Kierunek: Filologia germańska

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,4 n1 + 0,4 n2 + 0,1 p1 + 0,1 p2

gdzie:

n – język niemiecki

p – język polski

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Filologia germańska ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Coaching i doradztwo filozoficzne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Literatura popularna i kreacje światów gier

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Filologia germańska;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

PROGI PUNKTOWE:

Na Uniwersytecie Zielonogórskim nie prowadzi się statystyk oraz nie publikuje się progów punktowych*. Rekrutacja na naszej Uczelni polega na zakwalifikowaniu kandydatów o największej liczbie punktów rekrutacyjnych w ramach uchwalonego limitu miejsc. Na wyniki rekrutacji w danym roku akademickim wpływ ma wiele zmiennych często, niezależnych od samych kandydatów, jak i od uczelni.

Do czynników, które mają wpływ na znaczenie różnic w danym roku akademickim, należy zaliczyć: stopień trudności matury, zainteresowanie danym kierunkiem studiów, limity miejsc, kryteria kwalifikacji czy zmiany w ofercie studiów. Z tego względu wyniki z poprzednich lat nie są wiarygodną podstawą do prognozowania wyników tegorocznej rekrutacji.

*za wyjątkiem kierunku lekarskiego

 

Limit miejsc

30

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,4 n1 + 0,4 n2 + 0,1 p1 + 0,1 p2

gdzie:

n – język niemiecki

p – język polski

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.

Opłata za studia

2500 zł - za semestr

Limit miejsc

30

Czego się tu nauczysz?

Absolwent/‑ka studiów pierwszego stopnia filologii germańskiej dysponuje znajomością języka niemieckiego zarówno w mowie, jak i w piśmie, zbliżoną do rodzimej. Odpowiada ona kompetencji komunikacyjnej na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment). Posiada on/ona nie tylko umiejętności, ale również wiedzę o języku niemieckim, literaturze, kulturze, realiach społeczno-politycznych, aktualnych dylematach, tradycjach i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Absolwent/‑ka przygotowany/‑a jest do dalszego (samo)kształcenia oraz potrafi w razie potrzeby szybko uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe lub przekwalifikować się. Jego postępowanie i zachowanie cechuje poszanowanie zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Dotyczy to również otwartości i szacunku dla innych języków i kultur. Potrafi on/ona nie tylko rozwiązywać problemy zawodowe oraz gromadzić i przetwarzać potrzebne mu informacje, ale także aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społeczno-politycznym. Na szczególne podkreślenie zasługują dobrze rozwinięte kompetencje społeczne, warunkujące efektywną pracę z ludźmi.

Znajomość drugiego zachodniego języka obcego na poziomie co najmniej B1 uzupełnia wykształcenie absolwenta/‑tki. Głębokie i różnorodne przygotowanie językowe umożliwia mu/jej podjęcie pracy zawodowej m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych, branży turystyczno-hotelarskiej, sektorze usług, innych podmiotach gospodarczych posiadających kontrahentów w krajach niemieckiego obszaru językowego, biurach tłumaczeń, administracji terytorialnej, urzędach i instytucjach o podobnym charakterze, współpracujących z zagranicznymi partnerami oraz wszędzie tam, gdzie szczególnie pożądane są zaawansowane kompetencje językowe w zakresie języka niemieckiego oraz znajomość realiów i kultury krajów niemieckojęzycznych.

Posiadając wszechstronną wiedzę filologiczną z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz (historii) literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, dotyczącą m. in. metajęzyków tych dziedzin oraz umiejętności specjalistycznych, takich jak analiza i interpretacja tekstów literackich i pozaliterackich, zjawisk kultury, wypowiedzi językowych itp., absolwent/‑ka nie tylko potrafi tworzyć i artykułować własne stanowisko w kwestiach związanych z tymi dziedzinami, ale jest także dobrze przygotowany/a do podjęcia studiów uzupełniających II stopnia.

Specjalności proponowane na kierunku

specjalność: nauczycielska

Absolwent/‑ka specjalności nauczycielskiej rozpoczyna kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, które – by uzyskać kwalifikacje zawodowe zgodnie Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.) – musi kontynuować na studiach II stopnia na kierunku filologia germańska na specjalności nauczycielskiej i otrzymać tytuł zawodowy magistra. Przygotowanie, które uzyska absolwent studiów pierwszego stopnia umożliwia jednak podjęcie pracy w prywatnych szkołach językowych i różnego rodzaju kursach w zakresie nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

specjalność: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Absolwenta/-tkę specjalności język niemiecki w komunikacji zawodowej cechuje przede wszystkim szerokie przygotowanie leksykalne, umożliwiające mu/jej szybkie odnalezienie się w prawie każdym miejscu pracy związanym z administracją, szeroko pojętą branżą usługową, transportowo-spedycyjną, logistyką, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, kulturalno-oświatowych itp. Przyswojona wiedza na temat zagadnień gospodarczych pomaga mu/jej dostosować się do profilu oraz oczekiwań pracodawcy. Dzięki szerokiej wiedzy kulturowej, kompetencjom społecznym i umiejętnościom komunikacyjnym potrafi on/ona wnieść kreatywny wkład w rozwój firmy.

