Kierunek: Pedagogika

Rodzaj studiów

3-letnie, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

Zasady rekrutacji

Kandydat na kierunek Pedagogika deklaruje we wniosku o przyjęcie na studia dwie preferowane specjalności i są to

 • animacja kultury (z możliwością wyboru profilu artystycznego: fotografia, taniec)
 • edukacja elementarna (z możliwością wyboru ścieżki: terapia pedagogiczna, wczesna edukacja artystyczna, wczesne nauczanie języka obcego)
 • informatyka szkolna i edukacja medialna
 • logopedia (z możliwością wyboru ścieżki: język migowy, terapia pedagogiczna)
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną
 • resocjalizacja (z możliwością wyboru ścieżki: przygotowanie do mediacji, przygotowanie do pracy w służbach mundurowych)

Wybór ścieżki bądź profilu artystycznego następuje po pierwszym semestrze studiów.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na wybranej ścieżce bądź profilu artystycznym jest zgłoszenie chęci studiowania danej ścieżki bądź profilu artystycznego przez co najmniej dwanaście osób.

Kandydat deklarujący chęć studiowania specjalności edukacja elementarna – zobowiązany jest do:

 • przystąpienia do sprawdzianu z poprawności mowy – mającego na celu sprawdzenia czy kandydat nie posiada wad wymowy dyskwalifikujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego
 • dostarczenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów: oświadczenia, iż na maturze z języka polskiego nie korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami,

Kandydat deklarujący chęć studiowania specjalności logopedia – zobowiązany jest do przystąpienia do sprawdzianu z poprawności mowy – mającego na celu sprawdzenia czy kandydat nie posiada wad wymowy dyskwalifikujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego

 

Kandydat deklarujący we wniosku specjalność logopedia ze ścieżką: język migowy zobowiązany jest po pierwszym semestrze studiów do pozytywnego zaliczenia sprawdzianu ze sprawności ruchowej kończyn górnych.
Specjalność edukacja elementarna ze ścieżką: wczesne nauczanie języka obcego, dotyczy nauczania wyłącznie języka angielskiego lub języka niemieckiego – w związku z powyższym kandydat zobowiązany jest do legitymowania się na świadectwie dojrzałości, egzaminem z języka angielskiego bądź języka niemieckiego lub legitymować się certyfikatem znajomości języka angielskiego bądź języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

NOWA MATURA:

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 p1 + 0,20 p2 +0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

p1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego, (inny niż język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym,
d2– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego (inny niż język obcy nowożytny) na poziomie rozszerzonym,

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

STARA MATURA

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 p1 + 0,20 p2 +0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

p1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
o1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
d1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego (inny niż język obcy nowożytny)
d2– punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego (inny niż język obcy nowożytny).

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

 

Limit miejsc

290

Rodzaj studiów

3-letnie, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata.

Zasady rekrutacji

Kandydat na kierunek Pedagogika deklaruje we wniosku o przyjęcie na studia dwie preferowane specjalności i są to

 • animacja kultury (z możliwością wyboru profilu artystycznego: fotografia, taniec)
 • edukacja elementarna (z możliwością wyboru ścieżki:terapia pedagogiczna, wczesna edukacja artystyczna, wczesne nauczanie języka obcego)
 • informatyka szkolna i edukacja medialna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną
 • resocjalizacja (z możliwością wyboru ścieżki: przygotowanie do mediacji, przygotowanie do pracy w służbach mundurowych)

Wybór ścieżki bądź profilu artystycznego następuje po pierwszym semestrze studiów.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na wybranej ścieżce bądź profilu artystycznym jest zgłoszenie chęci studiowania danej ścieżki bądź profilu artystycznego przez co najmniej dwanaście osób.

