Kierunek: Sztuki wizualne

Rodzaj studiów

3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Zasady rekrutacji

Część praktyczna, składa się z egzaminu obej­mującego:

 • przegląd prac własnych (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, film, rzeźba do wyboru (0-90)
 • rozmowę kwalifikacyjną na temat przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego (1-10)
Wszystkie ww materiały artystyczne kandydat przynosi na egzamin

Egzamin z przeglądu prac własnych, uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska co najmniej 30 punktów.

Limit miejsc

10

Czego się tu nauczysz?

Studia pierwszego stopnia stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej twórczości plastycznej (malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, rzeźba). Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka-twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej, Potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych. Absolwent posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.) oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na dwuletnich studiach drugiego stopnia.

 

Strona wydziału: tutaj

Specjalności proponowane na kierunku

W ramach kierunku student wybiera jeden moduł studiów spośród:

 • Moduł kształcenia w zakresie alternatywnych form edukacji
 • Moduł kształcenia w zakresie mediów cyfrowych i projektowania graficznego
 • Moduł w zakresie fotografii

Rodzaj studiów

2-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra sztuki

Zasady rekrutacji

Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które mają tytuł zawodowy magistra, licencjata lub równorzędny tego samego lub pokrewnego kierunku.

Kierunkami pokrewnymi są:

 • architektura i urbanistyka
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • grafika
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • malarstwo
 • pedagogika ze spec. animacja kultury
 • rzeźba
 • wychowanie plastyczne
 • wzornictwo

Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo. Kandydaci na studia przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej sporządzonej na podstawie punktacji za dwa Etapy.

Etap 1.

Przegląd prac własnych (prace z malarstwa i rysunku bądź prezentacja dyplomu artystycznego) wraz z rozmową kwalifikacyjną na temat przedstawionych prac oraz współczesnego życia artystycznego. Jest on punktowany w skali od 2,0 do 5,0, z dokładnością do dziesiętnych (2,0; 2,1; 2,2; …).

Przewiduje się możliwość prezentacji w dwóch możliwych wariantach jako:

 • pokazu prac plastycznych w formie wystawy, lub
 • prezentacji na nośniku cyfrowym – jeżeli wymaga tego charakter dyplomu – wymagana jest prezentacja zarejestrowana w następujących (do wyboru) formatach: jpg, pdf, avi.
Wszystkie ww materiały artystyczne kandydat przynosi na egzamin

Warunkiem przejścia do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 3,0 pkt.

Etap 2.

Zgodnie z zasadami ustalania punktacji na studia drugiego stopnia zamieszczonymi w przepisach ogólnych, brany jest pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie ukończenia studiów,
 • zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie uzyskanej sumy punktów za poszczególne Etapy. Liczby punktów do listy rankingowej (oznaczone dalej przez L) wyliczana będzie według wzoru:

L = 2 PR + D + Z

gdzie:

PR – wynik z Etapu 1,
D – ocena odpowiadająca wynikowi ukończenia studiów wpisanemu na dyplomie ukończenia studiów
Z – punkty za zgodność albo pokrewieństwo z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Limit miejsc

10

Czego się tu nauczysz?

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę artystyczno – humanistyczną. Jest przygotowany do roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz animatora i edukatora kultury współczesnej. Posiada umiejętności z zakresu arteterapii i prowadzenia warsztatów artystycznych w obszarze sztuk wizualnych. Absolwent potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w pracy indywidualnej i zespołowej. Jest przygotowany do twórczej pracy zawodowej oraz w ośrodkach i instytucjach upowszechniania kultury i sztuki, strukturach promocyjnych i reklamowych, ośrodkach edukacyjnych. Wybór i ukończenie kształcenia pedagogicznego na studiach I stopnia, umożliwia podjęcie pracy w charakterze nauczyciela plastyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Strona wydziału: tutaj

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra

e-mail:sekretariat@wa.uz.zgora.pl
www.wa.uz.zgora.pl