Kierunek: Pedagogika

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Kandydat na kierunek Pedagogika deklaruje we wniosku o przyjęcie na studia dwie preferowane specjalności spośród:

 • logopedia i terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • poradnictwo i socjoterapia

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 +0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

p – język polski
o – język obcy nowożytny
d – jeden przedmiot wybrany ale inny niż język obcy nowożytny

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.
 • Za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią, jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Pedagogika ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Socjologia

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Pedagogika;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

PROGI PUNKTOWE:

Na Uniwersytecie Zielonogórskim nie prowadzi się statystyk oraz nie publikuje się progów punktowych*. Rekrutacja na naszej Uczelni polega na zakwalifikowaniu kandydatów o największej liczbie punktów rekrutacyjnych w ramach uchwalonego limitu miejsc. Na wyniki rekrutacji w danym roku akademickim wpływ ma wiele zmiennych często, niezależnych od samych kandydatów, jak i od uczelni.

Do czynników, które mają wpływ na znaczenie różnic w danym roku akademickim, należy zaliczyć: stopień trudności matury, zainteresowanie danym kierunkiem studiów, limity miejsc, kryteria kwalifikacji czy zmiany w ofercie studiów. Z tego względu wyniki z poprzednich lat nie są wiarygodną podstawą do prognozowania wyników tegorocznej rekrutacji.

*za wyjątkiem kierunku lekarskiego

 

Limit miejsc

90

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Kandydat na kierunek Pedagogika deklaruje we wniosku o przyjęcie na studia dwie preferowane specjalności spośród:

 • logopedia i terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • poradnictwo i socjoterapia

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 +0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

p – język polski
o – język obcy nowożytny
d – jeden przedmiot wybrany ale inny niż język obcy nowożytny

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.
 • Za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią, jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.

Opłata za studia

2100 zł - za semestr

Limit miejsc

60

Czego się tu nauczysz?

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku pedagogika posiada poszerzoną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie: logopedii, pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktyki niedostosowania społecznego, poradnictwa oraz resocjalizacji.

Absolwenci, zależne od wybranej specjalności, są przygotowani do pracy w: szkolnictwie i innych placówkach oświatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, służbach mundurowych oraz wymiarze sprawiedliwości.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach drugiego stopnia. Po ich ukończeniu uzyskują pełne kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia

Opisy poszczególnych specjalności umieszczone poniżej nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.

Specjalności proponowane na kierunku

logopedia z terapią pedagogiczną

Absolwent jest przygotowany do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania, jak również z zaburzeniami artykulacyjnymi. Zdobywa umiejętności niezbędne do przeprowadzania ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji językowej człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności (edukacyjnej, społecznej i zawodowej), korygowania wad wymowy i usprawniania języka, profilaktyki i likwidowania zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, a także rehabilitacji mowy po wypadkach i urazach. Dzięki zajęciom z zakresu terapii pedagogicznej Absolwent uzyskuje kwalifikacje do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły,  nauczy się planować, projektować i realizować działania kompensacyjno-korekcyjne. Zdobędzie również umiejętności diagnozowania uczniów, konstruowania programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób z trudnościami w uczeniu się oraz nauczy się prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych. Zdobędzie także kompetencje niezbędne do podejmowania prac koordynacyjnych w zespole diagnozującym. Absolwent studiów na specjalności Logopedia i terapia pedagogiczna I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na 2-letnich studiach II stopnia, dających tytuł magistra i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela –logopedy i nauczyciela-terapeuty.