 

Kandydat deklarujący chęć studiowania specjalności edukacja elementarna – zobowiązany jest do:

 • przystąpienia do sprawdzianu z poprawności mowy – mającego na celu sprawdzenia czy kandydat nie posiada wad wymowy dyskwalifikujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego
 • dostarczenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów: oświadczenia, iż na maturze z języka polskiego nie korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami,

Specjalność edukacja elementarna ze ścieżką: wczesne nauczanie języka obcego, dotyczy nauczania wyłącznie języka angielskiego lub języka niemieckiego – w związku z powyższym kandydat zobowiązany jest do legitymowania się na świadectwie dojrzałości, egzaminem z języka angielskiego bądź języka niemieckiego lub legitymować się certyfikatem znajomości języka angielskiego bądź języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

NOWA MATURA:

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 p1 + 0,20 p2 +0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

p1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
o1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
d1 – punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego, (inny niż język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym,
d2– punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego (inny niż język obcy nowożytny) na poziomie rozszerzonym,

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

STARA MATURA

 • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
 • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
 • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu dojrzałości z określonych dla kierunku przedmiotów.
 • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 p1 + 0,20 p2 +0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

p1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
p2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka polskiego,
o1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
o2 – punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
d1 – punkty za część ustną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego (inny niż język obcy nowożytny)
d2– punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu wybranego (inny niż język obcy nowożytny).

 • Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad: w skali 6-stop.: cel.-90pkt., bdb.-75pkt., db.-60pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.; w skali 4-stop.: bdb.-90pkt., db.-60pkt., dst.-30pkt.
 • W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.
 • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.
 • Przez „przedmiot wybrany” rozumie się ten sam przedmiot zdawany jako obowiązkowy ( zdawany w części pisemnej egzaminu dojrzałości) lub (i) jako dodatkowy ( zdawany w części ustnej egzaminu dojrzałości), nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów.

 

Opłata za studia

2000 zł - za semestr

Limit miejsc

240

Czego się tu nauczysz?

Celem kształcenia na kierunku pedagogika studiach pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga poprzez wyposażenie go w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Absolwent, zależne od wybranej specjalności, jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie i innych placówkach oświatowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej i uzyskaniu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela wykraczającego poza obowiązkowe programy kształcenia na specjalnościach nienauczycielskich), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w systemie pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej oraz wymiarze sprawiedliwości.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika prowadzi do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do kontynuowania nauki w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych na studiach drugiego stopnia.

W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku pedagogika posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie: animacji kultury, edukacji elementarnej, edukacji medialnej, logopedii, pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki niedostosowania społecznego, resocjalizacji. Poniższe opisy poszczególnych specjalności nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz: tutaj

Specjalności proponowane na kierunku

Animacja kultury z profilem artystycznym – taniec / fotografia…

Studia pierwszego stopnia na specjalności animacja kultury tanecznej lub fotograficznej kształcą pedagogów czasu wolnego, animatorów kultury tanecznej i fotograficznej, animatorów aktywności kulturalnej różnych kategorii społecznych, opiekunów amatorskich zespołów artystycznych, moderatorów interakcji społecznej w grupach i środowisku lokalnym. Absolwenci są w szczególności przygotowani do pracy w wielodziedzinowych instytucjach kultury, a także w ograniczonym zakresie do pracy w innych instytucjach kultury, takich jak organizacje pozarządowe, a także w mediach. Są przygotowani do animowania i prowadzenia amatorskich grup artystycznych oraz skutecznego funkcjonowania w sektorze prywatnym.

Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna…

Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz kwalifikacje nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej. W toku studiów poznaje problematykę rozwoju dzieci, uczy się obserwować i analizować kontekst społeczno-kulturowy przebiegu rozwoju oraz zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej. Jest praktycznie przygotowany do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej.

Edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego…

Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dodatkowe przygotowanie do wczesnej nauki języka obcego (po spełnieniu wymogów resortowych uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli). Wymagania resortowe na tej specjalności dotyczą konieczności posiadania odpowiedniej znajomości języka obcego potwierdzonym certyfikatem – lista certyfikatów potwierdzająca znajomość języków obcych, znajduje się w ww rozporządzeniu. W toku studiów poznaje problematykę rozwoju dzieci, zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające pracę dydaktyczno-wychowawczą, poznaje metody wczesnej nauki języka obcego oraz uczy się tworzyć warsztat pracy nauczycielskiej. Jest praktycznie przygotowany do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wczesnego nauczania języków obcych.

