Niemcy

Sposób wyliczania punktów rekrutacyjnych dla kandydatów z niemieckim świadectwem, ubiegających się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Wyniki uzyskane przez kandydata legitymującego się świadectwem ukończenia szkoły średniej z Niemiec przeliczane są na punkty rekrutacyjne (P) według wzoru:

P = 98 ( S-m) / (M – m) + 2

gdzie:

S – jest przeliczaną oceną

M – maksymalną oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej

m – minimalną oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej.

 • Wyniki uzyskane z ergebnisse der abiturprüfung / leistungen in der abiturprüfung traktowane są jako równorzędne maturze:
  • na poziomie rozszerzonym dla wyników z matury pisemnej
  • na poziomie podstawowym dla wyników z matury ustnej.
 • Wyniki uzyskane (skala 15-1) są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe mają osoby, które posiadają świadectwo:

 • Allgemeine Hochschulreife, które uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów,
 • Fachgebundene Hochschulreife, które uprawnia do ubiegania się o przyjęcie wyłącznie na kierunki zgodne z programem kształcenia realizowanym w szkole średniej (Berufsoberschule).

 

Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej z Niemiec jest zobowiązany:

 • założyć konto w systemie elektronicznej rejestracji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim >>> rejestracja na studia
 • złożyć wniosek o przyjęcie na studia i opłacić go
 • w rejestracji wybierać jako podstawę rekrutacji „matura zagraniczna”
 • po uzyskaniu w systemie decyzji- „zakwalifikowany do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym”, należy wgrać skany dokumentów: świadectwo Zeugnis der allgemeinen hochschulreife wraz z wynikami egzaminu maturalnego: ergebnisse der abiturprüfung/leistungen in der abiturprüfung opatrzone apostille, przetłumaczone na język polski w celu przeliczania uzyskanych na tych dokumentach wyników na punkty rekrutacyjne przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Kandydat który otrzyma decyzję „zakwalifikowany do przyjęcia” zobowiązany jest w wyznaczonym zgodnie z >>> kalendarzem rekrutacji terminie dostarczyć:

 • elektronicznie – skany wymaganych dokumentów, które należy wgrać do zakładki DOKUMENTY w systemie rekrutacyjnym za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego  >>> tutaj znajdziesz wykaz wymaganych dokumentów
 • pocztą tradycyjną – oryginały wszystkich wgranych dokumentów (wersja papierowa) – pod adres:  Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra.
 • Niedostarczenie wymaganych dokumentów (w tym skanów i oryginałów) w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.UWAGA:
  • przez oryginały dokumentów należy rozumieć: oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie,
  • nadesłane pocztą tradycyjna oryginały będzie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Studenta (BOS), w którym prowadzony jest dany kierunek studiów w trakcie roku akademickiego albo zostaną odesłane pocztą tradycyjną wyłącznie na pisemny wniosek kandydata,
  • w szczególnych przypadkach, uzasadnionych wnioskiem złożonym w zakładce DOKUMENTY za pośrednictwem profilu rekrutacyjnego kandydata – dopuszcza się po uzyskaniu zgody podkomisji ds. rekrutacji wydziału, możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie późniejszym, w takiej sytuacji wpis na listę studentów będzie wpisem warunkowym.