Kierunek: Inżynieria produkcji

Rodzaj studiów

4 - letnie, stacjonarne studia doktoranckie

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

 • posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych z oceną na dyplomie co najmniej dobrą,
 • uzyskała zgodę na opiekę naukową od uprawnionego pracownika Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • złożyła komplet wymaganych dokumentów,
 • przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu decydować będą predyspozycje kandydata ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotychczasowy dorobek kandydata, przedstawione opinie i wyniki studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie będą oceniani według następującego systemu punktowego:

1.Zasada przeliczania oceny (W) odpowiadającej wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, na punkty według wzoru:  P = 2 W – 5.

2. Zasada przyznawania punktów z języka angielskiego.

Kandydat otrzymuje 4 punkty, za znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (certyfikat), jeżeli zdał którykolwiek z następujących egzaminów:

 • państwowy,
 • First Certificate in English,
 • TOEFL z wynikiem 550 punktów lub lepszym,
 • inny porównywalny.

3. Zasada uwzględniania osiągnięć naukowych. Za przygotowane publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, działalność w kołach naukowych, działalność organizacyjna, kandydat może uzyskać maksymalnie 8 punktów.

4. Zasada uwzględniania dotychczasowego doświadczenia zawodowego związanego z dyscyplinami: Inżynieria Produkcji, Budowa i Eksploatacja Maszyn, kandydat może uzyskać maksymalnie 8 punktów.

5. Zasada uwzględniania opinii, rekomendacji dotyczącej doświadczenia zawodowego i naukowego kandydata (referencje), oceniana w skali od 0 do 4 punktów.

6. Rozmowa kwalifikacyjna jest oceniana w skali od 0 do 8 punktów. Od kandydata oczekuje się omówienia głównych wyników pracy magisterskiej, a także przedstawienia swoich zainteresowań naukowych.

Wynik w rekrutacji jest równy sumie uzyskanych punktów i wynosi co najwyżej 30.

Na studia mogą zostać przyjęci kandydaci w ramach limitu miejsc z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 15.

 

Limit miejsc

4 - limit wspólny dla dyscyplin Budowa i eksploatacja maszyn/Inżynieria produkcji

Opis studiów

Studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego umożliwiają uczestnikom zdobycie wykształcenia w zakresie wybranej tematyki z inżynierii produkcji oraz budowy i eksploatacji maszyn i uzyskanie stopnia doktora nauk w tych dyscyplinach. Studia te polegają na realizacji indywidualnie ustalonego programu studiów oraz pracy badawczej pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego. Doktorantom zapewnia się stosowne warunki naukowe i materialne dla prowadzenia studiów i badań naukowych.

Efektem kształcenia jest przygotowanie absolwenta:

 1. posiadającego wiedzę:
  • dotyczącą najnowszych pojęć, teorii i zagadnień badawczych w Naukach Technicznych, w dyscyplinach naukowych: Inżynierii Produkcji oraz Budowy i Eksploatacji Maszyn,
  • zaawansowanej metodyki i metodologii prowadzenia badań oraz pozyskiwania i wykorzystywania informacji właściwej dla Nauk Technicznych, w dyscyplinach Inżynierii Produkcji oraz Budowy i Eksploatacji Maszyn,
  • słownictwa fachowego właściwego dla Nauk Technicznych, w dyscyplinach Inżynierii Produkcji oraz Budowy i Eksploatacji Maszyn; w co najmniej jednym języku nowożytnym,
  • pozyskiwania projektów badawczych, transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej,
  • w zakresie metod przygotowania publikacji oraz prezentowania wyników badań,
  • zarządzania, w tym o zarządzania jakością, zasobami ludzkimi, komunikacji społecznej, pobudzaniu kreatywności pracowniczej oraz w działalności gospodarczej,
  • w zakresie metod statystycznych w badaniach naukowych, metodologii prowadzenia badań naukowych, inżynierii materiałowej, metod wspomagających komputerowe badania inżynierskie, prowadzenia projektu badawczo-naukowego, prowadzenia badań systemów produkcyjnych, postępu w kształtowaniu wyrobów w budowie maszyn, inteligentnych systemów wytwarzania maszyn, technologii informacyjnych,
  • niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.
 2. posiadającego umiejętności:
  • wniesienia oryginalnego wkładu do zasobów wiedzy poprzez badania oraz krytyczną analizę, ocenę i interpretację wyników,
  • działania oryginalnego i twórczego w Naukach Technicznych, w dyscyplinach Inżynieria Produkcji oraz Budowa i Eksploatacji Maszyn oraz stosować nowatorskie i innowacyjne rozwiązania,
  • rozwiązywania problemów naukowych i/lub praktycznych mieszczących się w Naukach Technicznych, w dyscyplinach Inżynieria Produkcji oraz Budowa i Eksploatacja Maszyn,
  • oceny wkładu własnych badań oraz działalności eksperckiej i/lub twórczej w rozwój Nauk Technicznych, dyscyplin: Inżynierii Produkcji oraz Budowy i Eksploatacji Maszyn,
  • wykorzystywania i udoskonalania metod badań naukowych oraz pozyskiwania i przekazywania informacji,
  • samodzielnego planowania i prowadzenia projektów badawczych oraz uczestniczenia w badaniach zespołowych,
  • samodzielnego planowania własnego rozwoju intelektualnego,
  • komunikacji i prowadzenia konsultacji w języku rodzimym i obcym z otoczeniem: współpracownikami, ekspertami ze swojej dziedziny i z innych dziedzin, społeczeństwem,
  • przekazywania wiedzy i doświadczenie innym.
 3. posiadającego kompetencje:
  • doskonalenia etosu wspólnoty naukowej i/lub zawodowej,
  • działania na rzecz usprawnienia pracy twórczej i wzrostu jej efektywności,
  • dotyczące ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i współpracowników,
  • dotyczące podejmowania inicjatyw w określaniu nowych obszarów badań i/lub tworzenia nowych miejsc pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy.
 4. świadomego:
  • swojej roli społecznej i znaczenia prowadzonej działalności dla rozwoju społecznego i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego,
  • ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 5. kreatywnego i przedsiębiorczego.

 

Więcej informacji dotyczących kierunku znajdziesz: tutaj

Kierownik studiów

dr hab. inż. Władysław Papacz

tel. (68)3282466

E-mail: W.Papacz@ibem.uz.zgora.pl

Wydział Mechaniczny

ul. Prof. Z.Szafrana 4
65-516 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@wm.uz.zgora.pl
www.wm.uz.zgora.pl