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka

Absolwent tej specjalności jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do diagnozowania zaburzeń w podstawowym zakresie oraz podejmowania działalności terapeutycznej. Odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. W efekcie absolwent jest przygotowany do: pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą a także z osobami starszymi; współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów); współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania w środowisku; pracy z jednostkami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzinami (opiekunami); projektowania i realizowania szkolnej oraz środowiskowej działalności profilaktycznej

poradnictwo i socjoterapia

Absolwent specjalności poradnictwo i socjoterapia uzyskuje rzetelne, interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne z zakresu podstawowych subdyscyplin pedagogicznych i nauk społecznych. Absolwent będzie pedagogiem społecznym, wyposażonym w umiejętności wspierania i optymalizowania rozwoju człowieka, na różnych etapach jego życia, z użyciem praktyk i metod społecznych jakimi są poradnictwo i socjoterapia.

Podejmując studia na specjalności poradnictwo i socjoterapia nauczysz się:

 • Udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży w sytuacjach zakłócających ich rozwój
 • Prowadzenia grup spotkaniowych dla dzieci i młodzieży
 • Pozytywnej komunikacji – prowadzenia rozmów bez przegranych
 • Rozpoznawania trudności rozwojowych
 • Trafnego interpretowania sytuacji i problemów dzieci, młodzieży, całej rodziny
 • Rozpoznawania mocnych stron osób i zasobów środowiska
 • Pisania scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych
 • Organizowania pozaszkolnej aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych

Absolwent będzie przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły, placówek oświatowych jako pedagog szkolny, nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, adresowane do uczniów mających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Ponadto będzie przygotowany do pracy z rodziną dysfunkcjonalną, osobami dorosłymi jako asystent rodziny, pedagog-doradca, doradca zawodowy w publicznych służbach zatrudnienia. Może znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie, placówkach pomocy społecznej, poradniach, publicznych służbach zatrudnienia.

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek Pedagogika prowadzona jest bezpośrednio na specjalności i są to:

 • animacja kultury z profilem artystycznym – teatr
 • logopedia*
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • pomoc społeczna i socjoterapia
 • resocjalizacja z terapią specjalistyczną

* Uprawniona do podjęcia studiów na tej specjalności jest osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności logopedycznej lub kierunek logopedia (minimum 800 godzin kształcenia logopedycznego)

Wybór ścieżki następuje po pierwszym semestrze studiów, aby dana ścieżka została uruchomiona, chęć studiowania musi zadeklarować co najmniej piętnaście osób.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika ma prawo wskazać w jednym wniosku o przyjęcie na studia – poza specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji.

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Pedagogika, powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:

 • uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę,
 • pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice),
 • umieć wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych,
 • posiadać rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym:
  • zgodność kierunku rozumiana jest jako zgodność łącznie kierunku i specjalności
  • pokrewieństwo kierunku rozumiane jest jako zgodność tylko kierunku

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika ma prawo wskazać w jednym wniosku o przyjęcie na studia – poza specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji. Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszą wskazaną we wniosku specjalność,
 • na drugiej wybranej we wniosku specjalności – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali tą specjalność jako pierwszą we wniosku),
 • na drugiej wybranej we wniosku specjalności – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tej specjalności.

Limit miejsc

60

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek Pedagogika prowadzona jest bezpośrednio na specjalności i są to:

 • animacja kultury z profilem artystycznym – teatr
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • pomoc społeczna i socjoterapia
 • resocjalizacja z terapią specjalistyczną

Wybór ścieżki następuje po pierwszym semestrze studiów, aby dana ścieżka została uruchomiona, chęć studiowania musi zadeklarować co najmniej piętnaście osób.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika ma prawo wskazać w jednym wniosku o przyjęcie na studia – poza specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji.

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Pedagogika, powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, w szczególności:

 • uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę,
 • pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice),
 • umieć wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych,
 • posiadać rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym:
  • zgodność kierunku rozumiana jest jako zgodność łącznie kierunku i specjalności
  • pokrewieństwo kierunku rozumiane jest jako zgodność tylko kierunku

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika ma prawo wskazać w jednym wniosku o przyjęcie na studia – poza specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc i może być kwalifikowany wg obowiązujących dla danego kierunku warunków i trybu oraz harmonogramu rekrutacji. Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszą wskazaną we wniosku specjalność,
 • na drugiej wybranej we wniosku specjalności – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali tą specjalność jako pierwszą we wniosku),
 • na drugiej wybranej we wniosku specjalności – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tej specjalności.

