Szczegółowy wykaz dokumentów dla cudzoziemca na studia doktoranckie

Kandydat rekrutowany jest na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów oraz obowiązujących rozmów kwalifikacyjnych – do których zobowiązany jest przystąpić w terminach wyznaczonych jak dla obywateli polskich.

PAMIĘTAJ: bez kompletu wymaganych dokumentów przyjęcie na studia nie będzie możliwe.

 • Cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – na studia przyjmowany jest na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich – na studia przyjmowany jest na podstawie decyzji Rektora.

Wykaz dokumentów wymagany od kandydatów na studia doktoranckie:

 1. Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący wniosek o przyjęcie na studia.
 2. W przypadku ukończenia szkoły wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej:
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie odpis, odpis notarialny) wyższych bądź zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego wynik ukończenia studiów oraz jego kserokopia.
 3. W przypadku ukończenia szkoły wyższej za granicą:
  • oryginał dyplomu wydanego przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego danego państwa oraz jego kserokopia, a także
  • oryginał poświadczenia dyplomu w formie legalizacji albo apostille wydanego przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938 i 939) oraz jego kserokopia,
  • oryginał tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski dyplomu oraz poświadczenia (wymienionego powyżej) jeśli zostało sporządzone w języku obcym oraz jego kserokopia,
  • oryginał zaświadczenia uprawnionej rady jednostki o uznaniu dyplomu za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467), w przypadku, gdy dyplom musi podlegać uznaniu w trybie nostryfikacji oraz jego kserokopia.
 1. Ważny paszport (ewentualnie odpis notarialny) oraz jego kserokopia.
 2. Jedna aktualna fotografia (podpisana czytelnie ołówkiem na odwrocie), 3,5 cm x 4,5 cm, spełniająca wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Karta Polaka lub dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 572) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. nr 128 z 2003 r. poz. 1175) – w przypadku kandydatów, którzy na ich podstawie będą ubiegać się o przyjęcie na studia oraz jej kserokopia.
 4. Potwierdzenie znajomości języka polskiego na podstawie jednego z dokumentów:
  • oryginał oraz kserokopia zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub,
  • oryginał oraz kserokopia posiadanego certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub,
  • potwierdzenia w formie pisemnej przez wydziałową komisję rekrutacyjną wydziału prowadzącego studia w języku polskim, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata, pozwalają na podjęcie przez niego studiów w języku polskim.
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego – dotyczy wyłącznie kandydatów podejmujących kształcenie na studiach prowadzonych w język angielskim w postaci dokumentu potwierdzającego ukończenie za granica szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku angielskim i są to świadectwa, dyplomy oraz inne dokumenty, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. nr 13, poz. 82 i  nr 249, poz. 1857 oraz z 2008 r.,  93, poz. 587).
 6. Oryginał oraz kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu:
  • wiza lub karta czasowego pobytu (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony), lub
  • karta stałego pobytu (zezwolenie na osiedlenie się), lub
  • inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Oryginał zaświadczenia lekarskiego, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów i formie kształcenia.
 8. Oryginał oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku braku – należy przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).
 9. Aktualna opinia o przydatności do pracy naukowej opracowana przez osobę posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 10. Aktualna, pisemna zgoda potencjalnego opiekuna naukowego kandydata.
 11. Dokumenty potwierdzające działalność naukową kandydata w postaci wykazu wygłoszonych referatów, publikacji, poświadczeń udziału naukowo-badawczego w programach badawczo – naukowych, artykuły naukowe oraz inne.
 12. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego w postaci:
  • certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe – dotyczy wyłącznie kandydatów na  Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny,
  • zaświadczenia z Uczelni potwierdzającego zaliczenie co najmniej 120 godz. języka angielskiego łącznie w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – dotyczy wyłącznie kandydatów na Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.