Kierunek: Projektowanie społeczne

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu praktycznym, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Projektowanie społeczne, w szczególności:

 • znać i rozumieć podstawowe pojęcia dotyczące zjawisk i procesów społecznych,
 • posiadać podstawową wiedzę na temat struktur i instytucji społecznych,
 • posiadać podstawową wiedzę na temat relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne,
 • rozumieć na czym polega analiza zjawisk i procesów społecznych,
 • potrafić samodzielnie znaleźć podstawowe informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz zjawisk i procesów społecznych,
 • potrafić zastosować podstawowe metody i techniki badań społecznych w celu rozwiązania prostych problemów badawczych,
 • potrafić formułować samodzielne sądy na temat podstawowych procesów i zjawisk społecznych.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym za kierunki pokrewne, uważa się kierunki:
  • z zakresu dziedziny nauk społecznych
  • z zakresu dziedziny nauk humanistycznych.

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

50

Czego się tu nauczysz?

Kierunek projektowanie społeczne jest efektem wieloletniego doświadczenia i współpracy pracowników Instytutu Socjologii UZ z przedstawicielami instytucji społecznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw prywatnych. Założenia kierunku powstały w odpowiedzi na potrzeby dotyczące przygotowania specjalistów, którzy:

 • posiadają kompetencje w zakresie programowania strategicznego, zarządzania strategicznego i zarządzania publicznego,
 • projektują krótkoterminowe i długoterminowe strategie,
 • potrafią budować dokumenty strategiczne, znają techniki analiz strategicznych, instrumenty wspierające działania programowe i funkcjonowanie partnerstw w realizacji działań strategicznych,
 • zarządzają projektami strategicznymi,
 • potrafią organizować proces diagnozy i zarządzać nim,
 • potrafią identyfikować, planować, uruchamiać, prowadzić i zamykać prace projektowe,
 • potrafią dostarczać oczekiwaną wartość interesariuszom projektu.
 • utrzymują relacje z otoczeniem poprzez pozyskiwanie interesariuszy oraz współpracę z nimi,
 • projektują i wdrażają interwencje społeczne służące wzmocnieniu spójności w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej
 • posiadają kompleksową wiedzę nt. sektora usług społecznych oraz instytucjonalnych, programowych i indywidualnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • posiadają specjalistyczną wiedzę na temat instytucji i programów wspierających społeczności lokalne i regionalne w Polsce w kontekście aktualnych wyzwań i barier rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • potrafią pełnić różnorodne role w zespołach projektowych: jako uczestnicy, organizatorzy, menedżerowie i ewaluatorzy,
 • koordynują, planują i realizują działania angażujące społeczności,
 • potrafią planować i prowadzić konsultacje społeczne,
 • potrafią inicjować, utrzymywać i rozwijać sieci społeczne,
 • potrafią funkcjonować w zespołach wirtualnych, rozumieją procesy decydujące o efektywności ich pracy i skutecznej komunikacji.

Absolwenci projektowania społecznego będą więc ważnymi uczestnikami i twórcami procesów realizowanych zarówno przez instytucje publiczne i organizacje społeczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne oraz społeczne. W działaniach swoich organizacji będą mogli uczestniczyć zarówno jako członkowie zespołów projektowych, jak i ich liderzy.

Studenci projektowania społecznego mogą dostosować ścieżkę kształcenia do swoich zainteresowań dzięki oferowanym modułom: projektowanie społecznościowe i projektowanie biznesowe. Ważną zaletą kierunku jest jego praktyczny charakter. Dotyczy to zarówno proponowanych przedmiotów, jak i kontaktu z nauczycielami-praktykami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji współpracujących z Instytutem Socjologii.

Specjalności proponowane na kierunku

moduł  – projekty społecznościowe

Absolwent modułu specjalnościowego Projekty społecznościowe jest ważnym uczestnikiem procesów realizowanych zarówno przez instytucje publiczne jak i organizacje społeczne. W stopniu pogłębionym zna pojęcia oraz najnowsze koncepcje teoretyczne dotyczące funkcjonowania organizacji i instytucji i ich relacji z otoczeniem (interesariuszami reprezentującymi różne sektory). Potrafi w sposób innowacyjny projektować i realizować złożone procesy społeczne związane z rozwojem społeczności lokalnych i regionalnych. W podejmowaniu decyzji opiera się o pogłębioną diagnozę społeczną, do której wykorzystuje nowoczesne metody i techniki badawcze. Potrafi samodzielnie zaplanować i koordynować proces tworzenia dokumentów strategicznych (plany i programy rozwojowe), a także poddać monitoringowi ich wdrażanie oraz przeprowadzić ewaluację ich efektów. W przygotowaniu i realizacji projektów posługuje się nowymi technologiami. W działaniach instytucji publicznych i organizacji społecznych potrafi uczestniczyć zarówno jako członek zespołu projektowego jak i jego lider. Jest kompetentny w zakresie poszerzania i aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności dotyczącej planowania i wdrażania projektów społecznych poprzez samodoskonalenie oraz uczestniczenie w procesach life long learning.

moduł  – projekty biznesowe

Absolwent modułu specjalnościowego Projekty biznesowe jest przygotowany do pełnienia ważnej roli w przedsiębiorstwach prywatnych oraz społecznych. W stopniu pogłębionym zna pojęcia oraz najnowsze koncepcje teoretyczne dotyczące funkcjonowania organizacji i instytucji oraz ich relacji z otoczeniem (klientami i kooperantami). Potrafi projektować procesy społeczne dotyczące diagnozowania otoczenia przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem rynku, określania potrzeb klientów i innych interesariuszy (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych) w oparciu o nowoczesne metody i techniki badawcze. Samodzielnie projektuje strategie marketingowe oraz z zakresu public relations. Planuje i wdraża procesy monitorowania i ewaluacji działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Posługuje się nowymi technologiami do planowania i wdrażania projektów społecznych w przedsiębiorstwie. Umie uczestniczyć w działaniach przedsiębiorstwa zarówno jako członek zespołu projektowego jak i jego lider. Jest kompetentny w zakresie poszerzania i aktualizacji swojej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i wdrażania projektów społecznych poprzez samodoskonalenie oraz uczestniczenie w procesach life long learning.