Kierunek: Lekarski

Rodzaj studiów

6 - letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego lekarza

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim.

W rekrutacji na studia mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie.

Ostateczne progi punktowe na dzień 30 września w poprzednich latach wynosiły:
 • rekrutacja 2017/2018:  studia stacjonarne – 160 pkt.,  studia niestacjonarne  – 110pkt.
 • rekrutacja 2018/2019:  studia stacjonarne – 149 pkt. , studia niestacjonarne – 65 pkt.
 • rekrutacja 2019/2020: studia stacjonarne –  145pkt. , studia niestacjonarne – 79pkt.
 • rekrutacja 2020/2021: studia stacjonarne –  149pkt. , studia niestacjonarne – 80pkt.
 • rekrutacja 2021/2022: studia stacjonarne –  142pkt. , studia niestacjonarne – 80pkt.
 • rekrutacja 2022/2023: studia stacjonarne –  145pkt. , studia niestacjonarne – 101pkt.

NOWA MATURA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:  LP = x + y  

gdzie:

x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów (x , y) kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP, przeliczony według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA IB  oraz  MATURA EB

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów.

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

–  matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.

–  matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru:  LP = x + y  

gdzie:

 • x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP, przeliczony według zasady jak powyżej.

STARA MATURA

(Egzamin dojrzałości „stara matura” to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

–  w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;

–  w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadająca ocenom egzaminu maturalnego za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, z określonych dla kierunku przedmiotów

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru:  LP = x + y

gdzie:

 • x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka
  przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP,  przeliczony  według zasady jak powyżej.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE

Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów uzyskanych na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z OKE. Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = x + y 

gdzie:

 • x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP,  przeliczony  według zasady jak powyżej. Wyniki uzyskane na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt

MATURA ZAGRANICZNA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru: P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadająca: ocenom egzaminu maturalnego za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, z określonych dla kierunku przedmiotów.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = x + y

gdzie:

 • x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP,  przeliczony  według zasady jak powyżej.

MATURA ZAGRANICZNA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE

Dotyczy kandydatów z maturą „zagraniczną” posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów uzyskanych na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z OKE. Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = x + y

gdzie:

 • x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP,  przeliczony  według zasady jak powyżej. Wyniki uzyskane na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, dostarczane wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

W trakcie nauki student może być narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia:

 • choroby wirusowe (WZW typ A)
 • czynniki alergizujące (lateks, chrom, środki dezynfekcyjne, odczynniki chemiczne)
 • choroby zakaźne i pasożytnicze
 • zakażenia przenoszone drogą krwi (WZW typ B, C oraz HIV)
 • promieniowanie jonizujące oraz elektromagnetyczne
 • zagrożenia związane z obsługą komputera
 • czynniki psychospołeczne

UWAGA:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na ww kierunek ma prawo wskazać we wniosku o przyjęcie na studia dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc (zgodnie z jego zasadami rekrutacji). Oznacza to, że w pierwszej kolejności kwalifikowane do przyjęcia na studia będą osoby, które zadeklarowały we wniosku ten kierunek jako pierwszy. Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, wówczas kwalifikowane będą osoby, które zadeklarowały ten kierunek jako drugi.

Jako drugi kierunek we wniosku o przyjęcie na studia kandydat może wybrać kierunek:

 • biologia na Wydziale Nauk Biologicznych,
 • biotechnologia na Wydziale Nauk Biologicznych,
 • fizyka medyczna na Wydziale Fizyki i Astronomii,
 • inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym
 • fizjoterapia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu,
 • pielęgniarstwo na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu,
 • ratownictwo medyczne na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu,
 • żywienie człowieka i dietoterapia na Wydziale Nauk Biologicznych

Limit miejsc

90

Rodzaj studiów

6 - letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego lekarza

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim.

W rekrutacji na studia mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie.

Ostateczne progi punktowe na dzień 30 września w poprzednich latach wynosiły:
 • rekrutacja 2017/2018:  studia stacjonarne – 160 pkt.,  studia niestacjonarne  – 110pkt.
 • rekrutacja 2018/2019:  studia stacjonarne – 149 pkt. , studia niestacjonarne – 65 pkt.
 • rekrutacja 2019/2020: studia stacjonarne –  145pkt. , studia niestacjonarne – 79pkt.
 • rekrutacja 2020/2021: studia stacjonarne –  149pkt. , studia niestacjonarne – 80pkt.
 • rekrutacja 2021/2022: studia stacjonarne –  142pkt. , studia niestacjonarne – 80pkt.
 • rekrutacja 2022/2023: studia stacjonarne –  145pkt. , studia niestacjonarne – 101pkt.

NOWA MATURA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:  LP = x + y  

gdzie:

x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów (x , y) kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP, przeliczony według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA IB  oraz  MATURA EB

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów.

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

–  matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.

–  matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru:  LP = x + y  

gdzie:

 • x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP, przeliczony według zasady jak powyżej.

STARA MATURA

(Egzamin dojrzałości „stara matura” to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

–  w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;

–  w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadająca ocenom egzaminu maturalnego za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, z określonych dla kierunku przedmiotów

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru:  LP = x + y

gdzie:

 • x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka
  przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP,  przeliczony  według zasady jak powyżej.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE

Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów uzyskanych na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z OKE. Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = x + y 

gdzie:

 • x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP,  przeliczony  według zasady jak powyżej. Wyniki uzyskane na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt

MATURA ZAGRANICZNA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru: P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadająca: ocenom egzaminu maturalnego za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, z określonych dla kierunku przedmiotów.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = x + y

gdzie:

 • x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP,  przeliczony  według zasady jak powyżej.

MATURA ZAGRANICZNA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE

Dotyczy kandydatów z maturą „zagraniczną” posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów uzyskanych na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z OKE. Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczane będą według wzoru: LP = x + y

gdzie:

 • x ,y : punkty za dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 80 punktów. Z obu przedmiotów kandydat zobowiązany jest uzyskać minimum po 40 punktów.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów, stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie wynik uzyskany za przedmiot w kolejności: biologia, chemia, matematyka, fizyka spośród branych pod uwagę do wzoru LP,  przeliczony  według zasady jak powyżej. Wyniki uzyskane na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, dostarczane wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i przyjętych na studia, wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, dostarczane wraz z kompletem wymaganych dokumentów na studia.

W trakcie nauki student może być narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia:

 • choroby wirusowe (WZW typ A)
 • czynniki alergizujące (lateks, chrom, środki dezynfekcyjne, odczynniki chemiczne)
 • choroby zakaźne i pasożytnicze
 • zakażenia przenoszone drogą krwi (WZW typ B, C oraz HIV)
 • promieniowanie jonizujące oraz elektromagnetyczne
 • zagrożenia związane z obsługą komputera
 • czynniki psychospołeczne

Opłata za studia

33000 zł - za rok studiów

Limit miejsc

50

Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku lekarskiego uzyskuje tytuł zawodowy lekarza. Ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego. Przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.