Kontakt

Biuro Rekrutacji UZAl. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra

 • przyjmowanie dokumentów:
  • POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69,  65-762  Zielona Góra – wysyłając oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów – z możliwością odebrania ich w trakcie roku akademickiego, w dziekanacie wydziału, na którym prowadzony jest dany kierunek studiów – pod uwagę brana jest data dostarczenia wymaganych dokumentów na Uczelnię , a nie data stempla pocztowego
  • ELEKTRONICZNIE na adres:  rekrutacja@uz.zgora.pl  – wysyłając skany wszystkich wymaganych dokumentów – z obowiązkiem przedłożenia oryginałów w terminie późniejszym

  W przypadku kandydata składającego dokumenty niekompletne bądź skany dokumentów, wpis na listę studentów jest wpisem warunkowym z obowiązkiem uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie. Informacja o wpisie warunkowym na studia wysyłana jest pocztą na wskazany adres do korespondencji wraz ze wskazaniem terminu na dostarczenie brakujących dokumentów, liczonym od daty doręczenia informacji. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, kandydata uważa się za osobę nieprzyjętą na studia.

  Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.

Szczegółowe informacje:

 • informacja telefoniczna w godz. 9:00 – 13:00
  • telefony komórkowe:  789 441 948,   789 441 947,
  • telefony stacjonarne: 68 328 32 70
  • telefon komórkowy do rekrutacji dla CUDZOZIEMCÓW:  789 441 947
 • e-mail: rekrutacja@uz.zgora.pl