wykaz dokumentów dla cudzoziemca – studia drugiego stopnia

PAMIĘTAJ:

 • bez kompletu wymaganych dokumentów wpis na listę studentów (przyjęcie na studia) nie będzie możliwe.

UWAGA:

Komplet dokumentów każda osoba zakwalifikowana do przyjęcia dostarcza:

 • ELEKTRONICZNIE  – wysyłając ich skany do systemu rekrutacyjnego UZ za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego – w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji;
 • po wgraniu dokumentów kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dostarcza wyłącznie POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra – oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów – w terminie określonym na swoim profilu elektronicznym w zakładce dokumenty;
 • dostarczone oryginały dokumentów będzie można odebrać w Biurze Obsługi Studenta.

Poniższy wykaz dokumentów obowiązuje na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 1. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia  (do pobrania z konta profilu elektronicznego kandydata).
 2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą zawierający wynik ukończenia studiów; dopuszcza się w sytuacji, gdy w terminie zakwalifikowania do przyjęcia na studia, kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – przedłożenie oryginału wydanego przez uczelnię zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskane wyniki na studiach wyższych, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dodatkowe dokumenty uzupełniające:
  • zaświadczenie lekarskie – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów i obowiązuje ono na kierunkach na:
   • Wydziale Artystycznym:  edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   • Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu:  pielęgniarstwo
   • Wydziale Nauk Biologicznych:  wychowanie fizyczne
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku, gdy dokumenty kandydata dostarczane są przez pełnomocnika,
  • dokument zawierający ocenę z egzaminu dyplomowego, o ile brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • dokument zawierający skalę ocen obowiązującą na ukończonej uczelni.
  • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat za kształcenie
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 gdy:
   1. ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 lub
   2. posiada certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
   3. posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie potwierdza posiadania w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia na określonym poziomie studiów ani nie daje uprawnień do kontynuacji studiów drugiego stopnia, jeżeli instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji, a także jeśli program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie) lub
   4. posiada na dyplomie IB, EB lub matury zagranicznej wynik egzaminu z języka polskiego lub
   5. w przypadku brak dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, weryfikacja znajomości języka polskiego może nastąpić na wniosek kandydata w drodze rozmowy przeprowadzonej przez właściwą komisję egzaminacyjną, która stwierdzi w formie pisemnej, czy przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie przez niego studiów w języku polskim na danym kierunku studiów.
 4. Dodatkowo w przypadku dyplomu ukończenia studiów wydanego za granicą, wymagane jest:
 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112poz. 938 i 939);
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej;
 • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji,
 • dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument z tłumaczeniem na język polski.