Kierunek: Filozofia

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,2 f1 + 0,2 f2 + 0,1 p1 + 0,1 p2 + 0,1 o1 + 0,1 o2 + 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

f – filozofia

p – język polski

o – język obcy nowożytny

d – jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.
 • Za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią, jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Filozofia ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Coaching i doradztwo filozoficzne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • Filologia germańska
 • Filologia rosyjska
 • Filologia polska
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Literatura popularna i kreacje światów gier

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Filozofia;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

PROGI PUNKTOWE:

Na Uniwersytecie Zielonogórskim nie prowadzi się statystyk oraz nie publikuje się progów punktowych*. Rekrutacja na naszej Uczelni polega na zakwalifikowaniu kandydatów o największej liczbie punktów rekrutacyjnych w ramach uchwalonego limitu miejsc. Na wyniki rekrutacji w danym roku akademickim wpływ ma wiele zmiennych często, niezależnych od samych kandydatów, jak i od uczelni.

Do czynników, które mają wpływ na znaczenie różnic w danym roku akademickim, należy zaliczyć: stopień trudności matury, zainteresowanie danym kierunkiem studiów, limity miejsc, kryteria kwalifikacji czy zmiany w ofercie studiów. Z tego względu wyniki z poprzednich lat nie są wiarygodną podstawą do prognozowania wyników tegorocznej rekrutacji.

*za wyjątkiem kierunku lekarskiego

 

Limit miejsc

15

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Formuła studiów dziennych 40Plus

Formuła 40Plus kierowana jest do wszystkich osób, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą studiować w tradycyjnym trybie.

Formuła 40Plus umożliwia podjęcie studiów dziennych przy takiej organizacji planu studiów, że zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych (zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 15.30).

Uruchomienie zajęć w formule 40Plus uzależnione jest od zgłoszenia się takiej liczby kandydatów, która umożliwi utworzenie grupy ćwiczeniowej. W sytuacji zbyt małej liczby chętnych, kandydaci mogą podjąć studia w normalnym trybie dziennym.

Rekrutacja na studia w formule 40Plus odbywa się na tych samych zasadach i w ramach limitów na studia dzienne. Wypełniając formularz rekrutacji kandydat wskazuje preferowaną formę studiów- tradycyjną lub 40Plus

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,2 f1 + 0,2 f2 + 0,1 p1 + 0,1 p2 + 0,1 o1 + 0,1 o2 + 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

f – filozofia

p – język polski

o – język obcy nowożytny

d – jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.
 • Za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią, jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.

Limit miejsc

15

Czego się tu nauczysz?

“Filozof przygląda się mądrości tak, jak astronom przygląda się ciałom niebieskim i systemom słonecznym”. Tak określił filozofię polski filozof Tadeusz Kotarbiński.

W Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego razem ze studentami bierzemy pod lupę różne okruchy ludzkiej mądrości zebrane przez wieki, koncepcje i idee filozofów i zastanawiamy się, jak wykorzystać je dziś dla lepszego życia indywidualnego oraz społecznego.

W czasie studiów będziesz poruszać się po takich obszarach filozoficznych, jak:

 • antropologia – kim jest człowiek, czy da się stworzyć sztuczną inteligencję?
 • estetyka – czym jest piękno, czy “piękno” to wartość uniwersalna?
 • etyka – co to jest dobro, a co zło, czym jest moralność?
 • logika – co to jest prawda, jak mówić i myśleć, żeby to miało sens?
 • metafizyka – czy istnieje świat duchowy, czym jest idea Boga?
 • ontologia – czy świat istnieje, czy da się poznać jego istotę?
 • epistemologia – jak poznawać świat, czym jest wiedza, skąd mogę coś wiedzieć, czy są granice wiedzy ludzkiej?

Aby odnaleźć się na rynku pracy należy być świadomym swych możliwości i ograniczeń, nie bać się zasady “nauka przez całe życie”. Studia wyższe, szczególnie humanistyczno-społeczne z filozofią na czele kształtują osobowość, dają wiedzę o świecie, osłabiają egocentryzm – problemy, które mamy nie są problemami wyjątkowymi, co więcej często istnieją już sposoby ich rozwiązania. Każdy, kto ma szansę uczestnictwa lub ukończenia takich studiów będzie odmienionym człowiekiem, nie w sensie zmanipulowania ale rozwoju człowieczeństwa. W związku z tym absolwent filozofii odnajdzie się na rynku pracy. Dzięki filozofii na UZ nauczysz się wykorzystywać kreatywne myślenie i skutecznie osiągać swoje cele. To tzw. miękkie kompetencje, które przydają się w relacjach międzyludzkich, niezależnie od zawodu i branży.

