Kierunek: Socjologia

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 +0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

p – język polski
o – język obcy nowożytny
d – jeden przedmiot wybrany ale inny niż język obcy nowożytny

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.
 • Za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią, jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.

Kandydat rekrutujący się na kierunek Socjologia ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

 • Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Psychologia

Jednakże zostanie na niego kwalifikowany wyłącznie gdy:

 • nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy wskazany we wniosku kierunek czyli – Socjologia;
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);
 • na drugim wybranym we wniosku kierunku – spełni wszystkie wymogi rekrutacyjne i uzyska odpowiednią liczbę punktów rekrutacyjnych wymaganych do zakwalifikowania zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla tego kierunku.

PROGI PUNKTOWE:

Na Uniwersytecie Zielonogórskim nie prowadzi się statystyk oraz nie publikuje się progów punktowych*. Rekrutacja na naszej Uczelni polega na zakwalifikowaniu kandydatów o największej liczbie punktów rekrutacyjnych w ramach uchwalonego limitu miejsc. Na wyniki rekrutacji w danym roku akademickim wpływ ma wiele zmiennych często, niezależnych od samych kandydatów, jak i od uczelni.

Do czynników, które mają wpływ na znaczenie różnic w danym roku akademickim, należy zaliczyć: stopień trudności matury, zainteresowanie danym kierunkiem studiów, limity miejsc, kryteria kwalifikacji czy zmiany w ofercie studiów. Z tego względu wyniki z poprzednich lat nie są wiarygodną podstawą do prognozowania wyników tegorocznej rekrutacji.

*za wyjątkiem kierunku lekarskiego

Limit miejsc

30

Rodzaj studiów

3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Formuła studiów dziennych 40Plus

Formuła 40Plus kierowana jest do wszystkich osób, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą studiować w tradycyjnym trybie.

Formuła 40Plus umożliwia podjęcie studiów dziennych na kierunku Socjologia przy takiej organizacji planu studiów, że zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych (zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 15.30).

Uruchomienie zajęć w formule 40Plus uzależnione jest od zgłoszenia się takiej liczby kandydatów, która umożliwi utworzenie grupy ćwiczeniowej. W sytuacji zbyt małej liczby chętnych, kandydaci mogą podjąć studia w normalnym trybie dziennym.

Rekrutacja na studia w formule 40Plus odbywa się na tych samych zasadach i w ramach limitów na studia dzienne na kierunku Socjologia. Wypełniając formularz rekrutacji kandydat wskazuje preferowaną formę studiów- tradycyjną lub 40Plus.

Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów. Liczba punktów wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów. Liczba punktów (oznaczone dalej przez LP) wyliczana będzie według wzoru:

LP = 0,20 p1 + 0,20 p2 +0,15 o1 + 0,15 o2 + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

p – język polski
o – język obcy nowożytny
d – jeden przedmiot wybrany ale inny niż język obcy nowożytny

przy czym:

NOWA MATURA:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

 • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony.

MATURA IB  oraz  MATURA EB:  1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • matura IB.: 1pkt – 29pkt., 2pkt – 39pkt., 3pkt – 49pkt., 4pkt – 59pkt., 5pkt – 69pkt.; 6pkt – 79pkt.; 7pkt – 100pkt.
 • matura EB.: 1-2,95pkt – 29pkt., 3-3,95pkt – 39pkt., 4-4,95pkt – 49pkt., 5-5,95pkt – 59pkt., 6-6,95pkt – 69pkt.; 7-7,95pkt – 79pkt.; 8-10pkt – 100pkt.

STARA MATURA:  1 – oznacza punkty za część ustną egzaminu dojrzałości,  2 –  oznacza punkty za część pisemną egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty według następujących zasad:

 • w skali 6-stop.: cel.-100pkt., bdb.-85pkt., db.-65pkt., dst.-45pkt., mier., dop.-30pkt.;
 • w skali 4-stop.: bdb.-100pkt., db.-65pkt., dst.-30pkt.

