­dowanych w branży elek­tron­iki użytkowej. Firma została założona w kwiet­niu 2012 roku jako odpowiedź na wysokie zapotrze­bowanie rynku na spec­jal­isty­czne minikom­put­ery i dedykowane rozwiąza­nia sys­temów wbu­dowanych. W ostat­nim cza­sie Sidus Novum rozpoczęła dzi­ałal­ność na rynku pomi­arów elek­trycznych, wprowadza­jąc na rynek nowe pro­dukty w postaci anal­iza­torów para­metrów sieci, przez­nac­zony do pomi­arów para­metrów energii elektrycznej. Współpraca Wydzi­ału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki z firmą Sidus Novum w zakre­sie opra­cow­a­nia i imple­men­tacji sys­temów zarządza­nia energią w przed­siębiorstwach i budown­ictwie pozwala na przekazanie stu­den­tom wiedzy prak­ty­cznej w zakre­sie ele­men­tów zdal­nego auditingu ener­gety­cznego a także zarządza­nia energią i kosz­tami energii.

 • NORD

Wg różnych danych napędy elek­tryczne są odpowiedzialne za zuży­cie ok. 50% energii w gospo­darce Unii Europe­jskiej. W dobie wyso­kich wyma­gań w zakre­sie efek­ty­wności ener­gety­cznej także w sek­torze napędów elek­trycznych dokonał się istotny postęp. Postęp ten doty­czy wszys­t­kich ele­men­tów napędu od sil­ników elek­trycznych poprzez układy prze­niesienia napędu a kończąc na układach reg­u­lacji pręd­kości obro­towej. Mod­ern­iza­cja wszys­t­kich trzech ele­men­tów poprzez wprowadzanie innowacji wymus­zonych po części wzglę­dami efek­ty­wnoś­ciowymi pozwala na zmniejsze­nie ener­gochłon­ności napędów elek­trycznych nawet o 60%.Przykła­dem firmy pro­duku­jącej nowoczesne i ener­gooszczędne sys­temy napę­dowe jest firma Getriebe­bau NORD, która jest obec­nie jed­nym ze świa­towych lid­erów w tej dziedzinie. Pro­dukty NORD zaw­ier­ają innowa­cyjne połącze­nie kom­pak­towych układów mechan­icznych z zaawan­sowaną ener­goelek­tron­iką. Firma pro­dukuje pełną linię pro­duk­tów w zakre­sie mechan­icznych i elek­trycznych ele­men­tów napędu, w tym wysok­iej jakości reduk­tory, sil­niki, przemi­en­niki częs­totli­wości, oraz ser­wokon­trol­ery. NORD Napędy Zakłady Pro­duk­cyjne w Nowej Soli należą do najnowocześniejszych fab­ryk kon­cernu Getriebe­bau NORD. W fab­ryce pro­dukowane są wały i koła zębate oraz prowad­zony jest mon­taż i ser­wis napędów, których więk­szość przez­nac­zona jest na rynek polski.Współpraca Wydzi­ału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki z firmą Nord pozwala na zapoz­nanie stu­den­tów z zagad­nieni­ami prak­ty­cznymi z zakresu budowy i eksploat­acji ener­gooszczęd­nych sys­temów napędowych.

 • MAZEL

Poprawa efek­ty­wności ener­gety­cznej doty­czy także sys­temów elek­troen­er­gety­cznych. Obec­nie prowad­zone są prace mod­ern­iza­cyjne tych sys­temów pole­ga­jąca na rewital­iza­cji infra­struk­tury sieciowej, wprowadze­niu automatyza­cji sieci elek­troen­er­gety­cznych, a także zmi­anie struk­tury wyt­warza­nia energii poprzez imple­men­tację niskoemisyjnych, rozpros­zonych źródeł energii.Firma MAZEL dzi­ała­jąca w branży elek­troen­er­gety­cznej od 1987 roku jest jed­nym z wiodą­cych przed­siębiorstw dzi­ała­ją­cych w tej branży w regionie lubuskim. Obec­nie real­izuje kom­plek­sowe usługi z zakresu insta­lacji elek­trycznych, automatyki prze­mysłowej, ener­getyki zawodowej i rozpros­zonej zatrud­ni­a­jąc ponad 150 pra­cown­ików. O poziomie roz­woju przed­siębiorstwa świad­czy posi­adany od 2004 roku cer­ty­fikat ISO i rekomen­dacja MON. Głównym kap­i­tałem firmy są wysok­iej klasy spec­jal­iści. Dzięki nim od kilku lat firma real­izuje najwięk­sze inwest­y­cje w regionie. W ostat­nim cza­sie firma zin­ten­sy­fikowała także dzi­ała­nia w sek­torze lokalnych źródeł energii kogen­er­a­cyjnych i wyko­rzys­tu­ją­cych energię odnawialną.Dzięki współpracy z firmą Mazel Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki jest w stanie zaofer­ować stu­den­tom dostęp do wiedzy prak­ty­cznej z zakresu pro­jek­towa­nia, insta­la­torstwa i eksploat­acji sys­temów elek­troen­er­gety­cznych trady­cyjnych i rozproszonych.

 

Więcej informacji dotyczących kierunku znajdziesz: tutaj