Edukacja elementarna i wczesna edukacja artystyczna…

Absolwent tej specjalności uzyskuje kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dodatkowe pogłębione przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze artystycznym w tych grupach wiekowych. W toku studiów poznaje problematykę rozwoju dzieci, zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające pracę dydaktyczno-wychowawczą, uczy się tworzyć własny warsztat pracy nauczycielskiej. Program studiów jest poszerzony o przedmioty artystyczne – muzyczno-ruchowe i plastyczno-techniczne, szczególnie ważne dla rozwoju dzieci. Studia pierwszego stopnia praktycznie przygotowują do zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wczesnej edukacji artystycznej.

Informatyka szkolna i edukacja medialna…

Celem kształcenia na specjalności informatyka szkolna i edukacja medialna jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, technologii informacyjnych oraz mediów. Umiejętności, które student zdobędzie powinny umożliwić mu świadome odbieranie i rozumienie komunikatów multimedialnych, ich projektowanie i realizowanie oraz krytyczną ocenię wytworów multimedialnych własnych i cudzych. Absolwent zdobędzie kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczyciela w zakresie kształcenia informatycznego i medialnego w szkole podstawowej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w szkole podstawowej oraz we wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, przedsiębiorstwach i organizacjach samorządowych, mass mediach, wydawnictwach medialnych itp. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki w obszarze nauk społecznych na studiach drugiego stopnia.

Logopedia i terapia pedagogiczna…

(specjalność prowadzona wyłącznie na studiach stacjonarnych)

Absolwent specjalności logopedia i terapia pedagogiczna jest przygotowany – po pierwsze – do prowadzenia działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji językowej człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności (edukacyjnej, społecznej i zawodowej), korygowania wad wymowy i usprawniania języka, profilaktyki i likwidowania zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, a także rehabilitacji mowy po wypadkach i urazach oraz po drugie – do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły, rozpoznania indywidualnych możliwości rozwojowych uczniów (diagnoza i prognoza pedagogiczna) w sferze motywacji do uczenia się, w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Dodatkowo, posiada wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent uzyskuje przygotowanie do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach medycznych i sektorze prywatnym oraz kwalifikacje pedagogiczne w specjalności pierwszej (logopedia) i specjalności dodatkowej (terapia pedagogiczna) przygotowujące do podjęcia pracy jako nauczyciel logopeda i nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola i szkoły podstawowe.

Logopedia i język migowy…

(specjalność prowadzona wyłącznie na studiach stacjonarnych)

Absolwent specjalności logopedia i język migowy jest przygotowany do prowadzenia działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji językowej człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności (edukacyjnej, społecznej i zawodowej), korygowania wad wymowy i usprawniania języka, profilaktyki i likwidowania zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie, a także rehabilitacji mowy po wypadkach i urazach. Dodatkowo, posiada wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent uzyskuje przygotowanie do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach medycznych i sektorze prywatnym oraz kwalifikacje pedagogiczne w specjalności logopedia przygotowujące do podjęcia pracy jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola i szkoły podstawowe. Ponadto, zna system językowo-migowy na poziomie zaawansowanym z elementami polskiego języka migowego i przygotowany jest do zewnętrznego egzaminu tłumacza języka migowego (kształcenie w zakresie języka migowego rozpoczyna się od podstaw). Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne i nie stanowi warunku ukończenia studiów.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka…

Absolwent tej specjalności jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci, oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Absolwent specjalności jest przygotowany do diagnozowania zaburzeń w podstawowym zakresie oraz podejmowania działalności terapeutycznej. Odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. W efekcie kształcenia absolwent studiów 3-letnich jest przygotowany do: pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą a także osobami starszymi; współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów); współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania w środowisku; pracy z jednostkami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzinami (opiekunami); projektowania, realizowania szkolnej oraz środowiskowej działalności profilaktycznej.

Poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną…

Absolwent specjalności poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w obszarze pedagogiki. Uzyskuje wiedzę oraz zdobywa umiejętności umożliwiające podejmowanie działań na rzecz wsparcia młodzieży i rodziny, w tym wiedzę na temat prowadzenia efektywnych form poradnictwa, mediacji, poradnictwa rówieśniczego, innowacyjnych metod pracy z rodziną i młodzieżą, takich jak coaching i mentoring. Absolwent uzyskuje także wiedzę na temat seksualności człowieka, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, prawidłowości rozwoju psychoseksualnego, aktywności seksualnej i jej biologicznych, społecznych, prawnych i etycznych uwarunkowań, a także wiedzę z zakresu pedagogiki seksualnej oraz metodyki edukacji seksualnej. Uzyskują przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć wychowanie do życia w rodzinie, a także kompetencje umożliwiające realizację edukacji seksualnej w placówkach opiekuńczych, wychowawczych, zdrowotnych, resocjalizacyjnych, itp. Są także przygotowani do pełnienia roli pedagoga szkolnego, a także pracy w poradniach rodzinnych i młodzieżowych. Kontynuując swój rozwój zawodowy mogą podejmować studia II stopnia, między innymi, na: pedagogice   resocjalizacyjnej i opiekuńczo wychowawczej, a także pracy socjalnej.

Resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji…

Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w obszarze pedagogiki, a po realizacji dodatkowej praktyki w instytucjach oświatowych, także pełne uprawnienia pedagogiczne. W szczególności, każdy absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności niezbędne do projektowania i wdrażania środowiskowych strategii profilaktycznych oraz potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii osób uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto absolwent specjalności resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji nabywa wiedzę teoretyczną dotyczącą rozwiązywania konfliktów społecznych, negocjacji, mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W trakcie zajęć studenci nabywają podstawowe umiejętności mediacyjne i negocjacyjne niezbędne w różnych obszarach pracy resocjalizacyjnej, opanowują sposoby komunikowania się w sytuacjach konfliktu oraz inne umiejętności przydatne absolwentowi do pełnienia roli mediatora.

Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych…

Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w obszarze pedagogiki, a po realizacji dodatkowej praktyki winstytucjach oświatowych, także pełne uprawnienia pedagogiczne. W szczególności, każdy absolwent uzyskuje podstawowe umiejętności niezbędne do projektowania i wdrażania środowiskowych strategii profilaktycznych oraz potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii osób uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto, treści programowe tej specjalności zawierają tematykę występującą na kursach podstawowych dla policjantów i funkcjonariuszy służby więziennej poszerzoną o wielopłaszczyznowe konteksty społeczne i psychologiczne, co może być przydatne do ubiegania się o pracę w służbach mundurowych. Absolwent specjalności resocjalizacja z przygotowaniem do służb mundurowych nabywa wiedzę, która pozwoli mu skutecznie rozwiązywać złożone problemy społeczne występujące w pracy służb, straży i formacji powołanych do utrzymywania porządku publicznego. W szczególności, absolwent nabywa wiedzę i umiejętności przydatne w służbie policjantów pionu prewencji oraz członków zespołów do spraw nieletnich i patologii funkcjonujące w Policji.

Rodzaj studiów

2-letnie, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio na specjalności:

 • animacja kultury z profilem artystycznym – teatr
 • edukacja elementarna (z możliwością wyboru ścieżki: edukacja medialna, wspieranie dzieci w rozwoju zdolności)
 • edukacja medialna i informatyczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • pomoc społeczna i socjoterapia
 • resocjalizacja z terapią specjalistyczną

Wybór ścieżki następuje po pierwszym semestrze studiów.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na wybranej ścieżce jest zgłoszenie chęci studiowania na danej ścieżki przez co najmniej piętnaście osób.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku pedagogika ma prawo wskazać w jednym wniosku o przyjęcie na studia – poza specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc.

Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są:

 • osoby, które mają tytuł zawodowy: magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny,
 • wyłącznie w przypadku specjalności:
  • edukacja elementarna i edukacja medialna
  • edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności

osoby, które mają tytuł zawodowy magistra lub licencjata kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja elementarna lub o specjalności dającej uprawnienia do pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego.

Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji:

 • za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu
 • za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia

Kierunek ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia jest:

 • zgodny, gdy jest to ten sam kierunek i ta sama specjalność ukończonych studiów pierwszego stopnia
 • pokrewny:
  • gdy jest to ten sam kierunek i każda specjalność ukończonych studiów pierwszego stopnia – dotyczy wyłącznie specjalności: animacja kultury z profilem artystycznym – teatr, edukacja medialna i informatyczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, pomoc społeczna i socjoterapia, resocjalizacja z terapią specjalistyczną
  • gdy jest to ten sam kierunek i specjalność dająca uprawnienia do pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego – dotyczy wyłącznie  specjalności: edukacja elementarna i edukacja medialna, edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności,

