LEGIA AKADEMICKA 2021/2022 – szkolenie wojskowe dla studentów

Szanowni Uczestnicy Legii Akademickiej!

Studenci, którzy zrekrutowali się na realizację zadania Legia Akademicka V – rozpoczną zajęcia w trybie online w dwóch grupach:
– moduł podstawowy:
  • dwie grupy – zajęcia 23-24.04.2022 r. – egzamin w dniu 30.04.2022 r.
– moduł podoficerski
  •  dwie grupy – zajęcia 07-08.05.2022 r. – egzamin w dniu 14.05.2022 r.
Każdy z uczestników otrzyma indywidualną informację na e-mail podany w rekrutacji  dotyczącą planu zajęć, podziału na grupy i sposobu logowania się na zajęcia.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. Uniwersytet Zielonogórski do programu przystąpił w roku akademickim 2018/2019. Szkolenie dzieliło się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz na część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych w czasie wakacji.

Uprzejmie przypominamy, że do programu Legia Akademicka może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Nie może być to: doktorant, student studiujący poza granicami kraju, student (nieposiadający obywatelstwa polskiego) przebywający na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

LEGIA AKADEMICKA  >>>>>  poznaj nas bliżej

 IV edycja programu „Legia Akademicka”