Kształcenie zdalne

Kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 realizowane będzie głównie w trybie zdalnym.

Kształcenie na Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym w  roku  akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich realizowane będzie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów
Dopuszcza się realizację części zajęć w trybie tradycyjnym oraz hybrydowym (tradycyjnym i zdalnym) i dotyczy to:

  1. ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, seminariów  dyplomowych  wymagających użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, których nie można udostępnić z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;
  2. zajęć organizacyjno-adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich;
  3. praktyk zawodowych i zajęć terenowych;
  4. prowadzenia badań koniecznych do realizacji prac dyplomowych.

Zajęcia z wychowania fizycznego i lektoratów języka obcego realizowane będą w formie zdalnej. Dla przedmiotu wychowanie fizyczne przewiduje się alternatywne formy zajęć, (poza ustalonym planem zajęć).

Szczegółowy wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej zostanie opublikowany na stronach wydziałowych do 7 września.

Realizacja kształcenia na Wydziałach:

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/download.php?f=ec789a22365bbf31e05dddb39ef62f9e