Kierunek: Filologia polska

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,4 p1 + 0,4 p2 + 0,1 o1 + 0,1 o2

gdzie:

p – język polski
o – język obcy nowożytny

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Filologia polska ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 

 • Coaching i doradztwo filozoficzne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • Filologia germańska
 • Filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Literatura popularna i kreacje światów gier

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Filologia polska;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

Limit miejsc

w II naborze (ogłoszony po zakończeniu I naboru na dzień 30 lipca br. ) - 23

Czego się tu nauczysz?

Studia na kierunku filologia polska, stanowiącym składową zintegrowanych studiów polonistycznych, wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze.

W programie studiów uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent oprócz ogólnego wykształcenia humanistycznego otrzymuje rzetelną, rozbudowaną wiedzę polonistyczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturowe (współczesne i dawne). Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauki o literaturze i nauki o języku. W zależności od wybranej w trakcie studiów specjalności otrzymuje uprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki (spec. nauczycielska), kształtuje i  rozwija umiejętności w zakresie literaturoznawstwa erudycyjnego i użytkowego, ułatwiające podejmowanie samodzielnej twórczości pisarskiej (spec. pisanie kreatywne) lub może podjąć zawód związany z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, np. specjalisty ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytora wiarygodności informacji (spec. broker informacji).

Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalności proponowane na kierunku

broker informacji

Program kształcenia w ramach specjalności broker informacji na studiach pierwszego stopnia zakłada efekty uczenia się związane z wyposażeniem absolwentów w uniwersalne umiejętności przydatne na rynku pracy. W szczególności są to umiejętności związane z organizacją i zarządzaniem informacją.Ponieważ wśród zawodów przyszłości wskazuje się m.in. zawody związane z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji (np. specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytor wiarygodności informacji), specjalność broker informacji w pierwszej kolejności wyposaża absolwenta w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie takich właśnie profesji (w szczególności jest to wiedza dotyczącą wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji poprzez wdrażanie narzędzi cyfrowych, a także znajomość metod pracy z użytkownikiem informacji). Ponadto absolwent otrzymuje kwalifikacje w zakresie: pracy w zespole i kierowania zespołem; respektowania różnych punktów widzenia w debacie publicznej i naukowej; argumentowania z wykorzystaniem własnej wiedzy i poglądów; rozumienia relacji między aktualnymi wydarzeniami a przeszłością; posługiwania się metodami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury. Jest przygotowany do pracy w ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach, bibliotekach, firmach reklamowych i w infobrokerskiej obsłudze biznesu. Absolwenci specjalności broker informacji uzyskują dyplom licencjata wybranego kierunku. Są przygotowani do podjęcia m.in. dziennikarskich bądź polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

pisanie kreatywne

Specjalność pisanie kreatywne (creative writing)jest oferowana w ramach studiów pierwsze-go stopnia wszystkim tym, którzy chcieliby w świadomy sposób rozwijać umiejętność pisania w zakresie prozy, poezji czy krytyki literackiej. W programie specjalności uwzględniono przedmioty otwierające i uwrażliwiace na proces twórczy, a nadto uczące konstruowania postaci literackich, opisywania przestrzeni, tworzenia intrygi i narracji. Absolwenci pisania kreatywnego mają zatem opanowaną na poziomie wystarczającym, ale uzależnionym od indywidualnych predyspozycji, sztukę pisania oraz czytania i interpretowania różnych form i gatunków prozatorskich bądź poezji. Jednocześnie znają i stosują w praktyce współczesne teorie i praktyki interpretacyjne. Służą temu ćwiczenia z tekstem, także z asnymi próbami literackimi. Mając przyswojoną wiedzę w zakresie schematów stylistycznych różnych form pisanychzarówno erudycyjnych, popularnych, jak i użytkowychumieją stworzyć teksty literackie, a nadto posiadają przygotowanie do praktycznego pisania i redakcji tekstów naukowych. Są wrażliwymi twórcami i badaczami szeroko pojętej kultury, próbując swoich sił także w obrębie trudniejszych i bardziej wymagających form literackich jak esej czy opowiadanie. Absolwenci specjalności pisanie kreatywne prowadzonej w ramach studiów pierwszego stopnia uzyskują dyplom licencjata wybranego kierunku. Są przygotowani do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

specjalność nauczycielska

Absolwenci specjalności nauczycielskiej,prowadzonej w ramach polonistycznych studiów pierwszego stopnia,uzyskują dyplom licencjata danego kierunku oraz zgodne z wymaganiami  Ministerstwa Edukacji i Naukiuprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych.Są ponadto przygotowani do podjęcia polonistycznych studiów drugiego stopnia (w tej samej specjalności), które pozwolą im uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska, w szczególności:

 • rozbudowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa,
 • rozumieć i potrafić analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturowe (współczesne i dawne, z zakresu kultury wysokiej i/lub masowej),
 • posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauki o literaturze i nauki o języku.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym za kierunki pokrewne, uważa się kierunki:
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  • filologie
  • kulturoznawstwo
  • wiedza o teatrze

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

15

Czego się tu nauczysz?

