Kierunek: Elektronika i telekomunikacja

Rodzaj studiów

3,5- letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera

Zasady rekrutacji

UWAGA – na kierunku przyznawane są STYPENDIA FUNDOWANE – już od pierwszego semestru!

NOWA MATURA:

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 m1 + 0,20 m2 + 0,10 o1 + 0,10 o2+  0,05 p1 + 0,05 p2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

m1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,
m2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
p1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka na poziomie podstawowym,
d2– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z  jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka na poziomie rozszerzonym,

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

STARA MATURA

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 m1 + 0,20 m2 + 0,10 o1 + 0,10 o2+  0,05 p1 + 0,05 p2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

m1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z matematyki,
m2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z matematyki,
o1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
p1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
d1– punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka,
d2– punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka,

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

Limit miejsc

60

Czego się tu nauczysz?

Stu­dia na kierunku Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja zapew­ni­ają przy­go­towanie absol­wen­tów do prowadzenia sze­roko rozu­mi­anej dzi­ałal­ności inżynier­skiej w dziedzinie elek­tron­iki i tele­in­for­matyki i są prowad­zone jako stu­dia jed­nos­top­niowe. Stu­dia trwają sie­dem semes­trów i kończą się przy­go­towaniem pracy dyplo­mowej a Absol­went otrzy­muje tytuł zawodowy inżyniera. Absol­wenci studiów naby­wają wiedzę teo­re­ty­czną i umiejęt­ności prak­ty­czne niezbędne do pro­jek­towa­nia, wyt­warza­nia, wdraża­nia i eksploat­acji układów, urządzeń i sys­temów elek­tron­icznych oraz sys­temów, sieci i usług tele­in­for­maty­cznych. Ksz­tałce­nie jest oparte na tak dobranym zestawie przed­miotów, ażeby służyły one właś­ci­wemu pro­filowa­niu wyk­sz­tałce­nia pod kątem nowoczes­nych tech­nik elek­tron­icznych i tele­in­for­maty­cznych z wyko­rzys­taniem współcześnie dostęp­nych tech­nologii oraz narzędzi kom­put­erowych. Znaczny udział zajęć prak­ty­cznych, nowoczesne lab­o­ra­to­ria z przed­miotów kierunk­owych i spec­jal­noś­ciowych, a także miesięczna prak­tyka zawodowa, zapew­ni­ają osiąg­nię­cie wysok­iego poziomu kwal­i­fikacji zawodowych Absolwenta.
Dlaczego warto studiować:
 • Stu­dia pozwalają real­i­zować zain­tere­sowa­nia oraz posz­erzyć wiedzę z różnych obszarów elek­tron­iki pro­fesjon­al­nej i użytkowej, współczes­nych układów i sys­temów tele­in­for­maty­cznych, tech­nik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarza­nia danych.
 • Zapew­ni­amy absol­wen­tom przy­go­towanie do prowadzenia dzi­ałal­ności inżynier­skiej w dziedzinie elek­tron­iki i tele­in­for­matyki, zarówno w sferze pro­dukcji, jak też sze­roko poję­tych usług.
 • Ofer­u­jemy zdoby­cie niezbęd­nej wiedzy i umiejęt­ności w zakre­sie pro­jek­towa­nia, wyt­warza­nia, eksploat­acji, testowa­nia i obsługi ser­wisowej układów, urządzeń oraz sys­temów elek­tron­icznych i teleinformatycznych.
 • Nabywa się umiejęt­ności wyko­rzys­ta­nia niezbęd­nych w prak­tyce inżynier­skiej kom­put­erowych narzędzi wspomagających.

 

Więcej informacji dotyczących kierunku znajdziesz: tutaj