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów

 

Wszyscy kandydaci na specjalność: edukacja elementarna i edukacja medialna oraz edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności (za wyjątkiem absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna), zobowiązani są dodatkowo do:

 • dostarczenia oświadczenia, iż na maturze z języka polskiego nie korzystali z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami,
 • przystąpienia do sprawdzianu z poprawności mowy – wynik sprawdzianu ”zdał” (1 pkt.) oznacza, że kandydat nie posiada wad wymowy i jest dopuszczony do konkursu świadectw, natomiast wynik sprawdzianu „nie zdał” (0 pkt.) oznacza, że kandydat posiada wadę/wady wymowy dyskwalifikujące do zawodu nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego i tym samym nie jest dopuszczony do konkursu dyplomów.

 

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.
Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:

N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

animacja kultury z profilem artystycznym – teatr - 30 miejsc, edukacja elementarna (z możliwością wyboru ścieżki: edukacja medialna, wspieranie dzieci w rozwoju zdolności) - 60 miejsc, edukacja medialna i informatyczna - 30 miejsc, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka - 60 miejsc, pomoc społeczna i socjoterapia - 60 miejsc, resocjalizacja z terapią specjalistyczną - 60 miejsc,

Rodzaj studiów

2-letnie, prowadzące do tytułu zawodowego magistra.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio na specjalności:

 • animacja kultury z profilem artystycznym – teatr
 • edukacja elementarna (z możliwością wyboru ścieżki: edukacja medialna, wspieranie dzieci w rozwoju zdolności)
 • edukacja medialna i informatyczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
 • pomoc społeczna i socjoterapia
 • resocjalizacja z terapią specjalistyczną

Wybór ścieżki następuje po pierwszym semestrze studiów.

Warunkiem uruchomienia kształcenia na wybranej ścieżce jest zgłoszenie chęci studiowania na danej ścieżki przez co najmniej piętnaście osób.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku pedagogika ma prawo wskazać w jednym wniosku o przyjęcie na studia – poza specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej kolejności – dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc.

Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są:

 • osoby, które mają tytuł zawodowy: magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny,
 • wyłącznie w przypadku specjalności:
  • edukacja elementarna i edukacja medialna
  • edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności

osoby, które mają tytuł zawodowy magistra lub licencjata kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja elementarna lub o specjalności dającej uprawnienia do pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego.

Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji:

 • za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu
 • za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia

Kierunek ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia jest:

 • zgodny, gdy jest to ten sam kierunek i ta sama specjalność ukończonych studiów pierwszego stopnia
 • pokrewny:
  • gdy jest to ten sam kierunek i każda specjalność ukończonych studiów pierwszego stopnia – dotyczy wyłącznie specjalności: animacja kultury z profilem artystycznym – teatr,  edukacja medialna i informatyczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, pomoc społeczna i socjoterapia, resocjalizacja z terapią specjalistyczną
  • gdy jest to ten sam kierunek i specjalność dająca uprawnienia do pracy nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego – dotyczy wyłącznie  specjalności: edukacja elementarna i edukacja medialna, edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów

Wszyscy kandydaci na specjalność: edukacja elementarna i edukacja medialna oraz edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności (za wyjątkiem absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna), zobowiązani są dodatkowo do:

 • dostarczenia oświadczenia, iż na maturze z języka polskiego nie korzystali z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami,
 • przystąpienia do sprawdzianu z poprawności mowy – wynik sprawdzianu ”zdał” (1 pkt.) oznacza, że kandydat nie posiada wad wymowy i jest dopuszczony do konkursu świadectw, natomiast wynik sprawdzianu „nie zdał” (0 pkt.) oznacza, że kandydat posiada wadę/wady wymowy dyskwalifikujące do zawodu nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego i tym samym nie jest dopuszczony do konkursu dyplomów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.
Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:

N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Opłata za studia

2000 zł - za semestr (dotyczy wszystkich specjalności)

Limit miejsc

animacja kultury z profilem artystycznym – teatr - 30 miejsc, edukacja elementarna (z możliwością wyboru ścieżki: edukacja medialna, wspieranie dzieci w rozwoju zdolności) - 60 miejsc, edukacja medialna i informatyczna - 30 miejsc, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka - 30 miejsc, pomoc społeczna i socjoterapia - 30 miejsc, resocjalizacja z terapią specjalistyczną - 30 miejsc,

Czego się tu nauczysz?

