Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Rodzaj studiów

3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 80 punktów), gdzie oceniane są:

  • gra na instrumencie, w tym: predyspozycje muzyczne (0-20 punktów) oraz wykonanie dwóch standardów jazzowych (0 – 60 punktów);
  • śpiew (do wyboru: jazzowy, pop, gospel), w tym: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów) oraz wykonanie dwóch utworów, w tym przynajmniej jednego standardu (0 – 60 punktów);
  • kompozycja i aranżacja, w tym,: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów) oraz przedstawienie dwóch własnych prac kompozytorskich lub aranżacyjnych (0 – 60 punktów).
Dla formy śpiew warunkiem dopuszczenia do Etapu 1 jest dostarczenie przed egzaminem zaświadczenia od foniatry stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania śpiewu na kierunku jazz i muzyka estradowa – osoba, która nie przyniesie ze sobą na egzamin takiego zaświadczenia – NIE BĘDZIE DOPUSZCZONA DO EGZAMINU

Dla form: gra na instrumencie oraz śpiew, egzamin może być realizowany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, podkładem muzycznym (CD) bądź solo.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 50 punktów za Etap 1.

ETAP 2. Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-20 punktów):
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym,
d2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym,

  • Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy.
  • Kandydat, który zdał egzamin praktyczny i nie został przyjęty z powodu braku miejsc, może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

STARA MATURA:

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 80 punktów), gdzie oceniane są:

  • gra na instrumencie, w tym: predyspozycje muzyczne (0-20 punktów) oraz wykonanie dwóch standardów jazzowych (0 – 60 punktów);
  • śpiew (do wyboru: jazzowy, pop, gospel), w tym: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów), wykonanie dwóch utworów, w tym przynajmniej jednego standardu (0 – 60 punktów);
  • kompozycja i aranżacja, w tym,: predyspozycje muzyczne (0 – 20 punktów) oraz przedstawienie dwóch własnych prac kompozytorskich lub aranżacyjnych (0 – 60 punktów).
Dla formy śpiew warunkiem dopuszczenia do Etapu 1 jest dostarczenie przed egzaminem zaświadczenia od foniatry stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania śpiewu na kierunku jazz i muzyka estradowa

Dla form: gra na instrumencie oraz śpiew, egzamin może być realizowany z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, podkładem muzycznym (CD) bądź solo.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 50 punktów za Etap 1.

ETAP 2. Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-20 punktów):
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,1 d1 + 0,1 d2

gdzie:

d1 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie,
d2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie

  • Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy.
  • Kandydat, na kierunek Jazz i muzyka estradowa, który w pierwszym etapie uzyskał minimum 40 pkt. może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej bez dodatkowych egzaminów – liczba punków uzyskana z postępowania rekrutacyjnego na kierunku Jazz i muzyka estradowa zostanie w takim przypadku zaliczona jako wynik postępowania rekrutacyjnego na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Limit miejsc

15

Czego się tu nauczysz?

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej i rozrywkowej. Absolwent nie posiada uprawnień do pracy w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Więcej informacji dotyczących kierunku znajdziesz: tutaj

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra

e-mail:sekretariat@wa.uz.zgora.pl
www.wa.uz.zgora.pl