Kierunek: Filologia polska

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,4 p1 + 0,4 p2 + 0,1 o1 + 0,1 o2

gdzie:

p – język polski
o – język obcy nowożytny

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Filologia polska ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Coaching i doradztwo filozoficzne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • Filologia germańska
 • Filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Literatura popularna i kreacje światów gier

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Filologia polska;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

PROGI PUNKTOWE:

Na Uniwersytecie Zielonogórskim nie prowadzi się statystyk oraz nie publikuje się progów punktowych*. Rekrutacja na naszej Uczelni polega na zakwalifikowaniu kandydatów o największej liczbie punktów rekrutacyjnych w ramach uchwalonego limitu miejsc. Na wyniki rekrutacji w danym roku akademickim wpływ ma wiele zmiennych często, niezależnych od samych kandydatów, jak i od uczelni.

Do czynników, które mają wpływ na znaczenie różnic w danym roku akademickim, należy zaliczyć: stopień trudności matury, zainteresowanie danym kierunkiem studiów, limity miejsc, kryteria kwalifikacji czy zmiany w ofercie studiów. Z tego względu wyniki z poprzednich lat nie są wiarygodną podstawą do prognozowania wyników tegorocznej rekrutacji.

*za wyjątkiem kierunku lekarskiego

Limit miejsc

30

Czego się tu nauczysz?

Studia na kierunku filologia polska wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze.

W programie studiów uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent oprócz ogólnego wykształcenia humanistycznego otrzymuje rzetelną, rozbudowaną wiedzę polonistyczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturowe (współczesne i dawne). Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauki o literaturze i nauki o języku.

Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Więcej informacji o kierunku i Instytucie Filologii Polskiej: http://www.ifp.uz.zgora.pl/

Specjalności proponowane na kierunku

specjalność: edytorstwo tradycyjne i sieciowe

Specjalność edytorstwo tradycyjne i sieciowe uzupełnia wiedzę i umiejętności polonistyczne o kompetencje związane z tradycyjnym i cyfrowym światem tekstów w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Student zdobywa wiedzę o historii książki, od jej rękopiśmiennych początków do e-booków, a także o dziejach pisma i typografii. Zapoznaje się z zasadami redagowania różnego typu publikacji – od dzieł literackich po teksty użytkowe, od tekstów dawnych po utwory współczesne. Nabywa umiejętności opracowania tekstu na poszczególnych etapach procesu wydawniczego, włącznie ze składem komputerowym i digitalizacją dokumentów. W ramach właściwych zajęć uczy się objaśniania, komentowania i korekty tekstów, poza tym poznaje metody ich technicznego opracowania z wykorzystaniem wybranych narzędzi i aplikacji oraz nabywa umiejętności związane z projektowaniem i obsługą stron WWW.

Absolwent specjalności edytorstwo tradycyjne i sieciowe jest przygotowany do pracy m.in. w oficynach wydawniczych, redakcjach czasopism, a także w różnego typu firmach i instytucjach zajmujących się filologiczną obsługą Internetu czy też opracowaniem i publikowaniem dokumentów.

specjalność: nauczycielska

Absolwenci specjalności nauczycielskiej, prowadzonej w ramach polonistycznych studiów pierwszego stopnia, uzyskują – zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki – kompetencje, które po ukończeniu przez nich studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej pozwolą im na wykonywanie zawodu nauczyciela języka polskiego.

specjalność: pisanie kreatywne

Specjalność pisanie kreatywne (creative writing) skierowana jest do studentów, którzy chcieliby w świadomy sposób rozwijać własną twórczość artystyczną w zakresie prozy czy poezji lub planują podjęcie działalności krytycznoliterackiej. W programie specjalności uwzględniono przedmioty kształtujące i rozwijające umiejętność pisania (w tym uczące konstruowania postaci literackich, opisywania przestrzeni, struktury intrygi oraz sztuki narracji), a zarazem otwierające i uwrażliwiające na proces twórczy. Absolwenci pisania kreatywnego mają zatem opanowaną na poziomie wystarczającym, ale uzależnionym od indywidualnych predyspozycji, sztukę pisania różnych form i gatunków prozatorskich, a także poezji. Jednocześnie znają i stosują w praktyce współczesne teorie i praktyki interpretacyjne, czemu służą ćwiczenia z tekstem (także z własnymi próbami literackimi). Są wrażliwymi twórcami i badaczami szeroko pojętej kultury, próbującymi swoich sił w obrębie trudniejszych i bardziej wymagających form literackich jak esej czy opowiadanie.

Absolwenci specjalności pisanie kreatywne prowadzonej w ramach studiów pierwszego stopnia uzyskują dyplom licencjata wybranego kierunku. Są przygotowani do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia.

