Kierunek: Lekarski

Rodzaj studiów

6 - letnie, prowadzące do tytułu zawodowego lekarza.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim i nie przewiduje się miejsc dla cudzoziemców.

W roku akademickim 2017/18 progi punktowe z ostatniej ogłoszonej listy rankingowej wynosiły:
– studia stacjonarne 160 pkt.
– studia niestacjonarne 110 pkt.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku lekarskim ma prawo wskazać we wniosku  o przyjęcie na te studia dodatkowo drugi kierunek, na który chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc, może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji, i są to kierunki:

 • pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne lub wychowanie fizyczne prowadzone na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu,
 • fizyka medyczna prowadzony na Wydziale Fizyki i Astronomii,
 • inżynieria biomedyczna prowadzony na Wydziale Mechanicznym
 • biologia lub biotechnologia prowadzone na Wydziale Nauk Biologicznych,
 • wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

NOWA MATURA

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:  R = b + d   gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka
 • przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności: biologia za poziom rozszerzony, język obcy nowożytny za poziom rozszerzony,  matematyka za poziom podstawowy.

MATURA IB  oraz  MATURA EB

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów.

Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:  R = b + d   gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka
 • przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności:  biologia za poziom rozszerzony, język obcy nowożytny za poziom rozszerzony, matematyka za poziom podstawowy.

STARA MATURA

(Egzamin dojrzałości „stara matura” to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadająca ocenom egzaminu maturalnego za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, z określonych dla kierunku przedmiotów

Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:  R = b + d  gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka
 • przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności:

 • biologia, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4
 • język obcy nowożytny, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4
 • matematyka, za część pisemną lub ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE

Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów uzyskanych na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z OKE. Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:  R = b + d  gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka
 • przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów, w kolejności: biologia za poziom rozszerzony,  język obcy nowożytny za poziom rozszerzony,  matematyka za poziom podstawowy.

MATURA ZAGRANICZNA:

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru: P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadająca: ocenom egzaminu maturalnego za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4, z określonych dla kierunku przedmiotów.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = b + d  gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka
 • przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 2, gdy ich brak – liczbę punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzieloną przez 4

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na świadectwie dojrzałości z przedmiotów, w kolejności:

 • biologia, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4
 • język obcy nowożytny, za część pisemną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2, gdy ich brak, liczba punktów za część ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 4
 • matematyka, za część pisemną lub ustną egzaminu dojrzałości dzielona przez 2

MATURA ZAGRANICZNA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE

Dotyczy kandydatów z maturą „zagraniczną” posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako suma liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z określonych dla kierunku przedmiotów uzyskanych na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z OKE. Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru: R = b + d gdzie:

 • b – punkty za przedmiot biologia
 • d – punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka
 • przy czym:  przyjmuje się liczbę punktów za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z wyników na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów, w kolejności:  biologia za poziom rozszerzony, język obcy nowożytny za poziom rozszerzony, matematyka za poziom podstawowy.

Rodzaj studiów

6 - letnie, prowadzące do tytułu zawodowego lekarza

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się wyłącznie na studia prowadzone w języku polskim i nie przewiduje się miejsc dla cudzoziemców.

W roku akademickim 2017/18 progi punktowe dla kierunku przedstawiały się następująco:
– studia stacjonarne 160 pkt.
– studia niestacjonarne 110 pkt.

NOWA MATURA:

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = b + d

gdzie:

b – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym,
d – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka na poziomie rozszerzonym,

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z przedmiotów, w kolejności:

 1. biologia (punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym),
 2. język obcy nowożytny (punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym),
 3. matematyka (punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym).

STARA MATURA

(Egzamin dojrzałości „stara matura” to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach)

 • Dla kandydatów ze „starą” maturą przeprowadza się egzaminy wstępne z biologii (b) i z jednego przedmiotu (d) wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka).
 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminów z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = b + d

gdzie:

b – punkty za egzamin wstępny  z biologii,
c – punkty za egzamin wstępny z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będą kryteria dodatkowe, którymi będzie liczba uzyskanych punktów z przedmiotów, w kolejności:

 1. biologia (liczba uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego z biologii),
 2. język obcy nowożytny (liczba punktów uzyskana za część pisemną egzaminu dojrzałości),
 3. matematyka (liczba punktów uzyskana za część pisemną lub ustną egzaminu dojrzałości, jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu wstępnego z matematyki, wówczas brana jest pod uwagę liczba punktów uzyskana z egzaminu wstępnego).

MATURA ZAGRANICZNA:

Kandydaci, legitymujący się  świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski (z wyjątkiem matury EB i matury IB), podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”.

 

Opłata za studia

29500 zł - za rok studiów

Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku lekarskiego uzyskuje tytuł zawodowy lekarza. Ma możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Posiada umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego. Przygotowany jest do świadczenia usług w zróżnicowanych placówkach, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Mogą również rozwijać się naukowo poprzez uczestnictwo w studiach doktoranckich i osiąganie kolejnych szczebli kariery naukowej.

 

Strona wydziału: tutaj