Olimpiady

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na Uniwersytecie Zielonogórskim, laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, ubiegający się o przyjęcie na studia, uzyskują 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne na dany kierunek studiów przewiduje egzaminy wstępne, każdy kandydat musi do nich przystąpić bez względu na uzyskany tytuł laureata albo finalisty.
 3. Prawo do skorzystania w postępowaniu rekrutacyjnym z uprawnień laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego oraz laureata konkursu ogólnopolskiego, przysługuje kandydatowi w okresie czterech lat od uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata lub finalisty.
 4. Podstawą skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień  jest oryginał dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł.
 5. Kandydaci chcący skorzystać  z uprawnień  „olimpijczyka bądź konkursowicza” i ubiegają się o przyjęcie na studia, zobowiązani są uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym polegającym na:
  • zarejestrowaniu się przez kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożeniu elektronicznego wniosku o przyjęcie na studia,
  • dokonaniu wpłaty opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
 6. Rejestrację internetową kandydata w elektronicznym systemie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, uznaje się za wiążącą po:
  • wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,
  • wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości oraz wskazania nazwy olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego, na podstawie których będą ubiegać się o przyznanie uprawnień laureata lub finalisty,
  • uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej zgodnie z wybranym kierunkiem/specjalnością studiów

 

 ROK AKADEMICKI 2023 / 2024
ROK AKADEMICKI 2024 / 2025
ROK AKADEMICKI 2025 / 2026
 ROK AKADEMICKI 2026 / 2027