W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości nie ma oceny za egzamin pisemny z danego przedmiotu, a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny.

STARA MATURA I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO z OKE:  Dotyczy kandydatów ze „starą” maturą posiadających zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów z OKE, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 1 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,  2 – oznacza punkty za część pisemną egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.  Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach przelicza się według zasady 1procent = 1 punkt.

MATURA ZAGRANICZNA:  1 – oznacza punkty za część ustną (lub poziom podstawowy) egzaminu dojrzałości,  2 – oznacza punkty za część pisemną (lub poziom rozszerzony) egzaminu dojrzałości. Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości przelicza się na punkty równe częściom całkowitym liczb wyliczonych według wzoru:  P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

UWAGA:

 • Zwolnienie z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów – 100% z tego przedmiotu.
 • Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw. Sprawdź jakie to olimpiady.
 • Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego. Przelicza się je na procenty „nowej” matury z wagą 1,2 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba, że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej.
 • Za równoważny przedmiotowi informatyka uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna; za równoważny przedmiotowi fizyka i astronomia uważany jest przedmiot o nazwie fizyka, fizyka z astronomią, jako przedmiot biologia rozumie się każdy przedmiot zawierający w swojej nazwie słowo „biologia”.

Limit miejsc

30

Czego się tu nauczysz?

Student uzyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia badań socjologicznych, posługiwania się metodologią badań oraz znajomości teorii socjologicznych. Umiejętności te pozwalają mu podjąć zatrudnienie w instytucjach i firmach zajmujących się doradztwem i consultingiem oraz działach HR; ośrodkach badań marketingowych oraz jako specjalista w zakresie social relation, profilaktyki i resocjalizacji i pracy z rodziną, w ośrodkach badania opinii społecznej oraz w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli. Student zdobywa również kompetencje społeczne ułatwiające samodzielne i odpowiedzialne działanie na rynku pracy, organizowanie pracy zespołowej i wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z zasadami etyki. Absolwenci mogą kontynuować edukację na innych kierunkach z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz, zgodnie ideą procesu bolońskiego, w każdej innej dziedzinie, którą wybiorą jeśli tylko wymagania wstępne odnośnie nabytych efektów kształcenia zostaną spełnione.

Specjalności proponowane na kierunku

specjalność: społeczne wymiary esportu

Esport jest zjawiskiem społecznym o globalnym zasięgu. Nowe technologie umożliwiły pokonanie barier fizycznych i geograficznych, dając przestrzeń do rozwoju nowych aktywności, takich jak esport, który wykracza poza obszar gier komputerowych. Sfera ta staje się przedmiotem analiz naukowych, a także przestrzenią realizacji karier zawodowych. Jeśli chcesz pracować jako league ops, trener, analityk, streamer, twórca contentu webowego ta specjalność może ci w tym pomóc.

Student wybierający specjalność Społeczne wymiary esportu:

