Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Rodzaj studiów

3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów i z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 80 punktów), gdzie oceniane są:

 • gra na instrumencie, w tym: predyspozycje muzyczne (0-20 punktów) oraz wykonanie dwóch standardów jazzowych (0 – 60 punktów);
 • śpiew (do wyboru: jazzowy, pop, gospel), w tym: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów) oraz wykonanie dwóch utworów, w tym przynajmniej jednego standardu (0 – 60 punktów);
 • kompozycja i aranżacja, w tym,: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów) oraz przedstawienie dwóch własnych prac kompozytorskich lub aranżacyjnych (0 – 60 punktów).
Dla formy śpiew warunkiem dopuszczenia do Etapu 1 jest dostarczenie przed egzaminem zaświadczenia od foniatry stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania śpiewu na kierunku jazz i muzyka estradowa – osoba, która nie przyniesie ze sobą na egzamin takiego zaświadczenia – NIE BĘDZIE DOPUSZCZONA DO EGZAMINU

Dla form: gra na instrumencie oraz śpiew, egzamin może być realizowany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, podkładem muzycznym (CD) bądź solo.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 50 punktów za Etap 1.

ETAP 2. Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-20 punktów):

 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym,
d2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym,

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

 

STARA MATURA:

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów i z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 80 punktów), gdzie oceniane są:

 • gra na instrumencie, w tym: predyspozycje muzyczne (0-20 punktów) oraz wykonanie dwóch standardów jazzowych (0 – 60 punktów);
 • śpiew (do wyboru: jazzowy, pop, gospel), w tym: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów), wykonanie dwóch utworów, w tym przynajmniej jednego standardu (0 – 60 punktów);
 • kompozycja i aranżacja, w tym,: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów) oraz przedstawienie dwóch własnych prac kompozytorskich lub aranżacyjnych (0 – 60 punktów).
Dla formy śpiew warunkiem dopuszczenia do Etapu 1 jest dostarczenie przed egzaminem zaświadczenia od foniatry stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania śpiewu na kierunku jazz i muzyka estradowa

Dla form: gra na instrumencie oraz śpiew, egzamin może być realizowany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, podkładem muzycznym (CD) bądź solo.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 50 punktów za Etap 1.

ETAP 2. Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-20 punktów):

 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

d1 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie,
d2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie.

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

 

Czego się tu nauczysz?

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej i rozrywkowej. Absolwent nie posiada uprawnień do pracy w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Strona wydziału: tutaj

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra

e-mail:sekretariat@wa.uz.zgora.pl
www.wa.uz.zgora.pl