specjalność: translatoryka

Absolwent/-tka specjalności translatoryka jest przygotowany/-a do wykonywania zawodu tłumacza języka niemieckiego. Poza słownictwem ogólnym posiada on/ona duży zasób słownictwa specjalistycznego z różnych dziedzin, w tym elementy leksyki gospodarczej, prawnej, medycznej itd. Wyposażony/-a jest w wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczenia konsekutywnego, symultanicznego i towarzyszącego. Dysponuje szeroką wiedzą na temat działalności i warsztatu tłumacza przysięgłego. Jest dobrze przygotowany do przystąpienia do państwowego egzaminu na tłumacza. Posiada dobrze rozwinięte kompetencje i szeroką wiedzę w zakresie różnorakich form tłumaczenia pisemnego i przygotowany jest w szczególności do przekładu tekstów z takich dziedzin jak szeroko pojęta gospodarka, biznes, administracja. Dodatkowo wyposażony jest w wiedzę i umiejętności dotyczące problematyki przekładu literackiego. Wyżej wspomniane umiejętności wraz z jego wiedzą na temat realiów krajów niemieckojęzycznych oraz znajomością najważniejszych instytucji europejskich i światowych predestynują go do wykonywania zawodu tłumacza w szerokim zakresie obowiązków. Świetnie sprawdzi się również jako asystent/-ka dyrektora, przewodnik, osoba odpowiedzialna w firmie za Public Relations itp. Dzięki specjalnie opracowanemu programowi kształcenia zawodowego absolwent/-ka posiada dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie technik i prawideł mnemotechnicznych, co wespół z jego wiedzą leksykologiczną i leksykograficzną stanowi dobrą bazę do szybkiej pracy z nowym słownictwem, umożliwiając mu szybkie przyswojenie dużych partii nowego materiału. Kompetencje te stanowią o jego elastyczności zawodowej i tym samym przydatności w dowolnym obszarze odpowiadającym z zakresowi jego wykształcenia.

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia germańska, w szczególności:

 • kompetencje językowe co najmniej na poziomie B2,
 • wiedzę w zakresie podstawowych pojęć z obszaru językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • umiejętność opisu i interpretacji podstawowych zjawisk kulturowych i wytworów kultury, szczególnie tekstu literackiego,
 • znajomość podstawowych technik, metod i narzędzi badawczych stosowanych w naukach filologicznych,
 • podstawową wiedzę na temat geograficznych, politycznych, społecznych realiów krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • podstawową wiedzę na temat dorobku kulturowego krajów niemieckojęzycznych.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym za kierunki pokrewne, uważa się wszystkie filologie, filologię polską.

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

15

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia germańska, w szczególności:

 • kompetencje językowe co najmniej na poziomie B2,
 • wiedzę w zakresie podstawowych pojęć z obszaru językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • umiejętność opisu i interpretacji podstawowych zjawisk kulturowych i wytworów kultury, szczególnie tekstu literackiego,
 • znajomość podstawowych technik, metod i narzędzi badawczych stosowanych w naukach filologicznych,
 • podstawową wiedzę na temat geograficznych, politycznych, społecznych realiów krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • podstawową wiedzę na temat dorobku kulturowego krajów niemieckojęzycznych.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym za kierunki pokrewne, uważa się wszystkie filologie, filologię polską.

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Opłata za studia

2500 zł - za semestr

Limit miejsc

15

Czego się tu nauczysz?

