Kierunek: Językoznawstwo

Rodzaj studiów

4-letnie, stacjonarne studia doktoranckie.

Zasady rekrutacji

Na studia może być przyjęta osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
  • złożyła komplet wymaganych dokumentów,
  • przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu będą decydowały predyspozycje kandydata ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań naukowych i koncepcji przyszłej pracy doktorskiej (ocenie podlega oryginalność projektu badawczego, jego walory konstrukcyjne, przejrzystość tez, możliwość realizacji tematu oraz orientacja kandydata w problematyce dotyczącej planowanej pracy).

W trakcie rozmowy kandydat może zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia (np. dyplom z wyróżnieniem, nagroda za pracę magisterską, liczba i rodzaj publikacji, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, działalność w studenckich kołach naukowych).

Pod uwagę zostaje także wzięty certyfikat potwierdzający kompetencje językowe w zakresie języka obcego:

  • Państwowy (dowolny język obcy),
  • First Certificate in English,
  • porównywalny (dowolny inny niż angielski język obcy).

Kandydat z rozmowy kwalifikacyjnej może uzyskać maksymalnie 20 punktów, zgodnie z systemem oceniania:

  1. Zainteresowania naukowe kandydata i koncepcja przyszłej pracy doktorskiej: 0-17 punktów.
  2. Referaty wygłoszone podczas konferencji: 1 punkt.
  3. Publikacje naukowe: 1 punkt.
  4. Certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie języka obcego: 1 punkt.

Na studia mogą zostać przyjęci kandydaci w ramach limitu miejsc z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 10.

Opis studiów

Głównym celem studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych oraz jednostek kulturalnych i oświatowych.

Program kształcenia obejmuje samodzielną pracę badawczą pod kierunkiem wybranego opiekuna naukowego oraz realizację zorganizowanego procesu studiów, na który się składają przedmioty obowiązkowe i fakultatywne oraz praktyka zawodowa.

Absolwent studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo posiada:

– wiedzę z zakresu językoznawstwa polskiego i obcego (o charakterze podstawowym i szczegółowym dla dziedziny i dyscypliny/subdyscypliny),

– umiejętności związane z metodologią prowadzenia badań naukowych i metodyką nauczania akademickich przedmiotów językoznawczych,

– kompetencje społeczne niezbędne w działalności naukowo-badawczej i w pracy nauczyciela akademickiego.

 

Strona wydziału: tutaj

Kierownik studiów

dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ

tel. (68)3287357

A.Wojciechowska@kkjs.uz.zgora.pl

Wydział Humanistyczny

al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@wh.uz.zgora.pl
www.wh.uz.zgora.pl