Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka (w Sulechowie)

Rodzaj studiów

3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Zasady rekrutacji

Przy ustalaniu sumy punktów z trzech przedmiotów zdawanych na maturze brane są do rankingu przedmioty:

  1. jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia
  2. język obcy nowożytny
  3. jeden przedmiot wybrany spośród: matematyka, fizyka (fizyka i astronomia)

Rodzaj studiów

3,5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Zasady rekrutacji

Przy ustalaniu sumy punktów z trzech przedmiotów zdawanych na maturze brane są do rankingu przedmioty:

  1. jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia
  2. język obcy nowożytny
  3. jeden przedmiot wybrany spośród: matematyka, fizyka (fizyka i astronomia)

Opłata za studia

1980 zł - za semestr

Czego się tu nauczysz?

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej lub podjęcie pracy jako inżynier w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, kontroli obrotu żywnością i jako doradca żywieniowy. Wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych oraz ekonomicznych umożliwia wszechstronny rozwój i możliwość wyboru wielu dróg kariery zawodowej absolwenta. absolwent potrafi integrować wiedzę teoretyczną z  wielu dziedzin technologii żywności z doświadczeniami praktycznymi nabytymi już w trakcie studiów. Absolwent potrafi organizować linię produkcyjną, włącznie z doborem specjalistycznych maszyn i urządzeń, a także przeprowadzić kalkulację ekonomiczną. Absolwent ma doświadczenie i posiada umiejętności w rozwiązywaniu zadań praktycznych w zakresie TŻiŻCz zdobyte w zakładach przetwórczych i firmach zajmujących się usługami żywieniowymi oraz  gastronomicznymi. Rozumie zasady funkcjonowania rynku oraz marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Zna język obcy i potrafi posługiwać się terminologią specjalistyczną w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne sprawiają, że absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest przygotowany do podjęcia zarówno  studiów drugiego stopnia jak i podjęcia pracy w zakładzie przetwórstwa spożywczego, zakładzie żywienia zbiorowego, może zakładać własne firmy doradztwa żywieniowego, lub w współpracować w tym zakresie z firmami z branży wellness. Wyraźnie profilowane wykształcenie techniczne z gruntownym praktycznym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menadżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów zarówno w dużych, jak i małych zakładach pracy, zajmujących się szeroko pojętym przetwórstwem żywności, doradztwem żywieniowym (dietetycznym) oraz w laboratoriach badawczych.

Specjalności proponowane na kierunku

  • Technologia i zarządzanie w przemyśle spożywczym
  • Żywienie człowieka z dietetyką