 • odkrywa esport jako zjawisko społeczne oraz opanowuje terminologię użyteczną do opisu i rozumienia zjawisk społecznych zachodzących w zakresie esportu;
 • poznaje różne ujęcia gier w kulturze i jest zachęcany do refleksji nad przyszłością samych gier i ich wpływu na życie jednostki i społeczeństwa, dowiaduje się o etycznych i estetycznych aspektach gier;
 • zna podstawy analityki esportowej i potrafi interpretować związki przyczynowe wynikające z przeprowadzonych analiz;
 • poznaje zjawisko grywalizacji, które umożliwia wykorzystanie wiedzy i umiejętności growych w obszarach nie związanych bezpośrednio z grami;
 • opanowuje podstawową wiedzę z zakresu oddziaływań medialnych ze szczególnym uwzględnieniem różnych form manipulacji jawnej i niejawnej, nabywa umiejętności świadomego interpretowania i korzystania z przekazów multimedialnych;
 • zapoznaje się z fenomenem gry i znaczeniem mechanizmów gry w życiu człowieka, poznaje metody stosowane w badaniach gier, przechodzi trening w zakresie rozpoznawania, interpretowania i projektowania struktur ukrytych pod powierzchnią gier (główne struktury gatunkowe, typowe mechaniki gier, struktury fabularne oraz modele interakcji zaszyte w grach);
 • zostaje zaznajomiony ze specyfiką gier cyfrowych oraz konsekwencjami ich intensywnego rozwoju;
 • zapoznaje się ze specyfiką funkcjonowania zespołów wirtualnych ze względu na kompetencje członków zespołów, przebieg procesów komunikowania w takich zespołach, efektywność ich pracy i zarządzanie różnorodnością;
 • zapoznaje się z wybranymi metodami i technikami badań marketingowych, przygotowując się do praktycznego ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych;
 • zapoznaje się z zagadnieniami z zakresu socjologii Internetu: wykluczenia cyfrowego, wykluczenia informacyjnego, partycypacji społecznej w Internecie, kreowania wizerunku w Internecie, roli mediów społecznościowych, zjawisk patologicznych w Internecie, gromadzenia i przetwarzania danych w Internecie;
 • zdobywa umiejętności umożliwiające budowanie, podtrzymywanie i rozwijanie sieci społecznych w oparciu o techniki networkingu.

specjalność: badania społeczne w praktyce

Absolwent tej specjalności:

 • potrafi samodzielnie zaprojektować i prowadzić badania o charakterze socjologicznym/marketingowym od sformułowania problemów badawczych poprzez stawianie hipotez, dobór wskaźników, konstruowanie narzędzi badawczych, do wyprowadzania wniosków i przygotowania raportów i wizualizacji danych;
 • posiada umiejętności definiowania problemów społecznych i decyzyjnych;
 • dobiera adekwatne metody i techniki do przygotowania wszechstronnej diagnozy problemów;
 • posługuje się danymi zastanymi (statystyka publiczna, dane urzędowe) i wywołanymi (ankiety, wywiady, obserwacje, itp.);
 • przygotowuje w oparciu o dane empiryczne różnego rodzaju dokumenty strategiczne na poziomie lokalnym (strategie rozwoju, programy, diagnozy, analizy);
 • potrafi wykorzystując warsztat badawczy media i dyskurs publiczny zdefiniować problemy i potrzeby społeczności lokalnych a także wskazać możliwe warianty ich rozwiązania;
 • zna rynek badań opinii i marketingowych w Polsce, potrafi zlecać badania podmiotom zewnętrznym i zarządzać tymi projektami.

Współczesne społeczeństwa oparte na wiedzy rozwijają się dzięki umiejętnościom zdobywania i analizowania informacji oraz danych i wykorzystywania ich w procesie decyzyjnym.

Przygotowanie do roli badacza społecznego na kierunku Socjologia UZ opiera się na uniwersalnych zasadach prowadzenia badań socjologicznych/marketingowych i rzeczywistych możliwościach ich praktycznego zastosowania. Specjalizacja ta dotyczy wykorzystania klasycznych metod i technik, ale także korzystania w badaniach z nowych technologii (badania online, programy do analizy danych ilościowych i jakościowych).

specjalność: organizacja społeczności lokalnych

Absolwent tej specjalności:

 • posiada wiedzę na temat dynamiki procesów społecznych w wymiarze makro, mezo i mikro, dzięki czemu potrafi diagnozować, opisywać zjawiska zachodzące w zbiorowościach terytorialnych i społecznościach lokalnych;
 • potrafi zebrać dane, przeprowadzić ich analizę i przygotować diagnozę zjawisk zachodzących w społecznościach, organizacjach i firmach;
 • w oparciu o diagnozę jest w stanie wyjaśnić przyczyny sytuacji kryzysowych, zaprezentować ustalenia i wskazać proponowane rozwiązania;
 • przy współpracy z reprezentantami lokalnych instytucji i organizacji potrafi przygotować dokumenty strategiczne takie jak: strategie rozwoju społeczności lokalnej, gminne programy rewitalizacji, strategie rozwiązywania problemów społecznych itp.;
 • posiada orientację w zakresie działania organizacji i instytucji lokalnych i regionalnych;
 • jest przygotowany do koordynowania działań w ramach powiatowych, bądź gminnych centrów usług społecznych;
 • potrafi komunikować się z otoczeniem tak, aby móc przeprowadzić działania na rzecz społeczności;
 • potrafi przygotować materiały promujące działania instytucji, organizacji, firmy w której pracuje;
 • jest przygotowany do inicjowania i prowadzenia działań o charakterze innowacyjnym z zakresu pożytku publicznego, przedsiębiorczości społecznej i rewitalizacji.

