wykaz dokumentów dla cudzoziemca – studia drugiego stopnia

PAMIĘTAJ:

 • bez kompletu wymaganych dokumentów przyjęcie na studia nie będzie możliwe,
 • składając dokumenty zobowiązany jesteś przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia jego zgodności z danymi zamieszczonymi w ankiecie osobowej na studia.

Poniższy wykaz dokumentów obowiązuje na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 1. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia  (do pobrania z konta rejestracji elektronicznej kandydata).
 2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, wraz z kserokopią w celu poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, i zawierający wynik ukończenia studiów ; dopuszcza się w sytuacji, gdy w terminie zakwalifikowania do przyjęcia na studia, kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – przedłożenie oryginału wydanego przez uczelnię zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskane wyniki na studiach wyższych, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dodatkowo w przypadku dyplomu ukończenia studiów wydanego za granicą, wymagane jest:
  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112poz. 938 i 939);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej;
  • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji,
  • dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument z tłumaczeniem na język polski.
 4. Potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat za kształcenie.
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim, gdy bark takiego dokumentu, wydziałowa komisja rekrutacyjna wyznacza termin rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zostanie sprawdzona umiejętność posługiwania się i stopień znajomości języka polskiego przez kandydata w sposób wystarczający do podjęcia studiów w języku polskim.
 7. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w postaci:
  • polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub EKUZ, lub
  • posiadanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510,z późn.zm.), lub
  • potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.
 8. Dodatkowe dokumenty uzupełniające:
  • zaświadczenie lekarskie – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów i obowiązuje ono na kierunkach:
   • na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu:  pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne
   • na Wydziale Artystycznym:  edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim,
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez pełnomocnika,
  • dokument zawierający ocenę z egzaminu dyplomowego, o ile brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • dokument zawierający skalę ocen obowiązującą na ukończonej uczelni.