Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 • sprawdzian z predyspozycji muzycznych, punktowany w skali 0 – 25 punktów
 • sprawdzian umiejętności, punktowany w skali 0 – 75 punktów, sprawdzian uważa się za zdany, gdy liczba uzyskanych z niego punktów wyniesie 40.

Sprawdzian umiejętności realizowany w jednej z trzech form do wyboru:

 • gra na instrumencie, obejmuje:
  • wykonanie dwóch standardów jazzowych, (dopuszcza się realizację wykonania do wyboru z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, z podkładem muzycznym bądź solo),
 • śpiew, obejmuje:
  • wykonanie dwóch utworów, w tym przynajmniej jednego standardu, (dopuszcza się realizację wykonania do wyboru: jazz, pop, gospel) UWAGA: warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu jest dostarczenie zaświadczenia od foniatry stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania śpiewu na kierunku jazz i muzyka estradowa, moduł: śpiew,
 • kompozycja i aranżacja, obejmuje:
  • przedstawienie dwóch własnych prac kompozytorskich lub aranżacyjnych,
 • songwriting, obejmuje:
  • zaprezentowanie dwóch własnych prac kompozytorskich (wokalnych lub wokalno-instrumentalnych),
 • produkcja muzyczna, obejmuje:
  • zaprezentowanie nagrań dwóch utworów zrealizowanych przez kandydata w zakresie rejestracji, produkcji i miksu materiału dźwiękowego;
  • omówienie procesu produkcyjnego i narzędzi użytych do realizacji.

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 50.

Kandydat na kierunek jazz i muzyka estradowa, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia bądź przyjęty z powodu braku miejsc, może być zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w ramach wolnych miejsc na tym kierunku. W takiej sytuacji liczba uzyskanych z postępowania rekrutacyjnego na kierunku jazz i muzyka estradowa punktów, zostanie zaliczona jako liczba punktów uzyskanych z postępowania rekrutacyjnego na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przy czym punktację za:

 • sprawdzian z predyspozycji muzycznych przypisuje się do sprawdzianu z predyspozycji muzycznych,
 • sprawdzian umiejętności dzieli się po równo (z zaokrągleniem do pełnych punktów) na umiejętność gry na dowolnym instrumencie, umiejętność śpiewu i predyspozycje manualne.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, dostarczane wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

W trakcie nauki student może być narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia:

 • nadmierny wysiłek głosu

Kandydat rekrutujący się na kierunek Jazz i muzyka estradowa ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Jazz i muzyka estradowa;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

PROGI PUNKTOWE:

Na Uniwersytecie Zielonogórskim nie prowadzi się statystyk oraz nie publikuje się progów punktowych*. Rekrutacja na naszej Uczelni polega na zakwalifikowaniu kandydatów o największej liczbie punktów rekrutacyjnych w ramach uchwalonego limitu miejsc. Na wyniki rekrutacji w danym roku akademickim wpływ ma wiele zmiennych często, niezależnych od samych kandydatów, jak i od uczelni.

Do czynników, które mają wpływ na znaczenie różnic w danym roku akademickim, należy zaliczyć: stopień trudności matury, zainteresowanie danym kierunkiem studiów, limity miejsc, kryteria kwalifikacji czy zmiany w ofercie studiów. Z tego względu wyniki z poprzednich lat nie są wiarygodną podstawą do prognozowania wyników tegorocznej rekrutacji.

*za wyjątkiem kierunku lekarskiego

 

Limit miejsc

15

Czego się tu nauczysz?

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej i rozrywkowej. Absolwent nie posiada uprawnień do pracy w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Rodzaj studiów

2-letnie studia stacjonarne o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa, w szczególności:

 • wiedzę w zakresie literatury muzycznej, elementów dzieła muzycznego, stylów muzycznych oraz repertuaru zgodnie z wybranymi modułami fakultatywnymi,
 • umiejętność realizowania własnych koncepcji artystycznych opartą na zdobytej wiedzy i doświadczeniach,
 • posiada wiedzę dotyczącą piśmiennictwa, warsztatu badań oraz wykorzystania mediów,
 • posiada osobowość artystyczną̨ umożliwiającą̨ tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych.

Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

Każdy kandydat zobowiązany jest przystąpić do realizacji praktycznych zadań muzycznych. Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat, który z realizacji praktycznych zadań muzycznych uzyskał co najmniej 3 punkty.

Realizacja praktycznych zadań muzycznych na poziomie licencjata, złożona z dwóch części, obejmujących:

 1. sprawdzian umiejętności praktycznych realizowany w jednej z trzech form w zależności od wybranego modułu fakultatywnego:
  • gra na instrumencie, obejmuje: wykonanie dwóch utworów zawierających elementy improwizacji,
  • śpiew, obejmuje: wykonanie dwóch utworów. UWAGA: warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu jest dostarczenie zaświadczenia od foniatry stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania śpiewu na kierunku jazz i muzyka estradowa, moduł: śpiew,
  • kompozycja i aranżacja, obejmuje: przedstawienie minimum trzech prac kompozytorskich lub aranżacyjnych.
 2. rozmowę na temat zainteresowań muzycznych kandydata.

Sprawdzian umiejętności praktycznych uznaje się za zdany, gdy liczba uzyskanych z niego punktów wynosi co najmniej 3,5.

Wynik ze sprawdzianów i rozmowy jest średnią arytmetyczną punktów w skali 2,0 – 5,0 (z dokładnością do pół punktu (2,0; 2,5; 3,0; 3,5; …).

Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej.

Liczba punktów do listy rankingowej (oznaczona dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 2 ZM + D

gdzie:

ZM – wynik uzyskany z realizacji praktycznych  zadań muzycznych na poziomie licencjata,

D – przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplom

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Kandydat na kierunek Jazz i muzyka estradowa, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia bądź nieprzyjęty z powodu braku miejsc, może być zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w ramach wolnych miejsc na tym kierunku. W takiej sytuacji liczba uzyskanych z postępowania rekrutacyjnego na kierunku Jazz i muzyka estradowa punktów, zostanie zaliczona jako liczba punktów uzyskanych z postępowania rekrutacyjnego na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Jazz i muzyka estradowa ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Jazz i muzyka estradowa;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

Limit miejsc

7

Czego się tu nauczysz?

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, lider i członek zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej i estradowej. Posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ukończonego bloku przedmiotów fakultatywnych, jest gotowy do kontynuacji własnego kształcenia, jak i podjęcia pracy na wyższych uczelniach oraz szkołach prywatnych. Absolwent nie posiada uprawnień do pracy w szkolnictwie.