Wiedza na temat sposobów funkcjonowania różnych organizacji sprawia, że Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych i organizacjach non profit. Kompetencje komunikacyjne i organizacyjne sprawiają, że absolwenci socjologii o tej specjalności mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych, szczególnie w tych miejscach, w których potrzebne są umiejętności diagnozowania, konsultowania, zarządzania zasobami ludzkimi lub prowadzenia działań promocyjnych. Wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań społecznych mogą znaleźć zastosowanie w pracy w ośrodkach badań opinii społecznej, badań marketingowych.

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje przed rozpoczęciem trzeciego semestru studiów. Specjalność nie zostanie uruchomiona, jeżeli liczba osób deklarujących chęć jej studiowania, będzie mniejsza niż piętnaście osób.

Proponowane specjalności to:

 •   komunikacja społeczna
 •   badania i analityka społeczna w IT

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Socjologia, w szczególności:

 • znać i rozumieć podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii,
 • posiadać pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich specyfiki, ograniczeń i obszarów zastosowania,
 • posiadać pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne,
 • umieć zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych.

 

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym za kierunki pokrewne, uważa się kierunki:
  • administracja publiczna
  • bezpieczeństwo narodowe
  • ekonomia
  • filologie, filologia polska
  • filozofia
  • historia
  • pedagogika
  • politologia
  • psychologia
  • stosunki międzynarodowe

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

15

Rodzaj studiów

2-letnie, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.

Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji:

 • za przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 • za zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Kierunek ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia jest:

 • zgodny, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny, gdy jest to kierunek:
  • administracja publiczna
  • bezpieczeństwo narodowe
  • ekonomia
  • filologie
  • filologia polska
  • filozofia
  • historia
  • pedagogika
  • politologia
  • psychologia
  • stosunki międzynarodowe.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.
Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Opłata za studia

2500 zł - za semestr

Limit miejsc

15

Rodzaj studiów

2-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

Zasady rekrutacji

Formuła studiów dziennych 40Plus

Formuła 40Plus kierowana jest do wszystkich osób, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą studiować w tradycyjnym trybie.

Formuła 40Plus umożliwia podjęcie studiów dziennych na kierunku Socjologia przy takiej organizacji planu studiów, że zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych (zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 15.30).

Uruchomienie zajęć w formule 40Plus uzależnione jest od zgłoszenia się takiej liczby kandydatów, która umożliwi utworzenie grupy ćwiczeniowej. W sytuacji zbyt małej liczby chętnych, kandydaci mogą podjąć studia w normalnym trybie dziennym.

Rekrutacja na studia w formule 40Plus odbywa się na tych samych zasadach i w ramach limitów na studia dzienne na kierunku Socjologia. Wypełniając formularz rekrutacji kandydat wskazuje preferowaną formę studiów- tradycyjną lub 40Plus.

Uprawnione do podjęcia studiów są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Socjologia, w szczególności:

 • znać i rozumieć podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii,
 • posiadać pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich specyfiki, ograniczeń i obszarów zastosowania,
 • posiadać pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne,
 • umieć zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych.