Po studiach filozoficznych zostaniesz wyposażony w umiejętności, które pozwolą Ci wyróżnić się na rynku pracy oraz zaadaptować się do jego dynamicznego rozwoju. Są to m.in. kreatywność, zwiększona decyzyjność oraz samoświadomość, elastyczność w myślenia i działaniu, sztuka argumentowania, polemizowania, debatowania oraz  prowadzenia sporów,  Dzięki nim zyskasz umiejętność twórczego podejścia do wyzwań i problemów pojawiających się w przestrzeni relacji i zadań zawodowych. Umiejętności te pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko w przestrzeni zawodów związanych z kulturą i oświatą, ale także w wielu obszarach nowo wyłaniających  się  gałęzi działalności zawodowej, m.in. takie jak: branża HR, public relations, reklama czy  nowe media. W szkole doktorskiej (III stopnia), nauczysz się prowadzenia pracy naukowo-badawczej (m.in. pisania artykułów naukowych oraz rozprawy doktorskiej, pozyskiwania grantów, prowadzenia zajęć akademickich, pracy ze studentami oraz funkcjonowania i współpracy w środowisku akademickim).

Studia filozoficzne to dobre przygotowanie do pracy w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych. Jeśli masz predyspozycje – lekkie pióro, niezły głos, telegeniczność – – to może być interesująca ścieżka zawodowa. Wnikliwość, poszukiwanie prawdy i sensu wyniesione z zajęć filozoficznych to dobre kompetencje dla dziennikarza, infobrokera. Z kolei zdobywana na zajęciach ćwiczeniowych z filozofii umiejętność wyrabiania sobie opinii na różne tematy, zdolność przedstawiania swojego zdania, prowadzenia dyskusji, argumentowania to cechy wyśmienitych publicystów,  krytyków literackich, teatralnych i filmowych. Możesz również kontynuować ścieżkę rozwoju naukowego lub pracować w szkole.

Studiując licencjacką filozofię na Uniwersytecie Zielonogórskim możesz liczyć na indywidualne podejście na każdych zajęciach, otwarty, żywy kontakt z każdym wykładowcą. Studia u nas bardziej przypominają relację mistrz – uczeń, ale na zasadach partnerskich, wzajemnego szacunku i wspólnego podążania ku poszukiwaniu i analizowaniu  rozstrzygnięć stawianych problemów filozoficznych.

Pracujemy w małych grupach studenckich, gdzie przy życzliwym wsparciu wykładowcy:

 • poznajemy przedmioty filozoficzne stosując takie interaktywne formy;
 • czytamy na głos oryginalne dzieła filozoficzne i dyskutujemy o nich;
 • słuchamy autorskich wykładów naszych specjalistów

Kształtujemy w ten sposób niezwykle ważne współcześnie umiejętności:

 • zdolności formułowania, głoszenia i argumentowania własnych poglądów,
 • przygotowujemy do samodzielnej pracy naukowej,
 • kształtujemy umiejętność pracy twórczej.

Prowadząc studia filozoficzne na UZ podążamy za współczesnymi nurtami naukowymi. Wielu z nas jest liderami i specjalistami we wiodących obecnie obszarach badawczych w obszarze filozofii.

Podczas studiów licencjackich na UZ możesz oczekiwać, że szczególnie intensywnie poznasz takie obszary wiedzy, jak:

 • filozofia i etyka polska XIX i XX wieku,
 • filozofia Europy Wschodniej,
 • filozofia kultury,
 • filozofia nauki.

W naszym programie studiów posiadamy autorskie przedmioty, opracowane przez naszych wykładowców, które podążają za współczesnymi trendami, związanymi m.in.

 • filozofią i metodologią nauk,
 • neuronauką,
 • bioetyką,
 • filozofią społeczną,
 • filozofią religii,
 • filozofią kultury

Specjalności proponowane na kierunku

Filozofia a nauka

Na tej specjalności będziesz razem z nami zastanawiać się, jaka jest relacja idei filozoficznych i badań naukowych. Będziesz analizować rolę nauki jako ważnej aktywności człowieka we współczesnym świecie. W ramach studiowania zagłębisz się m.in. w takie pytania, jak:

 • czym jest prawda w rzeczywistości fake newsów?
 • czym powinien się kierować naukowiec w swojej pracy?
 • czy nauka może być moralna?
 • czy nauka i religia są ze sobą sprzeczne?
 • czy ewolucja to wiarygodna koncepcja naukowa?
 • czy kreacjonizm da się obronić?

Filozofia praktyczna

Na tej specjalności będziesz razem z nami zastanawiać się, czy można zastosować filozofię w życiu współczesnego człowieka i nowoczesnych społeczeństw.  Będziesz analizować wiedzę filozoficzną w relacji do takich zagadnień, jak rodzina, płeć, naród, państwo, prawo, polityka, wojna, kultura, media, technologia, religia, prawa człowieka, prawa zwierząt.

