Kierunek: Filologia, język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim

Rodzaj studiów

3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Zasady rekrutacji

UWAGA!
Studia te kierowane są również do osób nieznających języka francuskiego.

NOWA MATURA:

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,4 p1 + 0,4 p2 + 0,1 o1 + 0,1 o2

gdzie:

o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
p1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,

STARA MATURA

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,4 p1 + 0,4 p2 + 0,1 o1 + 0,1 o2

gdzie:

o1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
p1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

Czego się tu nauczysz?

Absolwent studiów I stopnia, na kierunku: filologia, specjalność: Język francuski w komunikacji zawodowej, z drugim językiem romańskim, posiada bardzo dobrą znajomość języka francuskiego ogólnego wspartą wiedzą z zakresu literaturoznawstwa, historii i literatury Francji oraz kultury krajów frankofońskich.
Posiada podstawową wiedzę oraz dobre umiejętności językowo-komunikacyjne w zakresie języka francuskiego specjalistycznego kilku dziedzin: ekonomii, turystyki i hotelarstwa, prawa i administracji, działalności przedsiębiorstwa. Poznał realia i zasady komunikacji zawodowej i jest dobrze przygotowany do funkcjonowania na francuskim, polskim i europejskim rynku pracy.
Umie zastosować zdobyte kompetencje w różnorodnych dziedzinach nauki oraz życia społecznego i zawodowego. Jest przygotowany do systematycznego ich pogłębiania za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych, do samodzielnego uczenia się przez całe życie..
Opanował podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu teorii i praktyki przekładu. Potrafi wykonywać różnego typu tłumaczenia pisemne oraz ustne z języka ojczystego na język francuski i odwrotnie, zarówno specjalistyczne jak i literackie. Nauczył się sporządzać dokumenty urzędowe oraz prowadzić korespondencję formalną i biznesową.
Poznał podstawowe zasady negocjacji i mediacji i jest bardzo dobrze przygotowany do współpracy oraz realizacji różnorodnych projektów zawodowych.
Jego dodatkowym atutem w przyszłej karierze społecznej i zawodowej jest dobra znajomość drugiego języka romańskiego: włoskiego lub hiszpańskiego oraz opanowanie podstaw słownictwa specjalistycznego w tym wybranym przez siebie języku.
Uzyskany przez niego tytuł licencjata pozwala mu kontynuować studia na poziomie magisterskim na wybranym uniwersytecie w Polsce, we Francji lub w innym kraju europejskim.

 

Strona wydziału: tutaj

Wydział Humanistyczny

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@wh.uz.zgora.pl
www.wh.uz.zgora.pl