Kierunek: Inżynieria kosmiczna

Rodzaj studiów

3,5-letnie studia, prowadzące do tytułu zawodowego inżyniera

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,10 p1 + 0,10 p2 + 0,10 o1 + 0,10 o2+ 0,30 d1 + 0,30 d2

gdzie:

p1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym
p2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
o2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka na poziomie podstawowym
d2– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka na poziomie rozszerzonym

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

STARA MATURA

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,10 p1 + 0,10 p2+ 0,10 o1 + 0,10 o2 + 0,30 d1 + 0,30 d2

gdzie:

p1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego
p2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego
o1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego
o2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego
d1– punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka
d2– punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

Limit miejsc

40

Czego się tu nauczysz?

Głównym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Kosmiczna na poziomie I stopnia jest przygotowanie absolwentów do wspomagania wszelkich prac związanych z projektowaniem, testowaniem i użytkowaniem urządzeń stosowanych w sztucznych satelitach i astronomicznych obserwatoriach naziemnych.
W związku z tym absolwenci mają gruntowne przygotowanie w zakresie matematyki technicznej, fizyki, astronomii i informatyki oraz znają bardzo dobrze podstawy elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i telekomunikacji. Na wiedzę i umiejętności specjalistyczne absolwenta składa się opanowanie szeregu zagadnień związanych ze specyfiką przestrzeni kosmicznej: fizycznymi, technicznymi, jakościowymi i prawnymi uwarunkowaniami i wymogami dla urządzeń satelitarnych i obserwatoriów astronomicznych. Jednocześnie absolwenci dobrze orientują się w zastosowaniach satelitów i znają aktualne trendy w rozwoju technik satelitarnych oraz nowych technologii w ogóle.
Ponieważ specyfiką urządzeń satelitarnych jest zazwyczaj brak możliwości ich naprawy i serwisowania, podczas studiów kładziony jest duży nacisk na umiejętność wszechstronnego testowania urządzeń i obsługującego te urządzenia oprogramowania. Brane jest przy tym pod uwagę główne zadanie większości urządzeń satelitarnych, mianowicie zbieranie i przetwarzanie różnych sygnałów i uzyskanej w ten sposób informacji. Dlatego absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna mają bardzo dobrze opanowaną umiejętność przeprowadzania pomiarów różnych wielkości, analizy tych danych, zaprojektowania i wykonania rozmaitych testów i symulacji. Dobre podstawy w dziedzinie nauk ścisłych pozwalają absolwentom także aktywnie uczestniczyć w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe i przemysłowe.
Interdyscyplinarność studiów na nowym kierunku zapewnia, że jego absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do współpracy ze specjalistami w zakresie wielu dyscyplin techniki i nauki. Przygotowanie podczas studiów do pracy inżynierskiej spełniającej wysokie wymagania stawiane przez Europejską Agencję Kosmiczną powoduje, że absolwenci potrafią sprostać najwyższym standardom aktywności inżynierskiej, cechującym przemysł i badania w grupie nowych technologii. Poza wiedzą i umiejętnościami w swej specjalności na spełnienie tych wymogów składa się dobre opanowanie nowoczesnych technik pracy zespołowej i umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2. W wypadku technik satelitarnych i badań naukowych te umiejętności są bardzo istotne, w sytuacji, gdy coraz częściej duże projekty realizowane są w ramach szerokiej współpracy krajowej i międzynarodowej.
Absolwenci kierunku Inżynieria Kosmiczna będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w różnych działach gospodarki i nauki. Przede wszystkim będzie to rozwijający się polski przemysł kosmiczny, stymulowany przez wstąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, udział w innych międzynarodowych projektach satelitarnych i krajowe plany rozwoju floty satelitów. W miarę wzrostu liczby projektów satelitarnych można się spodziewać w skali kraju co najmniej kilkudziesięciu nowych miejsc pracy w tym sektorze każdego roku. Z powodu niedoboru rodzimych specjalistów absolwenci nowego kierunku będą bardzo potrzebni.
Poza przemysłem i instytucjami badawczymi związanymi z sektorem kosmicznym drugim szczególnym działem, w którym absolwenci będą mogli znaleźć pracę jest aktywność badawcza w dziedzinie astronomicznych obserwacji naziemnych i w dziedzinie fizyki eksperymentalnej, np. fizyki wysokich energii. Polscy naukowcy uczestniczą w szeregu dużych przedsięwzięć międzynarodowych i krajowych tego typu, planowane są także następne. Ponieważ czas działania coraz kosztowniejszych urządzeń rośnie, można zakładać wzrostową tendencję tego rynku pracy.
Badania i innowacje są priorytetem programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, czyli strategii Europa „2020”. Zatem inżynierowie kształceni pod kątem aktywności badawczo-rozwojowej będą coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci Inżynierii Kosmicznej bardzo dobrze wpiszą się w te potrzeby, znajdując zatrudnienie w przedsiębiorstwach opracowujących i wdrażających nowe technologie lub adaptujących dotychczasowe rozwiązania do nowych warunków.
Współczesną tendencją jest coraz szersza informatyzacja różnych gałęzi gospodarki, nauki i usług, np. rozwój systemów monitoringu czy powszechnego udostępniania informacji. Inżynierowie przygotowani do pracy w warstwie technicznej (przetwarzania sygnałów na informację) i techniczno-informatycznej (sprzętowa obsługa baz danych) informatyzowanych systemów, tacy jak absolwenci Inżynierii Kosmicznej, będą na pewno mogli liczyć na dobre perspektywy zatrudnienia.

 

Więcej informacji dotyczących kierunku znajdziesz: tutaj

Wydział Fizyki i Astronomii

ul. Prof. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra

e-mail: dziekanat@wfa.uz.zgora.pl
www.wfa.uz.zgora.pl