W ramach studiowania zagłębisz się m.in. w takie pytania, jak:

 • co jest ważniejsze – jednostka czy wspólnota?
 • czy można jeszcze mówić o podziale na mężczyzn i kobiety?
 • czego rząd może oczekiwać od obywateli?
 • czym jest feminizm?
 • czy kultura wysoka ma jeszcze szansę w świecie konsumpcji?
 • jak wychowywać dzieci, żeby były dobrymi i odpowiedzialnymi ludźmi?
 • jak definiować pojęcia abstrakcyjne takie jak dobro, sprawiedliwość, prawda i piękno, aby miały sens również w życiu praktycznym?
 • Czy i jakie zobowiązania moralne wobec zwierząt obowiązują współczesnego człowieka?

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku filozofia, w szczególności:

 • rozumieć podstawowe zasady krytycznej dyskusji i analizy,
 • znać metody interpretacji tekstów,
 • mieć świadomość różnic w postrzeganiu życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur,
 • cechować się otwartością na nowe idee i gotowością do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym za kierunki pokrewne, uważa się kierunki:
  • biologia
  • filologia polska
  • fizyka
  • historia
  • kulturoznawstwo
  • matematyka
  • politologia
  • socjologia
  • teologia

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

15

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Formuła studiów dziennych 40Plus

Formuła 40Plus kierowana jest do wszystkich osób, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą studiować w tradycyjnym trybie.

Formuła 40Plus umożliwia podjęcie studiów dziennych przy takiej organizacji planu studiów, że zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych (zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 15.30).

Uruchomienie zajęć w formule 40Plus uzależnione jest od zgłoszenia się takiej liczby kandydatów, która umożliwi utworzenie grupy ćwiczeniowej. W sytuacji zbyt małej liczby chętnych, kandydaci mogą podjąć studia w normalnym trybie dziennym.

Rekrutacja na studia w formule 40Plus odbywa się na tych samych zasadach i w ramach limitów na studia dzienne. Wypełniając formularz rekrutacji kandydat wskazuje preferowaną formę studiów- tradycyjną lub 40Plus

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku filozofia, w szczególności:

 • rozumieć podstawowe zasady krytycznej dyskusji i analizy,
 • znać metody interpretacji tekstów,
 • mieć świadomość różnic w postrzeganiu życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur,
 • cechować się otwartością na nowe idee i gotowością do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym za kierunki pokrewne, uważa się kierunki:
  • biologia
  • filologia polska
  • fizyka
  • historia
  • kulturoznawstwo
  • matematyka
  • politologia
  • socjologia
  • teologia

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

15

Czego się tu nauczysz?

Magisterskie studia filozoficzne na Uniwersytecie Zielonogórskim, to studia zarówno dla licencjatów filozofii, jak i absolwentów innych kierunków, przede wszystkim humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i pedagogicznych.

Filozofa jest  dyscypliną uczącą kreatywnego myślenia i działania, dlatego studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy w wielu branżach. U nas zdobędziesz wiedzę i kompetencje szczególnie cenione współcześnie na rynku pracy: sztuka argumentowania, umiejętność abstrakcyjnego myślenia oraz twórcze podejście do wyzwań i problemów nie tylko zawodowych. Po ukończeniu studiów możesz znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach reprezentujących rozmaite dziedziny: dziennikarstwo, krytyka teatralna i filmowa, organizacje i fundacje pozarządowe, reklama, biznes, jak też instytucje oświatowe i kulturalne.  Jeśli marzysz o karierze naukowej – badacza lub wykładowcy uniwersyteckiego, możesz kontynuować studia w szkole doktorskiej, gdzie nauczysz się prowadzenia pracy naukowo-badawczej.

Studiując Filozofię na Uniwersytecie Zielonogórskim możesz liczyć na indywidualne podejście w procesie dydaktycznym, otwarty, przyjazny kontakt z każdym wykładowcą. Pracujemy w małych grupach studenckich, gdzie przy życzliwym wsparciu wykładowcy, poznajemy przedmioty filozoficzne, czytając oryginalne dzieła filozoficzne oraz słuchając autorskich wykładów naszych specjalistów. Kształtujemy w ten sposób niezwykle ważne współcześnie umiejętności: zdolności formułowania, głoszenia i argumentowania własnych poglądów, przygotowujemy do samodzielnej pracy naukowej, kształtujemy umiejętność pracy twórczej. Podążamy także za współczesnymi nurtami naukowymi. Wielu z nas jest liderami i specjalistami w wiodących obecnie obszarach badawczych w filozofii, posiadających wysokie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, przede wszystkim na gruncie filozofii i etyki  polskiej XIX i XX wieku, filozofii wschodniej, filozofii kultury oraz filozofii nauki. W programie studiów posiadamy autorskie przedmioty, opracowane przez naszych wykładowców, które podążają za współczesnymi trendami, związanymi m.in. z obszarem filozofii i metodologii nauk, neuronauki, bioetyki, filozofii społecznej, filozofii religii, kulturoznawstwa. Nasz Instytut oferuje indywidualne podejście do Twoich potrzeb związanych ze studiowaniem oraz życiem studenckim, zarówno na forum krajowym oraz międzynarodowym.

