Olimpiady

Uprawnienia przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych:

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Zielonogórskim, laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego ubiegający się o przyjęcie na studia, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw, z zastrzeżeniem pkt.2.
 2. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne na dany kierunek studiów przewiduje egzaminy wstępne, każdy kandydat musi do nich przystąpić bez względu na uzyskany tytuł laureata albo finalisty.
 3. Prawo do skorzystania z uprawnień laureata lub finalisty olimpiady przysługuje kandydatowi w okresie trzech lat od uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata lub finalisty.
 4. Podstawą skorzystania z uprawnień laureata lub finalisty olimpiady jest oryginał dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł.
 5. Maturzyści, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym polegającym na:
  • zarejestrowaniu się w elektronicznym systemie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożeniu elektronicznego wniosku o przyjęcie na studia,
  • wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,
  • wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości oraz wskazania nazwy olimpiady, na podstawie której będą ubiegać się
   o przyznanie uprawnień laureata lub finalisty olimpiady,
  • dokonaniu wpłaty opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
 6. Wszystkie wymienione powyżej uprawnienia przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych, nie stosuje się w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego i jednocześnie ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.