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest poszerzenie kompetencji studenta w obszarze pedagogiki i jej subdyscyplin, przygotowanie go do pracy zawodowej oraz prowadzenia badań naukowych.
Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie i placówkach oświatowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej i uzyskaniu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela wykraczającego poza obowiązkowe programy kształcenia na specjalnościach nienauczycielskich; absolwentom studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela studia drugiego stopnia dają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, administracji państwowej i samorządowej, służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowany do prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych.
Student wybiera specjalność, której ukończenie poszerzy jego kompetencje zawodowe. Poniższe opisy przygotowania zawodowego w ramach poszczególnych specjalności nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz: tutaj

Specjalności proponowane na kierunku

Animacja kultury z profilem artystycznym – teatr…

Studia drugiego stopnia na specjalności animacja kultury z profilem artystycznym – teatr kształcą pedagogów czasu wolnego, animatorów aktywności kulturalnej różnych kategorii społecznych, opiekunów amatorskich zespołów artystycznych, moderatorów interakcji społecznej w grupach i środowisku lokalnym. Absolwenci są w szczególności przygotowani do pracy w wielodziedzinowych instytucjach kultury, a także w ograniczonym zakresie do pracy w innych instytucjach kultury i mediach. Dodatkowo absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do prowadzenia badań terenowych – monograficznych, sondażowych, biograficznych i badań w działaniu oraz prowadzenia zajęć warsztatowych w wybranej dziedzinie kultury symbolicznej. Absolwent może być zatrudniony m.in. w instytucjach kultury, administracji samorządowej i państwowej, lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja), instytucjach oświatowych, np. do realizacji zajęć pozalekcyjnych (po spełnieniu wymogów resortowych), agencjach usługowych (fotograficznych, filmowych, koncertowych), agencjach reklamowych, prywatnych szkołach artystycznych i innych instytucjach edukacji artystycznej, w działach marketingu firm prywatnych i państwowych. Absolwent animacji kultury może prowadzić również samodzielną działalność artystyczną lub prywatną działalność gospodarczą w obszarze aktywności wolnoczasowej.

Edukacja elementarna i edukacja medialna…

Sylwetkę absolwenta studiów drugiego stopnia tej specjalności charakteryzuje kilku zakresów kompetencji nauczyciela: pogłębione rozumienie istoty człowieka, roli edukacji w jego rozwoju i na tym podłożu szczegółowego rozumienia dziecka i uwarunkowań jego aktywności; znajomość zasad analizy rzeczywistości (aspekt metodologiczny) w jakiej funkcjonują oraz ich stosowanie w badaniu, w doborze metod służących do eksploracji określonych sytuacji dziecka, uwarunkowań jego osiągnięć edukacyjnych; poznanie istotnych dla współczesnej edukacji strategii działania pedagogicznego oraz umiejętnego i elastycznego ich realizowania w praktyce (wiąże się to z pogłębionym rozumieniem integracji, jako głównej idei edukacji małego dziecka analizowanej na tle szerszego kontekstu i tendencji światowych); pogłębienie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu mediów i technologii komunikacyjno-informacyjnych; przygotowanie go do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki medialnej. Może podjąć pracę w przedszkolu i w klasach I-III oraz dodatkowo prowadzić zajęcia komputerowe.

Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności…

Sylwetkę absolwenta studiów drugiego stopnia tej specjalności charakteryzuje kilku zakresów kompetencji nauczyciela: pogłębione rozumienie istoty człowieka i w ślad za tym roli edukacji w jego rozwoju i na tym podłożu szczegółowego rozumienia dziecka i uwarunkowań jego aktywności; znajomość zasad analizy rzeczywistości (aspekt metodologiczny), w jakiej funkcjonują oraz ich stosowanie w badaniu, w doborze metod służących do eksploracji określonych sytuacji dziecka, uwarunkowań jego osiągnięć edukacyjnych; poznanie istotnych dla współczesnej edukacji strategii działania pedagogicznego oraz umiejętnego i elastycznego ich realizowania w praktyce (wiąże się to z pogłębionym rozumieniem integracji, jako głównej idei edukacji małego dziecka analizowanej na tle szerszego kontekstu i tendencji światowych); pogłębienie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu wspomagania dzieci w rozwoju zdolności; przygotowanie go do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki zdolności i twórczości. Może podjąć pracę w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dodatkowo w placówkach pozaszkolnych prowadząc zajęcia dla dzieci zdolnych i twórczych.