W prowadzeniu tych studiów kierujemy się maksymą wybitnego filozofa, Tadeusza Kotarbińskiego:  „Filozofia nie ma bezcennych wyników, lecz studiowanie filozofii daje wyniki bezcenne”.

W czasie studiów będziesz szukać odpowiedzi w następujących  obszarach filozoficznych:

 • antropologia – filozofia człowieka, rozważania wokół  fenomenu bytu ludzkiego;
 • estetyka – czym jest piękno, wzniosłość, śliczność i brzydota, istota przeżycia estetycznego;
 • etyka – filozofia moralności: czym jest dobro, zło, wartości, normy i oceny moralne, sumienie, godność, wolność i odpowiedzialność;
 • logika – jakie są reguły poprawnego myślenia?
 • metafizyka – co to jest byt?
 • ontologia – jak zbudowany jest świat? co było początkiem świata? czy świat ku czemuś zmierza?;
 • epistemologia – czym charakteryzuje się poznanie ludzkie, jakie są jego źródła i granice, czy człowiek jest zdolny poznać świat?

Po studiach filozoficznych zostaniesz wyposażony w umiejętności, które pozwolą Ci wyróżnić się na rynku pracy oraz zaadaptować się do jego dynamicznego rozwoju. Są to m.in.

 • kreatywność;
 • zwiększona decyzyjność oraz samoświadomość;
 • elastyczność w myśleniu i działaniu;
 • sztuka argumentowania, polemizowania, debatowania oraz prowadzenia sporów.

Dzięki nim zyskasz umiejętność twórczego podejścia do wyzwań i problemów pojawiających się w przestrzeni relacji i zadań zawodowych. Umiejętności te pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko w zawodów związanych z kulturą i oświatą, ale także w wielu obszarach nowo wyłaniających się  gałęzi działalności zawodowej, m.in. takie jak: branża HR, public relations, reklama czy  nowe media.

Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich) będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach reprezentujących rozmaite branże, m.in. dziennikarstwo, krytyka teatralna i filmowa, organizacje i fundacje.

Pracownicy Instytutu Filozofii dążą  do aktywizacji intelektualnej oraz organizacyjnej studentów. Zachęcamy studentów do włączania się w działania związane z życiem naukowo-akademickim.

Jako nasz student będziesz miał możliwość m.in.

 • wziąć udział konferencji naukowej czy seminarium filozoficznym i poznać specyfikę rodzimego środowiska naukowego oraz dowiedzieć się czym jest dobra praktyka naukowa;
 • napisać artykuł naukowy do czasopisma studenckiego,
 • wyjechać na wymianę studencką do krajów partnerskich (m.in. Litwa, Turcja, Włochy);
 • poprowadzić wraz z wykładowcą zajęcia akademickie,
 • poprowadzić warsztaty tematyczne;
 • wygłosić referat w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;
 • wyjechać na wymianę studencką za granicę.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim kwitnie także życie studenckie. W ofercie znajdziesz wiele inicjatyw  i wydarzeń: np.  działalność Koła Naukowego Studentów Filozofii, spotkania z wybitnymi naukowcami z kraju i zagranicy w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Festiwal Nauki, Noc Filozofa, coroczne wyjazdy do ośrodka uczelnianego w górach (Karłów), gdzie wspólnie z wykładowcami w miłej i swobodnej atmosferze przy ognisku prowadzony jest cykl warsztatów tematycznych.

Największą wartością, jaką od nas otrzymasz podczas studiowania filozofii na UZ jest pogłębienie rozumienia świata, odnajdywanie własnych ścieżek rozwoju, poszukiwanie mądrości, sensu, celu i roztropności w dwóch obszarach specjalizacyjnych.

Specjalności proponowane na kierunku

Etyka w życiu publicznym

Na tej specjalności pogłębisz wiedzę z zakresu etyki (m.in. w obszarze działalności zawodowej, biznesu, bioetyki, praw zwierząt);

Kultura internetu

Na tej specjalności pogłębisz wiedzę z komunikacji społecznej, także wirtualnej,  dowiesz się, jak świadomie poruszać się w sieci i jak czerpać z tego określone korzyści.