Kierunek: Malarstwo

Rodzaj studiów

3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

NOWA MATURA:

ETAP 1. Część praktyczna (0 – 90 punktów), składa się z egzaminu obej­mującego:

 • rysunek (0 – 45 punktów),
 • malarstwo (0 – 45 punktów).

Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest zdanie egzaminu praktycznego. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie z dwóch sprawdzianów co najmniej 30 punktów.

ETAP 2.
Część teoretyczna – konkurs świadectw (0-10 punktów).
Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,05 d1 + 0,05 d2

gdzie:

d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii sztuki na poziomie podstawowym,
d2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z historii sztuki na poziomie rozszerzonym,

Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punków z Etapu 1.

STARA MATURA:

ETAP 1.
Część praktyczna (0 – 90 punktów), składa się z egzaminu obej­mującego: rysunek (0 – 45 punktów), malarstwo (0 – 45 punktów).
Warunkiem dopuszczenia kandydata do Etapu 2 jest zdanie egzaminu praktycznego. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie z dwóch sprawdzianów co najmniej 30 punktów.

ETAP 2.
Część teoretyczna (0-10 punktów), składa się z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej wiedzę z zakresu historii sztuki.

Liczba punktów do listy rankingowej jest sumą punktów za oba etapy. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów preferuje się osoby, które uzyskały wyższą sumę punków z Etapu 1.

Kandydat na kierunek malarstwo, który w pierwszym etapie uzyskał minimum 30 pkt. może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Sztuki Wizualne bez dodatkowych egzaminów – liczba punktów uzyskana z postępowania rekrutacyjnego na kierunku architektura wnętrz zostanie w takim przypadku zaliczona jako wynik postępowania rekrutacyjnego na kierunek Sztuki Wizualne.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek malarstwo ma prawo wskazać w jednym podaniu o przyjęciu na studia – poza kierunkiem, na który chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugi (spośród architektura wnętrz, grafika), na który chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku zasad i harmonogramu rekrutacji.

Co zabrać ze sobą na egzamin praktyczny:

 • brystol (4 sztuki) 100×70
 • klamry do zaczepienia brystolu na sztalugę
 • farby: tempery, oleje, akwarele
 • węgiel, ołówek, kredki, pastele
 • dowód tożsamości

Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku malarstwa to świadomy swej roli twórca sztuki, który dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych form przekazu artystycznego, w sposób aktywny uczestniczy procesie kształtowania współczesnego oblicza kultury. Zdobyte umiejętności są środkiem do podejmowania wyzwań artystycznych wynikających z kreatywnej postawy wobec rzeczywistości i sztuki, wyrażanej językiem malarstwa. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Strona wydziału: tutaj

Specjalności proponowane na kierunku

W ramach kierunku student wybiera jeden moduł studiów spośród:

 • Moduł malarstwa sztalugowego
 • Moduł w zakresie ilustracji i komiksu
 • Moduł działania obrazem w przestrzeni publicznej

Rodzaj studiów

2-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra sztuki

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy magistra, licencjata lub równorzędny tego samego lub pokrewnego kierunku.

Kierunkami pokrewnymi są:

 • architektura i urbanistyka
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • grafika
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • sztuki wizualne
 • pedagogika ze spec. animacja kultury
 • rzeźba
 • wychowanie plastyczne
 • wzornictwo

Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za dwa Etapy.

Etap 1.

Przegląd prac własnych (prace z malarstwa i rysunku bądź prezentacja dyplomu artystycznego) wraz z rozmową kwalifikacyjną na temat przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego. Jest on punktowany w skali od 2,0 do 5,0, z dokładnością do dziesiętnych (2,0; 2,1; 2,2; …).

Przewiduje się możliwość prezentacji w dwóch możliwych wariantach jako:

 • pokazu prac plastycznych w formie wystawy, lub
 • prezentacji na nośniku cyfrowym – jeżeli wymaga tego charakter dyplomu – wymagana jest prezentacja zarejestrowana w następujących (do wyboru) formatach: jpg, pdf, avi.

Warunkiem przejścia do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 3,0 pkt.

Etap 2.

Zgodnie z zasadami ustalania punktacji na studia drugiego stopnia zamieszczonymi w przepisach ogólnych, brany jest pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów,
 • zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za poszczególne Etapy. Liczby punktów do listy rankingowej (oznaczone dalej przez L) wyliczana będzie według wzoru:

L = 2 PR + D + Z

gdzie:

PR – wynik z Etapu 1,
D – ocena odpowiadająca wynikowi ukończenia studiów wpisanemu na dyplomie ukończenia studiów
Z – punkty za zgodność albo pokrewieństwo z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Czego się tu nauczysz?

Absolwent, wyposażony w gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kultury i sztuki, jest świadomym swej roli artystą malarzem (otrzymuje dyplom magistra sztuki). Potrafi skutecznie kształtować własną drogę twórczą. Panorama sztuk wizualnych jest dla niego, w kontekście historycznym i współczesnym, obszarem kreatywnej refleksji o kulturze. Jako artysta, twórczo rozwija język wypowiedzi artystycznej, w szeroko rozumianej dziedzinie malarstwa.

 

Strona wydziału: tutaj

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra

e-mail:sekretariat@wa.uz.zgora.pl
www.wa.uz.zgora.pl