Ogólnym celem kształcenia na polonistycznych studiach II stopnia jest poszerzenie umiejętności, sprawności i wiedzy uzyskanej na poprzednim etapie edukacji akademickiej tak w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego, jak i wiedzy merytorycznej, uwzględniającej szerokie tło kulturowe. Zakres wykształcenia absolwenta w istotny sposób poszerzają specjalności oferowane w ramach studiów, tj.

 • dziennikarstwo internetowe,
 • edytorstwo,
 • literatura i kultura popularna,
 • nauczycielska, przy czym ta czwarta jest w ofercie jedynie dla absolwentów polonistycznych studiów I stopnia ze specjalnością nauczycielską.

Dzięki specjalnościom absolwent studiów poszerza wiedzę kierunkową o zagadnienia, których teoretyczne i praktyczne opanowanie będzie przydatne w pracy zawodowej, w szczególności w placówkach edukacyjnych (w przypadku ukończenia specjalności nauczycielskiej będą to szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), w przemyśle gier (specjalność literatura i kultura popularna), a także w redakcjach czasopism i innych instytucjach komunikacji masowej (internetowej):  centrach informacji, wydawnictwach, archiwach, księgarniach, bibliotekach, firmach reklamowych itd. (specjalności: dziennikarstwo internetowe i edytorstwo). Absolwenci studiów II stopnia na kierunku filologia polska mogą podjąć studia III stopnia w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa.

Specjalności proponowane na kierunku

dziennikarstwo internetowe

Absolwenci specjalności dziennikarstwo internetowe dysponują pogłębioną wiedzą na temat rynku mediów cyfrowych w Polsce i na świecie, znają teorię i praktykę hipertekstu oraz potrafią zaprojektować, stworzyć i opublikować stronę WWW. Mają opanowany warsztat dziennikarstwa internetowego, a tym samym posiadają umiejętności i wiedzę umożliwiające zatrudnienie przy redagowaniu serwisów online, w tym stron internetowych czasopism oraz stacji radiowych i telewizyjnych. Realizując program studiów drugiego stopnia w zależności od kierunku dodatkowo nabywają umiejętności m.in. w zakresie komunikacji językowej (interpersonalnej i interkulturowej), poszerzają swoją wiedzę o literaturze i kulturze polskiej bądź też poznają różne rodzaje dziennikarstwa: społeczne i obywatelskie, śledcze i interwencyjne, sportowe czy też ekonomicznoprawne. Ponadto są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

edytorstwo

Studenci specjalności edytorstwo uzupełniają wiedzę i umiejętności z zakresu wybranego kierunku studiów o kompetencje związane z tradycyjnym i cyfrowym światem tekstów w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Podczas zajęć nabywają wiedzę o historii książki od jej najstarszych wersji do współczesnych ebooków, a także dziejów pisma i typografii. Zapoznają się z zasadami edytorstwa różnego typu publikacji od dzieł literackich po teksty użytkowe. Ponadto nabywają umiejętności objaśniania, komentowania i korekty różnych typów tekstów, a także metod ich technicznego opracowania z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i aplikacji.Absolwent specjalności edytorstwo jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach wydawniczych, redakcjach czasopism, redakcjach stron internetowych oraz firmach redaktorskokorektorskich. Poza tym, realizując program studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku, jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji w ramach studiów doktoranckich

literatura i kultura popularna

Proponowana ścieżka kształcenia jest adresowana do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier, oraz studentów chcących nabyć pogłębioną wiedzę na temat szeroko rozumianej literatury popularnej.Absolwenci specjalności są zaznajomieni z najważniejszymi trendami obecnymi w tego typu twórczości. Znają jej relacje z kulturą popularną, a zwłaszcza z przemysłem gier. zapoznani z teorią i praktyką retellingu, a nadtobędąc absolwentami wspomnianych studiów licencjackichpotrafią zaprojektować (wykorzystując właściwe uniwersum) świat gry dedykowany konkretnemu medium. Tym samym posiadają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle gier.Realizując program studiów drugiego stopnia, w zależności od kierunku i doboru zajęć wolnego wyboru, dodatkowo nabywają umiejętności m.in. w zakresie komunikacji językowej (interpersonalnej i interkulturowej) czy też poszerzają swoją wiedzę z zakresu komunikacji memowej. Ponadto są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

specjalność nauczycielska (dla absolwentów specjalności nauczycielskiej na polonistycznych studiach pierwszego stopnia)

Absolwenci specjalności nauczycielskiej,prowadzonej w ramach polonistycznych studiów drugiego stopnia,uzyskują dyplom magistra danego kierunku oraz zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Naukiuprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.Znając nowoczesne tendencje w nauczaniu języka polskiego, są ponadto przygotowani do podjęcia wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).