Opłata za studia

2200 zł - za semestr (dotyczy wszystkich specjalności)

Limit miejsc

90

Czego się tu nauczysz?

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest poszerzenie kompetencji studenta w obszarze pedagogiki i jej subdyscyplin, przygotowanie go do pracy zawodowej oraz prowadzenia badań naukowych.

Studenci wybierają specjalność, której ukończenie poszerzy ich kompetencje zawodowe. Absolwenci są przygotowani do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, systemie pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, administracji państwowej i samorządowej, służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości oraz w służbach mundurowych.

Absolwentom studiów pierwszego stopnia, których program uwzględniał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, studia drugiego stopnia dają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Są przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania ról kierowniczych w placówkach oświatowych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika są przygotowani do prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych.
Poniższe opisy przygotowania zawodowego w ramach poszczególnych specjalności nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.

Specjalności proponowane na kierunku

animacja kultury z profilem artystycznym – teatr

Studia drugiego stopnia na specjalności animacja kultury z profilem artystycznym – teatr kształcą pedagogów czasu wolnego, animatorów aktywności kulturalnej różnych kategorii społecznych, opiekunów amatorskich zespołów artystycznych, moderatorów interakcji społecznej w grupach i środowisku lokalnym. Absolwenci są w szczególności przygotowani do pracy w wielodziedzinowych instytucjach kultury, a także w ograniczonym zakresie do pracy w innych instytucjach kultury i mediach. Dodatkowo absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do prowadzenia badań terenowych – monograficznych, sondażowych, biograficznych i badań w działaniu oraz prowadzenia zajęć warsztatowych w wybranej dziedzinie kultury symbolicznej. Absolwent może być zatrudniony m.in. w instytucjach kultury, administracji samorządowej i państwowej, lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja), instytucjach oświatowych, np. do realizacji zajęć pozalekcyjnych (po spełnieniu wymogów resortowych), agencjach usługowych (fotograficznych, filmowych, koncertowych), agencjach reklamowych, prywatnych szkołach artystycznych i innych instytucjach edukacji artystycznej, w działach marketingu firm prywatnych i państwowych. Absolwent animacji kultury może prowadzić również samodzielną działalność artystyczną lub prywatną działalność gospodarczą w obszarze aktywności wolnoczasowej.

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

W roku akademickim 2021/22 odbędzie się ostatnia rekrutacja na dwuletnie studia II stopnia na specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, dlatego szczególnie zachęcamy absolwentów studiów licencjackich specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, którzy jeszcze do tej pory nie podjęli kontynuacji kształcenia w celu uzyskania tytułu magistra.

Kto może podjąć studia II stopnia na specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna?

Do podjęcia studiów na tej specjalności uprawniona jest osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferta skierowana jest do osób, które są zainteresowane pogłębianiem swojego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych takich jak przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I-III). Program studiów i uzyskane kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz przygotowują do prowadzenia badań pedagogicznych i pracy naukowej w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Studia przeznaczone są dla osób które:

 • chcą pogłębiać swoje kompetencje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • chcą tworzyć własny, autorski warsztat pracy pedagogicznej wykorzystując wiedzę pedagogiczno-psychologiczną zdobytą w toku studiów.
 • chcą rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne,
 • chcą pogłębiać swoją wiedzę o świecie społecznym, by refleksyjnie kształtować swoje relacje z dziećmi

Co zapewnimy w toku studiów?

Zapewnimy poszerzanie wiedzy i umiejętności pedagogiczno-psychologicznych i dydaktycznych. Umożliwimy poznanie istotnych dla współczesnej edukacji strategii działania pedagogicznego oraz umiejętnego i elastycznego ich realizowania w praktyce. Umożliwimy poznanie współczesnych problemów pedagogiki, służących w przyszłości skutecznemu zapobieganiu trudnościom i rozwiązywaniu nieoczekiwanych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych. Zapewnimy także przygotowanie do prowadzenia działalności naukowo-badawczej.

