Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

  • sprawdzian z predyspozycji muzycznych, punktowany w skali 0 – 25 punktów
  • sprawdzian umiejętności, punktowany w skali 0 – 75 punktów, sprawdzian uważa się za zdany, gdy liczba uzyskanych z niego punktów wyniesie 40.

Sprawdzian umiejętności realizowany w jednej z trzech form do wyboru:

  1. gra na instrumencie – obowiązek wykonania dwóch standardów jazzowych, egzamin może być realizowany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, podkładem muzycznym (CD) bądź solo,
  2. śpiew, do wyboru: jazzowy, pop, gospel – obowiązek wykonania dwóch utworów, w tym przynajmniej jednego standardu, egzamin może być realizowany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, podkładem muzycznym (CD) bądź solo. UWAGA: warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu jest dostarczenie zaświadczenia od foniatry stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania śpiewu na kierunku jazz i muzyka estradowa, moduł: śpiew.
  3. kompozycja i aranżacja – obowiązek zaprezentowania dwóch własnych prac kompozytorskich lub aranżacyjnych.

 

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 50.

Kandydat na kierunek jazz i muzyka estradowa, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia bądź przyjęty z powodu braku miejsc, może być zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w ramach wolnych miejsc na tym kierunku. W takiej sytuacji liczba uzyskanych z postępowania rekrutacyjnego na kierunku jazz i muzyka estradowa punktów, zostanie zaliczona jako liczba punktów uzyskanych z postępowania rekrutacyjnego na kierunek eEdukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej według zasady punktację za:

  • sprawdzian z predyspozycji muzycznych przypisuje się do sprawdzianu z predyspozycji muzycznych,
  • sprawdzian umiejętności dzieli się po równo na umiejętność gry na dowolnym instrumencie, umiejętność śpiewu i predyspozycje manualne.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na moduł „śpiew”, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, dostarczane wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

 

Limit miejsc

15

Czego się tu nauczysz?

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej i rozrywkowej. Absolwent nie posiada uprawnień do pracy w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra

e-mail:sekretariat@wa.uz.zgora.pl
www.wa.uz.zgora.pl