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za:

 1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu,
 2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym za kierunki pokrewne, uważa się kierunki:
  • administracja publiczna
  • bezpieczeństwo narodowe
  • ekonomia
  • filologie, filologia polska
  • filozofia
  • historia
  • pedagogika
  • politologia
  • psychologia
  • stosunki międzynarodowe

Kierunek ukończonych studiów jest:

 • zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),
 • pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

 • jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa,
 • jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden,
 • nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik ukończenia studiów, oceny i średnie S ustalone według skali ocen stosowanej na innych uczelniach, przeliczane są na wynik, oceny i średnie N w skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Zielonogórskim zgodnie z wzorem:  N=3(S-m)/(M-m)+2

przy oznaczeniach:

 • M – jest maksymalną,
 • m – minimalną (niedostateczną) oceną według skali stosowanej na innej uczelni.

Osoby przyjęte na studia drugiego stopnia, mogą być zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych dotyczących wiedzy ogólnej z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminach ustalonych przez dziekana.

Limit miejsc

15

Czego się tu nauczysz?

Student studiów II stopnia na kierunku Socjologia uzyskuje pogłębioną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia badań socjologicznych, analizy i interpretacji danych oraz posługiwania się metodologią badań. Absolwent tego kierunku zdobywa umiejętności i kompetencje pozwalające mu podejmować pracę w roli eksperta w ośrodkach badań marketingowych, w firmach zajmujących się User Experience, kampaniami medialnymi i reklamowymi oraz jako specjalista w zakresie marketingu, tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych strategii komunikacyjnych, social relation, w instytucjach i firmach zajmujących się doradztwem i consultingiem oraz działach HR, w ośrodkach badania opinii społecznej oraz w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli. Jest przygotowany również do pełnienia funkcji eksperta z zakresu badań stosowanych dla jednostek organizacyjnych wszystkich sektorów życia społecznego. W ramach studiów II stopnia student może wybrać specjalność Badania i analityka społeczna w IT lub Social Communication.

Specjalności proponowane na kierunku

specjalność: komunikacja społeczna

Absolwenci tej specjalności: mogą podjąć zatrudnienie w wielu sektorach medialnych z zakresu komunikacji społecznej – rzeczników prasowych, specjalistów od reklamy i public relations, czy pracowników sztabów wyborczych mających odpowiednie wykształcenie w zakresie zagadnień dotyczących wielu aspektów funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Absolwenci w trakcie studiów zdobędą umiejętności do prowadzenia dialogu oraz umiejętności analizy komunikatów wykorzystując media cyfrowe (multimedia, cyfrowy tekst, grafikę i animacje). Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na skuteczne organizowanie i kierowanie instytucjami medialnymi oraz tworzenie strategii komunikacyjnych. Absolwent tej specjalności jest osobą, która umie rozmawiać z ludźmi, wie jak dbać o dobrą komunikację, dzięki swojej kreatywności jest aktywna, wydajna, ma poczucie sensowności swojego działania; zna różnorodne techniki psychologiczne i socjologiczne funkcjonowania w grupie, radzenia sobie, przewodzenia lub organizowania pracy w firmie.

specjalność: badania i analityka społeczna w IT

Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze specjalisty w zakresie badań ukierunkowanych na diagnozowanie i interpretowanie potrzeb użytkowników produktów cyfrowych. Narzędzia, które wykorzystują specjaliści w zakresie badań i analityki społecznej służą przede wszystkim opracowaniu sposobu zbierania danych, rejestracji reakcji badanych i ich wypowiedzi, a także opracowaniu wyników przeprowadzanych badań. Studia na specjalności badania i analityka społeczna w IT pozwalają łączyć wiedzę socjologiczną z praktyką w zakresie testowania, tworzenia i ewaluacji produktów i usług cyfrowych. Rezultaty prowadzonych badań i analiz mogą wspierać komunikację i procesy decyzyjne w biznesie, a także przy tworzeniu projektów. Absolwenci specjalności to profesjonaliści, którzy potrafią działać tak, aby technologia stała się zrozumiała, użyteczna i przyjazna dla różnego typu odbiorców. To praca przyszłości, która oferuje szerokie perspektywy rozwoju zawodowego w wielu sektorach i dziedzinach życia.