Absolwent/-ka studiów II stopnia filologii germańskiej prezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego, znajomości literatury, kultury, tradycji i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz dobre wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent/-ka jest specjalistą/-tką w zakresie praktycznej znajomości języka, która zbliża się u niego/niej do poziomu C2 wytycznych Wspólnego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment). Przygotowanie to stanowi dla niego/niej bazę do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających wykonywanie zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury niemieckiego obszaru językowego itp. Absolwent/-tka dobrze odnajduje się w rozmaitych sytuacjach zawodowych, będąc odpowiednio przygotowanym/-ną do podejmowania związanych z nimi wyzwań. Dzięki tej wiedzy, tym umiejętnościom oraz kompetencjom zawodowym i społecznym może z sukcesem znaleźć zatrudnienie z jednej strony w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, komunikacji masowej (prasa codzienna, radio, telewizja), z drugiej zaś – w administracji publicznej, urzędach itp., zwłaszcza tych, które ze względu na swój charakter, rozwijane partnerstwo, problematykę itd. wymagają bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego. Z tych samych powodów jest on/ona szczególnie wartościowym pracownikiem szerokiej palety podmiotów gospodarczych kooperujących z krajami niemieckojęzycznymi, m.in. przedsiębiorstw transportowych, przedstawicielstw firm niemieckiego obszaru językowego itp. Posiadane wysokie umiejętności w zakresie drugiego zachodniego języka obcego pozwalają mu/jej w pracy zawodowej wyjść poza predefiniowany zakres oddziaływania języka niemieckiego.

Absolwenta/-tkę studiów II stopnia filologii germańskiej cechują wysoko rozwinięte umiejętności kontekstualizowania i integrowania wiedzy różnych dziedzin. Jego/jej dobrze rozwinięte umiejętności samodzielnego pozyskiwania i opracowywania potrzebnych informacji umożliwiają mu/jej definiowanie problemów i sprawne ich rozwiązywanie. Potrafi on/ona dokonywać samodzielnej oceny faktów i zjawisk oraz logicznie uzasadnić swój wybór. Między innymi te przymioty sprawiają, że absolwent/-tka jest dobrze przygotowany/-a do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji w szkołach doktorskich.

Generalnie nabyta wiedza oraz zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentowi/-tce lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Kompetencje uzyskane w toku studiów II stopnia rozszerzają wachlarz możliwości zatrudnienia oraz radykalnie zwiększają szanse awansu zawodowego.

Specjalności proponowane na kierunku

specjalność: glottodydaktyczna  (możliwa do wyboru wyłącznie przez studentów realizujących program specjalności nauczycielskiej jako druga specjalność – uzupełniająca, dająca uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego w różnych typach szkół)

Specjalność glottodydaktyka wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności warsztatowe nauczania języka polskiego jako języka obcego i drugiego oraz jest odpowiedzią na realne i wciąż zwiększające się potrzeby zawodowe w ramach placówek oświatowych państwowych i prywatnych w kraju i za granicą.

Dzięki tej specjalności absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują niezbędne kompetencje (zgodne z najnowszymi tendencjami edukacyjnymi) do pracy z uczniem obcojęzycznym, w tym z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącym ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego. Absolwenci specjalności glottodydaktycznej otrzymują rozszerzone kompetencje nauczycielskie w zakresie diagnozowania poziomu biegłości językowej w języku polskim i nauczania języka polskiego jako obcego, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy w Polsce i za granicą.

Specjalność ta jest pomyślana jako uzupełnienie, realizowana samodzielnie nie daje kwalifikacji nauczycielskich do prowadzenia przedmiotu: język polski jako obcy. Praktyka odbywa się w ramach pierwszej specjalności – nauczycielskiej. Tym samym osoby, które nie ukończyły specjalności nauczycielskiej, nie mogą uczyć w szkole, lecz mają kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego w środowisku pozaszkolnym. Absolwent bez uprawnień pedagogicznych będzie mógł nauczać języka polskiego jako obcego w kraju i poza jego granicami w ramach kursów organizowanych np. przez prywatne szkoły językowe lub zajęć indywidualnych, m.in. dla osób wywodzących się z środowisk polonijnych.

specjalność: nauczycielska

Absolwent/-ka specjalności nauczycielskiej kontynuuje rozpoczęte na studiach I stopnia kształcenie i po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra otrzymuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej zgodnie Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.). Warunkiem przyjęcia na specjalność nauczycielską jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku filologia germańska, przy czym kandydaci, którzy ukończyli inną niż Uniwersytet Zielonogórski uczelnię muszą się liczyć z koniecznością wyrównania różnic programowych wynikających ze zróżnicowanego sposobu realizacji standardu kształcenia nauczycieli w różnych uczelniach.

specjalność: kultura i media

Absolwent/-ka specjalności: kultura i media ma pogłębioną wiedzę z zakresu literatury niemieckojęzycznej oraz współczesnych zagadnień kultury krajów n9iemieckojęzycznych. Dobrze rozwinięte kompetencje społeczne w połączeniu ze znajomością realiów kulturowych, społecznych i gospodarczych krajów niemieckojęzycznych predestynują go/ją do sprawowania odpowiedzialnych funkcji w instytucjach użyteczności publicznej, urzędach itd.