Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 • sprawdzian z predyspozycji muzycznych, punktowany w skali 0 – 25 punktów
 • sprawdzian umiejętności, punktowany w skali 0 – 75 punktów, sprawdzian uważa się za zdany, gdy liczba uzyskanych z niego punktów wyniesie 40.

Sprawdzian umiejętności realizowany w jednej z trzech form do wyboru:

 1. gra na instrumencie – wykonanie dwóch standardów jazzowych (dopuszcza się realizację wykonania do wyboru z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, z podkładem muzycznym (CD) bądź solo),
 2. śpiew – wykonanie dwóch utworów, w tym przynajmniej jednego standardu (dopuszcza się realizację wykonania do wyboru: jazz, pop, gospel. UWAGA: warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu jest dostarczenie zaświadczenia od foniatry stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania śpiewu na kierunku jazz i muzyka estradowa, moduł: śpiew.
 3. kompozycja i aranżacja – zaprezentowanie dwóch własnych prac kompozytorskich lub aranżacyjnych.

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 50.

UWAGA – w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022  sprawdzian umiejętności prowadzony jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym należy wysłać pliki, drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaIMuz@g.elearn.uz.zgora.pl i tak dla form:

GRA NA INSTRUMENCIE – pliki powinny zawierać nagrania video:

 • krótką autoprezentację kandydata,
 • zaśpiewany przez kandydata polski hymn narodowy (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego,
 • wykonanie przez kandydata dwóch standardów jazzowych na instrumencie,

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej nagrania video należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

ŚPIEW  – pliki powinny zawierać nagrania video:

 • krótką autoprezentację kandydata,
 • zaśpiewany przez kandydata polski hymn narodowy (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego,
 • wykonanie przez kandydata dwóch utworów wokalnych, w tym przynajmniej jednego standardu jazzowego,

UWAGA: warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu jest dostarczenie zaświadczenia od foniatry stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania śpiewu na kierunku jazz i muzyka estradowa, moduł: śpiew.

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej nagrania video należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

KOMPOZYCJA I ARANŻACJA – pliki powinny zawierać nagrania video:

 • krótką autoprezentację kandydata,
 • zaśpiewany przez kandydata polski hymn narodowy (pierwsza zwrotka i refren) bez towarzyszenia instrumentalnego,
 • dwie prace kompozytorskie lub aranżacyjne w formie plików PDF;

W przypadku dużych plików prosimy przesłać link np. do dysku Google lub WeTransfer).

Wymienione powyżej pliki należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej,  jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

Kandydat na kierunek jazz i muzyka estradowa, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia bądź przyjęty z powodu braku miejsc, może być zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w ramach wolnych miejsc na tym kierunku. W takiej sytuacji liczba uzyskanych z postępowania rekrutacyjnego na kierunku jazz i muzyka estradowa punktów, zostanie zaliczona jako liczba punktów uzyskanych z postępowania rekrutacyjnego na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przy czym punktację za:

 • sprawdzian z predyspozycji muzycznych przypisuje się do sprawdzianu z predyspozycji muzycznych,
 • sprawdzian umiejętności dzieli się po równo (z zaokrągleniem do pełnych punktów) na umiejętność gry na dowolnym instrumencie, umiejętność śpiewu i predyspozycje manualne.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na moduł „śpiew”, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, dostarczane wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Jazz i muzyka estradowa ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Jazz i muzyka estradowa;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

 

Limit miejsc

w II naborze (ogłoszony po zakończeniu I naboru na dzień 30 lipca br. ) - 9

Czego się tu nauczysz?

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej i rozrywkowej. Absolwent nie posiada uprawnień do pracy w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.