Co jeszcze proponujemy?

Proponujemy po pierwszym semestrze wybór spośród dwóch ścieżek, które sprofilują uzyskane kompetencje.

Ścieżka: edukacja medialna

Wybór ścieżki Edukacja medialna pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu mediów i technologii komunikacyjno-informacyjnych; przygotuje do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki medialnej. Umożliwi ciekawe i efektywne prowadzenie zajęć komputerowych i wykorzystywanie kompetencji medialnych do realizacji projektów dydaktycznych z uczniami klas I-III.

ścieżka: wspieranie dzieci w rozwoju zdolności

Wybór ścieżki Wspieranie dzieci w rozwoju zdolności pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania i wspomagania dzieci w rozwoju zdolności. Przygotuje do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki zdolności i twórczości. Przygotuje do prowadzenia zajęć dla dzieci zdolnych i twórczych oraz podjęcia pracy w placówkach pozaszkolnych.

logopedia

(specjalność prowadzona wyłącznie na studiach stacjonarnych)

Do podjęcia studiów na tej specjalności uprawniona jest osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności logopedycznej lub kierunek logopedia  (minimum 800 godzin kształcenia logopedycznego)

Studia II stopnia logopedia realizowane na kierunku Pedagogika są przeznaczone dla osób chcących uzyskać wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące ich do wykonywania zawodu logopedy. Absolwent zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, niezbędne w prowadzeniu interwencji logopedycznych, polegających na profilaktyce logopedycznej, identyfikacji zaburzeń zdolności komunikacyjnych (diagnostyka logopedyczna) oraz eliminowaniu lub łagodzeniu ich objawów (terapia logopedyczna).

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Dz. U. 2017 poz. 1575 pkt 4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która pkt 4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy określone w § 20.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 4. Zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka

Absolwent tej specjalności jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent tej specjalności odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. Jest przygotowany do diagnozowania i podejmowania działalności wspomagającej rozwój dziecka oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą a także osobami starszymi, współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów), współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania w środowisku, pracy z jednostkami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzinami (opiekunami), projektowania, realizowania szkolnej oraz środowiskowej działalności profilaktycznej.

pomoc społeczna i socjoterapia

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów z obszaru pomocy społecznej. Uzyskuje także podstawowe kompetencje w zakresie prowadzenia grup socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych. Jest przygotowywany do pracy (po spełnieniu wymogów resortowych) w instytucjach pomocy społecznej, w instytucjach oświaty i wychowania, w poradniach oraz instytucjach prowadzących działalność profilaktyczną.

Podejmując studia na specjalności pomoc społeczna i socjoterapia nauczysz się:

 • Prowadzenia grup spotkaniowych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych
 • Pisania scenariuszy zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych
 • Pracować z rodzinami na poprawą ich kompetencji opiekuńczych i wychowawczych
 • Trafnego rozpoznawania i interpretowania sytuacji trudnych i problemów dzieci, młodzieży, całej rodziny
 • Pozytywnej komunikacji – prowadzenia rozmów bez przegranych
 • Organizowania pozaszkolnej aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Współpracy w grupie złożonej z różnych specjalistów
 • Projektowania i prowadzenia badań naukowych w obszarze pedagogiki społecznej

resocjalizacja z terapią specjalistyczną

Absolwent tej specjalności poza pogłębioną wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, uzyskuje szersze podstawy teoretyczne i praktyczne do realizacji terapii specjalistycznej w wybranych obszarach oraz projektowania, wdrażania i ewaluacji lokalnych oraz szkolnych strategii profilaktycznych. Jest przygotowany do prowadzenia badań pedagogicznych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia. Dodatkowo, absolwent uzyskuje specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich.