Kierunek: Gospodarka i rozwój zrównoważony (w Sulechowie)

Rodzaj studiów

3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Zasady rekrutacji

Przy ustalaniu sumy punktów z trzech przedmiotów zdawanych na maturze brane są do rankingu przedmioty:

  1. język polski
  2. język obcy nowożytny
  3. jeden przedmiot wybrany spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

Limit miejsc

30

Rodzaj studiów

3-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Zasady rekrutacji

Przy ustalaniu sumy punktów z trzech przedmiotów zdawanych na maturze brane są do rankingu przedmioty:

  1. język polski
  2. język obcy nowożytny
  3. jeden przedmiot wybrany spośród: historia, wiedza o społeczeństwie

Opłata za studia

1800 zł - za semestr

Limit miejsc

30

Czego się tu nauczysz?

Absolwenci uzyskują przekrojową wiedzę z kilku dyscyplin niezbędnych do współczesnego, efektywnego zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji. Zdobędą podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, prawa i administracji, ochrony środowiska, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju regionalnego. Tak przekrojowa wiedza jest niezbędna do kreowania rozwoju gospodarczego w zgodzie z potrzebami społecznymi i środowiskowymi. Konieczność łączenia wiedzy jest dzisiaj zjawiskiem powszechnym, np. prawa – zarządzania – podstaw energetyki – administracji. Studia skierowane są do szerokiego grona odbiorców. Przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwach jak również w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach pozarządowych działających na różnych szczeblach: lokalnym regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Specjalności proponowane na kierunku

  • Zrównoważone zarządzanie administracją publiczną
  • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości
  • Zrównoważony rozwój regionalny