Kierunek: Lekarski

Rodzaj studiów

6 - letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego lekarza

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim i nie przewiduje się miejsc dla cudzoziemców.

Ostateczne progi punktowe na dzień 30 września w poprzednich latach wynosiły:
 • rekrutacja 2017/2018:  studia stacjonarne –  160 pkt.,  studia niestacjonarne  -110pkt.
 • rekrutacja 2018/2019:  studia stacjonarne 149 pkt. , studia niestacjonarne – 65 pkt.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku lekarskim ma prawo wskazać we wniosku  o przyjęcie na te studia dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc, może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji, i są to kierunki:

 • pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne lub wychowanie fizyczne prowadzone na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu,
 • fizyka medyczna prowadzony na Wydziale Fizyki i Astronomii,
 • inżynieria biomedyczna prowadzony na Wydziale Mechanicznym
 • biologia lub biotechnologia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych,
 • wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

NOWA MATURA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru:  LP = b + d  

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności: biologia za poziom rozszerzony, język obcy nowożytny za poziom rozszerzony,  matematyka za poziom podstawowy.

MATURA IB  oraz  MATURA EB

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów.

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

–  matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.

–  matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru:  LP = b + d  

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności:  biologia za poziom rozszerzony, język obcy nowożytny za poziom rozszerzony, matematyka za poziom podstawowy.

STARA MATURA

(Egzamin dojrzałości „stara matura” to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

–  w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;

–  w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadająca ocenom egzaminu maturalnego za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, z określonych dla kierunku przedmiotów

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru:  LP = b + d

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności:

–  biologia, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4

–  język obcy nowożytny, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4

–  matematyka, za część pisemną lub ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE

Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów uzyskanych na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z OKE. Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = b + d 

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów, w kolejności: biologia za poziom rozszerzony,  język obcy nowożytny za poziom rozszerzony,  matematyka za poziom podstawowy.

MATURA ZAGRANICZNA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru: P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadająca: ocenom egzaminu maturalnego za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, z określonych dla kierunku przedmiotów.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = b + d 

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności:

–  biologia, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4

–  język obcy nowożytny, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4

–  matematyka, za część pisemną lub ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2

MATURA ZAGRANICZNA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE

Dotyczy kandydatów z maturą „zagraniczną” posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów uzyskanych na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z OKE. Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = b + d 

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów, w kolejności:  biologia za poziom rozszerzony, język obcy nowożytny za poziom rozszerzony, matematyka za poziom podstawowy.

 

Limit miejsc

60

Rodzaj studiów

6 - letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego lekarza

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim i nie przewiduje się miejsc dla cudzoziemców.

Ostateczne progi punktowe na dzień 30 września w poprzednich latach wynosiły:
 • rekrutacja 2017/2018:  studia stacjonarne –  160 pkt.,  studia niestacjonarne  -110pkt.
 • rekrutacja 2018/2019:  studia stacjonarne 149 pkt. , studia niestacjonarne – 65 pkt.

NOWA MATURA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru:  LP = b + d  

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności: biologia za poziom rozszerzony, język obcy nowożytny za poziom rozszerzony,  matematyka za poziom podstawowy.

MATURA IB  oraz  MATURA EB

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów.

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

–  matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.

–  matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru:  LP = b + d  

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności:  biologia za poziom rozszerzony, język obcy nowożytny za poziom rozszerzony, matematyka za poziom podstawowy.

STARA MATURA

(Egzamin dojrzałości „stara matura” to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

–  w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;

–  w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadająca ocenom egzaminu maturalnego za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, z określonych dla kierunku przedmiotów

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru:  LP = b + d

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności:

–  biologia, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4

–  język obcy nowożytny, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4

–  matematyka, za część pisemną lub ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE

Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów uzyskanych na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z OKE. Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = b + d 

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów, w kolejności: biologia za poziom rozszerzony,  język obcy nowożytny za poziom rozszerzony,  matematyka za poziom podstawowy.

MATURA ZAGRANICZNA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru: P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadająca: ocenom egzaminu maturalnego za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, z określonych dla kierunku przedmiotów.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = b + d 

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności:

–  biologia, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4

–  język obcy nowożytny, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4

–  matematyka, za część pisemną lub ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2

MATURA ZAGRANICZNA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE

Dotyczy kandydatów z maturą „zagraniczną” posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów uzyskanych na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z OKE. Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = b + d 

gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 60 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać:

 • minimum 30 pkt z przedmiotu b oraz
 • minimum 30 pkt z przedmiot d

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów, w kolejności:  biologia za poziom rozszerzony, język obcy nowożytny za poziom rozszerzony, matematyka za poziom podstawowy.

 

Opłata za studia

29500 zł - za rok studiów

Limit miejsc

60

Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku lekarskiego uzyskuje tytuł zawodowy lekarza. Ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego. Przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.

Collegium Medicum

ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

e-mail: dziekanat@wlnz.uz.zgora.pl
www.wlnz.uz.zgora.pl