rekrutacja uzupełniająca na kierunek lekarski

W dniu 1 października 2020 roku Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na kierunek lekarski studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne.

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie  wyłącznie dla osób znajdujących się na liście rezerwowej – na podstawie wyników uzyskanych przez te osoby w postępowaniu rekrutacyjnym zakończonym w sierpniu.

Kalendarz rekrutacji dla kierunku lekarskiego jest taki sam na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Szczegółowy kalendarz z terminami ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz z terminami dostarczania od nich dokumentów, przedstawia się następująco:

 

nr listy

terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

terminy dostarczania dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rankingowej

lista nr 1

5 października 2020 r.

 do 7 października 2020 r.

lista nr 2

8 października 2020 r.

 do 12 października 2020 r.

lista nr 3

13 października 2020 r.

 do 15 października 2020 r.

lista nr 4

16 października 2020 r.  do 19 października 2020 r.

lista nr 5

20 października 2020 r.  do 22 października 2020 r.

lista nr 6

23 października 2020 r.  do 26 października 2020 r.

lista nr 7

27 października 2020 r.  do 29 października 2020 r.

 

  • ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) – 30 października 2020 r.

 

UWAGA:

Komplet dokumentów należy dostarczyć wyłącznie:

  • ELEKTRONICZNIE na adres:  rekrutacja@uz.zgora.pl  – wysyłając skany wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie – z obowiązkiem przedłożenia oryginałów w terminie późniejszym
  • POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra – wysyłając oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów – z możliwością odebrania ich w trakcie roku akademickiego, w dziekanacie wydziału, na którym prowadzony jest dany kierunek studiów – pod uwagę brana jest data dostarczenia wymaganych dokumentów na Uczelnię , a nie data stempla pocztowego