Edukacja medialna i informatyczna…

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności studenta z zakresu mediów i technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz przygotowanie go do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki medialnej. Absolwentom studiów pierwszego stopnia w zakresie edukacji medialnej i informatycznej z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela studia drugiego stopnia dają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych, przedsiębiorstwach i organizacjach samorządowych, mass mediach, wydawnictwach medialnych itp.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka…

Absolwent tej specjalności jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Łączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z aktywnością praktyczną, realizowaną w różnorodnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci oraz zajęciami warsztatowymi i terapeutycznymi wyposażają absolwenta w praktyczne umiejętności pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi oraz z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent specjalności odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. Jest przygotowany do diagnozowania i podejmowania działalności wspomagającej rozwój dziecka oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą a także osobami starszymi, współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów), współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania w środowisku, pracy z jednostkami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i ich rodzinami (opiekunami), projektowania, realizowania szkolnej oraz środowiskowej działalności profilaktycznej.

Pomoc społeczna i socjoterapia…

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów z obszaru pomocy społecznej. Uzyskuje także podstawowe kompetencje w zakresie prowadzenia grup socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych. Jest przygotowywany do pracy (po spełnieniu wymogów resortowych) w instytucjach pomocy społecznej, w instytucjach oświaty i wychowania, w poradniach oraz instytucjach prowadzących działalność profilaktyczną.

Resocjalizacja z terapią specjalistyczną…

Absolwent tej specjalności poza pogłębioną wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, uzyskuje szersze podstawy teoretyczne i praktyczne do realizacji terapii specjalistycznej w wybranych obszarach oraz projektowania, wdrażania i ewaluacji lokalnych oraz szkolnych strategii profilaktycznych. Jest przygotowany do prowadzenia badań pedagogicznych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia. Dodatkowo, absolwent uzyskuje specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich.

 

 

Rodzaj studiów

4-letnie, stacjonarne studia doktoranckie

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

 • posiada tytuł magistra w zakresie pedagogiki, socjologii lub innych dyscyplin lub tytuł stanowiący jego zagraniczny odpowiednik,
 • złożyła komplet wymaganych dokumentów.

O przyjęciu decydować będą predyspozycje kandydata ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, dotychczasowy dorobek kandydata, przedstawione opinie i wyniki studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie będą oceniani według następującego systemu punktowego:

 1. Zasada przeliczania oceny (W) odpowiadającej wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, na punkty według wzoru: P = 2 W – 5.
 2. Zasada uwzględniania osiągnięć naukowych. Za przygotowane publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, działalność w kołach naukowych, działalność organizacyjna, kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.
 3. Zasada uwzględniania opinii, rekomendacji dotyczącej doświadczenia zawodowego i naukowego kandydata (referencje), oceniana w skali od 0 do 2 punktów.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna jest oceniana w skali od 0 do 8 punktów. Od kandydata oczekuje się przedstawienia swoich zainteresowań i planów naukowych.

Wynik w rekrutacji jest równy sumie uzyskanych punktów i wynosi co najwyżej 20.

Na studia mogą zostać przyjęci kandydaci w ramach limitu miejsc z największą liczbą punktów, jednak nie mniejszą niż 10.

Jako kryterium dodatkowe przyjmuje się liczbę punktów uzyskaną z rozmowy kwalifikacyjnej.

Limit miejsc

4

Opis studiów

Absolwent studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metodologii badań społecznych, współczesnych nurtów myślowych i teorii pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej. Zna reguły i zasady etyczne obowiązujące w nauce i rozważnie je stosuje w swojej pracy naukowo – badawczej i dydaktycznej.

Więcej informacji dotyczących kierunku znajdziesz: tutaj

Kierownik studiów

prof. dr hab. Zdzisław Wołk

tel. 68 328 73 08

E-mail: Z.Wolk@ips.uz.zgora.pl