Kierunek: Malarstwo

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie sumy punktów obliczonej za:

 • przegląd portfolio (portfolio punktowane jest w skali 0-90 pkt.); zawierającego dokumentację min. 10 prac własnych z malarstwa i rysunku – wykonanych w dowolnej technice, dodatkowo kandydat może dostarczyć dokumentację prac z zakresu projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, rzeźby, fotografii i filmu – pliki MP4 i innych działań o charakterze twórczym
 • pisemne odpowiedzi na trzy pytania kwalifikacyjne (odpowiedzi punktowane są w skali 0-10 pkt.):
  1. Jaka wystawa sztuki lub wydarzenie artystyczne oglądane w muzeum, galerii, programie kulturalnym TV lub Internecie zrobiło na Pani/Panu duże wrażenie? Proszę wyjaśnić dlaczego i krótko je scharakteryzować.
  2. Twórczość którego artysty szczególnie Pani/Pan ceni i podziwia. Proszę uzasadnić wybór.
  3. Co chciałaby/chciałby Pani/Pan opowiedzieć o swoich pracach? Jakie były ich źródła inspiracji?

Każda odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 300 słów;

Zakwalifikowany do przyjęcia na studia w ramach limitu miejsc, może być wyłącznie kandydat z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 30.

UWAGA – w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 portfolio oraz odpowiedzi na pytania kandydat dostarcza w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym należy wysłać drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl

W formie plików PDF :

 • portfolio  (technika dowolna) – zdjęcia minimum 10 prac z zakresu malarstwa i rysunku,
 • dodatkowo kandydat może wysłać zdjęcia prac z zakresu projektowania graficznego,  grafiki warsztatowej, rzeźby, fotografii i filmu – pliki MP4 i innych działań o charakterze twórczym
 • dokumentacja każdej pracy musi być umieszczona na osobnej stronie pliku PDF i opisana według wzoru: imię i nazwisko, tytuł pracy, technika, wymiary, ewentualny komentarz,
 • odpowiedzi na trzy pytania, 

Wiadomość przesłana przez kandydata, zawierająca pliki PDF z portfolio i odpowiedziami na pytania kwalifikacyjne powinna mieć w tytule: imię,  nazwisko, kierunek studiów.

Wszystkie wymienione powyżej pliki należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej, jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

Kandydat na kierunek malarstwo, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia bądź przyjęty z powodu braku miejsc, może być zakwalifikowany do przyjęcia bądź przyjęty w ramach wolnych miejsc na drugi wskazany kierunek, spośród  kierunków: architektura wnętrz, grafika, sztuki wizualne. W takim przypadku suma uzyskanych punktów za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego, z kierunku na który kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia bądź przyjęty, zostanie zaliczona jako liczba punktów uzyskanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego drugiego preferowanego kierunku.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Malarstwo wnętrz ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Architektura wnętrz
 • Grafika
 • Sztuki wizualne

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Malarstwo;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

PROGI PUNKTOWE:

Na Uniwersytecie Zielonogórskim nie prowadzi się statystyk oraz nie publikuje się progów punktowych*. Rekrutacja na naszej Uczelni polega na zakwalifikowaniu kandydatów o największej liczbie punktów rekrutacyjnych w ramach uchwalonego limitu miejsc. Na wyniki rekrutacji w danym roku akademickim wpływ ma wiele zmiennych często, niezależnych od samych kandydatów, jak i od uczelni.

Do czynników, które mają wpływ na znaczenie różnic w danym roku akademickim, należy zaliczyć: stopień trudności matury, zainteresowanie danym kierunkiem studiów, limity miejsc, kryteria kwalifikacji czy zmiany w ofercie studiów. Z tego względu wyniki z poprzednich lat nie są wiarygodną podstawą do prognozowania wyników tegorocznej rekrutacji.

*za wyjątkiem kierunku lekarskiego

Limit miejsc

7

Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku malarstwa to świadomy swej roli twórca sztuki, który dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych form przekazu artystycznego, w sposób aktywny uczestniczy procesie kształtowania współczesnego oblicza kultury. Zdobyte umiejętności są środkiem do podejmowania wyzwań artystycznych wynikających z kreatywnej postawy wobec rzeczywistości i sztuki, wyrażanej językiem malarstwa. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

Specjalności proponowane na kierunku

W ramach kierunku student wybiera jeden moduł kształcenia w zakresie:

 • ilustracji i komiksu
 • alternatywnych form malarskich

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego.

Za kierunki pokrewne uważa się dla kierunku:

 • architektura i urbanistyka
 • animacja kultury
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • grafika
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • sztuki wizualne
 • pedagogika ze specjalnością animacja kultury
 • rzeźba
 • wychowanie plastyczne
 • wzornictwo

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia, powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku malarstwo, w szczególności w następujących zakresach:

 • wiedzy o realizacji prac artystycznych, rozumienia kontekstu sztuk plastycznych,
 • umiejętności realizacji prac artystycznych, umiejętności warsztatowych, pracy w zespole oraz umiejętności w zakresie publicznych prezentacji dotyczących opisu sztuki i działań własnych,
 • kompetencji społecznych dotyczących niezależności twórczej, komunikacji społecznej oraz ochrony własności intelektualnej.

Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.

Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za dwa Etapy.

Etap 1.

 • przegląd portfolio zawierającego dokumentację prac własnych wykonanych w dowolnej technice z zakresu malarstwa i rysunku i/lub  prezentacja dyplomu artystycznego – do wyboru e formach plików: JPG, PDF, MP4
 • pisemne odpowiedzi na dwa pytania kwalifikacyjne:
  1. Proszę o wypowiedź dotyczącą przedstawionych prac uwzględniającą założenia, idee, źródła inspiracji, opis użytych środków wyrazu.
  2. Proszę o wypowiedź uwzględniającą charakterystykę i refleksje dotyczące wybranej wystawy, wydarzenia artystycznego, w której brał/a Pan/i udział jako uczestnik lub obserwator

Każda odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 500 słów.

Etap punktowany jest w skali od  2,0 do 5,0.

Warunkiem przejścia do  Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 3 pkt.

UWAGA – w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023,

ETAP 1 – portfolio oraz odpowiedzi na pytania kandydat dostarcza w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym należy wysłać drogą elektroniczną z własnego adresu e-mail podanego w elektronicznym wniosku o przyjęcie na studia na adres e-mail komisji egzaminacyjnej Wydziału Artystycznego: rekrutacjaISW@g.elearn.uz.zgora.pl

W formie plików PDF:

 • prace własne (technika dowolna) – zdjęcia prac z zakresu malarstwa i rysunku i/lub,
 • prezentacja dyplomu artystycznego (do wyboru w formach plików JPG, PDF, MP4),
 • dokumentacja własnych prac musi być opisana według wzoru: imię i nazwisko, tytuł pracy, technika, wymiary, ewentualny komentarz. W przypadku, gdy przesyłany plik jest duży i nie można wysłać go e-mailem, należy umieścić plik na dysku Google, lub innym używanym przez kandydata wirtualnym dysku i wysłać link z dostępem do pliku. Link musi być dostępny (nie może być zabezpieczony hasłem)
 • odpowiedzi na dwa pytania.

Wiadomość przesłana przez kandydata, zawierająca pliki PDF z portfolio i odpowiedziami na pytania kwalifikacyjne powinna mieć w tytule: imię,  nazwisko, kierunek studiów.

Wszystkie wymienione powyżej pliki należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej, jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

 1. w formie plików PDF – odpowiedzi na poniższe pytania:
  • Proszę o wypowiedź dotyczącą przedstawionych prac uwzględniającą założenia, idee, źródła inspiracji, opis użytych środków wyrazu.
  • Proszę o wypowiedź uwzględniającą charakterystykę i refleksje dotyczące wybranej wystawy, wydarzenia artystycznego, w której brał/a Pan/i udział jako uczestnik lub obserwator.

Każda odpowiedź powinna zawierać nie więcej niż 500 słów.

Wymienione powyżej pliki należy wysłać w dniu dokonania rejestracji internetowej, jednak nie później niż przed upływem terminu rejestracji internetowej kandydatów na studia.

Etap 2.

Wyliczony na podstawie wyniku ukończenia studiów wpisanego do dyplomu oraz za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Liczba punktów do listy rankingowej (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 2 PR + D + Z,

gdzie:

PR – wynik z Etapu 1,

D – ocena odpowiadająca wynikowi ukończenia studiów wpisanemu na dyplomie ukończenia studiów,

Z – punkty za zgodność albo pokrewieństwo z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Kandydat na kierunek malarstwo, który nie został zakwalifikowany do przyjęcia bądź przyjęty z powodu braku miejsc na wybranym kierunku, może być zakwalifikowany do przyjęcia bądź przyjęty w ramach wolnych miejsc, na drugi wskazany kierunek – sztuki wizualne. W takim przypadku suma uzyskanych punktów za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego, z kierunku na który kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia bądź przyjęty, zostanie zaliczona jako liczba punktów uzyskanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego drugiego preferowanego kierunku.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Malarstwo wnętrz ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Sztuki wizualne

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Malarstwo;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

Limit miejsc

6

Czego się tu nauczysz?

Absolwent, wyposażony w gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kultury i sztuki, jest świadomym swej roli artystą malarzem (otrzymuje dyplom magistra sztuki). Potrafi skutecznie kształtować własną drogę twórczą. Panorama sztuk wizualnych jest dla niego, w kontekście historycznym i współczesnym, obszarem kreatywnej refleksji o kulturze. Jako artysta, twórczo rozwija język wypowiedzi artystycznej, w szeroko rozumianej dziedzinie malarstwa.

 

Specjalności proponowane na kierunku

W ramach kierunku student wybiera jeden moduł kształcenia w zakresie:

 • ilustracji i komiksu
 • alternatywnych form malarskich