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska, w szczególności:

 • rozbudowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa,
 • rozumieć i potrafić analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturowe (współczesne i dawne, z zakresu kultury wysokiej i/lub masowej),
 • posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauki o literaturze i nauki o języku.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek albo są to studia z zakresu literatury popularnej i kreacji światów gier (z tytułem licencjata lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, taki jak: kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz filologia obca.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

 Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, które ukończyły kierunek studiów pierwszego stopnia pokrewny lub taki, który nie jest ani zgodny, ani pokrewny z wybranym kierunkiem studiów, będą zobligowane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia. Uzupełnienie różnic programowych polegać będzie na zaliczeniu w terminach wyznaczonych przez dziekana Wydziału Humanistycznego wskazanych przedmiotów do wyboru, jakie znajdują się w ofercie Instytutu Filologii Polskiej dla właściwego poziomu i kierunku studiów.

Limit miejsc

15

Czego się tu nauczysz?

Ogólnym celem kształcenia na polonistycznych studiach II stopnia jest pogłębienie wiedzy i sprawności uzyskanych na poprzednim etapie edukacji akademickiej zarówno w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego, jak i wiedzy merytorycznej, obejmującej literaturoznawstwo i językoznawstwo oraz uwzględniającej szerokie tło kulturowe (np. komunikację memową). Zakres wykształcenia absolwenta w istotny sposób poszerzają specjalności oferowane w ramach studiów.

Absolwent studiów polonistycznych II stopnia uzyskuje dyplom magistra i jest przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach doktorskich. Ponadto zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Więcej informacji o kierunku i Instytucie Filologii Polskiej: http://www.ifp.uz.zgora.pl/

Specjalności proponowane na kierunku

specjalność: edytorska

Specjalność edytorska wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności o kompetencje związane z tradycyjnym i cyfrowym światem tekstów w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Podczas zajęć studenci nabywają wiedzę o historii książki od jej najstarszych wersji do współczesnych e-booków, a także dziejów pisma i typografii. Zapoznają się z zasadami edytorstwa różnego typu publikacji – od dzieł literackich po teksty użytkowe. Ponadto nabywają umiejętności objaśniania, komentowania i korekty różnych typów tekstów, a także metod ich technicznego opracowania z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i aplikacji.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach wydawniczych, redakcjach czasopism, redakcjach stron internetowych oraz firmach redaktorsko-korektorskich. Poza tym, realizując program studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku, jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji w ramach studiów doktoranckich.

specjalność: glottodydaktyczna  (możliwa do wyboru także przez studentów realizujących program specjalności nauczycielskiej jako druga specjalność – uzupełniająca, dająca uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego w różnych typach szkół)

Specjalność glottodydaktyka wyposaża absolwentów w wiedzę i umiejętności warsztatowe nauczania języka polskiego jako języka obcego i drugiego oraz jest odpowiedzią na realne i wciąż zwiększające się potrzeby zawodowe w ramach placówek oświatowych państwowych i prywatnych w kraju i za granicą.

Dzięki tej specjalności absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują niezbędne kompetencje (zgodne z najnowszymi tendencjami edukacyjnymi) do pracy z uczniem obcojęzycznym, w tym z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącym ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego. Absolwenci specjalności glottodydaktycznej otrzymują rozszerzone kompetencje nauczycielskie w zakresie diagnozowania poziomu biegłości językowej w języku polskim i nauczania języka polskiego jako obcego, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy w Polsce i za granicą.

Specjalność ta jest pomyślana jako uzupełnienie, realizowana samodzielnie nie daje kwalifikacji nauczycielskich do prowadzenia przedmiotu: język polski jako obcy. Praktyka odbywa się w ramach pierwszej specjalności – nauczycielskiej. Tym samym osoby, które nie ukończyły specjalności nauczycielskiej, nie mogą uczyć w szkole, lecz mają kompetencje do nauczania języka polskiego jako obcego w środowisku pozaszkolnym. Absolwent bez uprawnień pedagogicznych będzie mógł nauczać języka polskiego jako obcego w kraju i poza jego granicami w ramach kursów organizowanych np. przez prywatne szkoły językowe lub zajęć indywidualnych, m.in. dla osób wywodzących się z środowisk polonijnych.

specjalność: literatura i kultura popularna

Proponowana ścieżka kształcenia jest adresowana do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier, oraz studentów chcących nabyć pogłębioną wiedzę na temat szeroko rozumianej literatury popularnej. Absolwenci specjalności są zaznajomieni z najważniejszymi trendami obecnymi w tego typu twórczości. Znają jej relacje z kulturą popularną, a zwłaszcza z przemysłem gier. Są zapoznani z teorią i praktyką retellingu, a nadto – będąc absolwentami wspomnianych studiów licencjackich – potrafią zaprojektować (wykorzystując właściwe uniwersum) świat gry dedykowany konkretnemu medium. Tym samym posiadają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle gier.

Realizując program studiów drugiego stopnia, w zależności od doboru zajęć wolnego wyboru, dodatkowo poszerzają swoją wiedzę z zakresu komunikacji memowej. Ponadto są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

specjalność: nauczycielska

Absolwenci specjalności nauczycielskiej, prowadzonej w ramach polonistycznych studiów drugiego stopnia, uzyskują – zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki – kompetencje oraz uprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Uprawnione do podjęcia studiów na tej specjalności są osoby, które ukończyły studia polonistyczne pierwszego stopnia o specjalności nauczycielskiej lub uzupełnią różnice programowe.