Szczegółowy wykaz dokumentów dla cudzoziemca na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

Wykaz dokumentów wymagany od cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcia

na studia STACJONARNE I NIESTACJONARNE pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

PAMIĘTAJ: bez kompletu wymaganych dokumentów przyjęcie na studia nie będzie możliwe.

 • Cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
  • na studia przyjmowany jest na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
  • komplet wymaganych dokumentów kandydat zobowiązany jest dostarczyć w chwili otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia
  • termin na dostarczenie wymaganych dokumentów jest zgodny z terminami zawartym w harmonogramie rekrutacji na studia pierwszego stopnia
 • Cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:
  • kandydat rekrutowany jest na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów oraz obowiązujących egzaminów wstępnych – do których zobowiązany jest przystąpić w terminach wyznaczonych jak dla obywateli polskich
  • na studia przyjmowany jest na podstawie decyzji Rektora
 1. Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący wniosek o przyjęcie na studia.
 2. W przypadku ukończenia szkoły średniej w Rzeczypospolitej Polskiej:
  • oryginał świadectwa dojrzałości, matury EB, matury IB, w zależności do rodzaju zdawanej matury (ewentualnie odpis OKE, odpis notarialny) oraz jego kserokopia,
  • oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych (ewentualnie odpis OKE, odpis notarialny) oraz jego kserokopia,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, w przypadku kandydatów ze starą maturą lub maturą zagraniczną, którzy przystąpili do poprawiania wyników na egzaminie dojrzałości oraz jego kserokopia,
  • wniosek do WKR o uwzględnienie podwyższonego wyniku egzaminu maturalnego, w przypadku kandydatów, którzy otrzymali z OKE dokument poświadczający poprawiony wynik na egzaminie dojrzałości (wzór wniosku znajduje się w zakładce – formularze do pobrania)..
 3. W przypadku ukończenia szkoły średniej za granicą:
  • oryginał zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa maturalnego – w przypadku, gdy świadectwo musi podlegać uznaniu w trybie nostryfikacji – zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2156) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych  i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006r., nr 63, poz. 443) oraz jego kserokopia,
  • oryginał poświadczenia świadectwa dojrzałości w formie legalizacji albo apostille, wydanego przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005r. nr 112, poz. 938 i 939) oraz jego kserokopia,
  • oryginał tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia (wymienionego powyżej), jeśli zostało sporządzone w języku obcym oraz jego kserokopia.
 1. Ważny paszport (ewentualnie odpis notarialny) oraz jego kserokopia.
 2. Jedna aktualna fotografia (podpisana czytelnie ołówkiem na odwrocie), 3,5 cm x 4,5 cm, spełniająca wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 3. Karta Polaka lub dokument potwierdzający prawo ubiegania się o przyjęcie i odbywanie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 572) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. nr 128 z 2003 r. poz. 1175) – w przypadku kandydatów, którzy na ich podstawie będą ubiegać się o przyjęcie na studia oraz jej kserokopia.
 4. Potwierdzenie znajomości języka polskiego na podstawie jednego z dokumentów:
  • oryginał oraz kserokopia zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub,
  • oryginał oraz kserokopia posiadanego certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub,
  • potwierdzenia w formie pisemnej przez wydziałową komisję rekrutacyjną wydziału prowadzącego studia w języku polskim, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata, pozwalają na podjęcie przez niego studiów w języku polskim.
 5. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego – dotyczy wyłącznie kandydatów podejmujących kształcenie na studiach prowadzonych w język angielskim w postaci dokumentu potwierdzającego ukończenie za granica szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w języku angielskim i są to świadectwa, dyplomy oraz inne dokumenty, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. nr 13, poz. 82 i  nr 249, poz. 1857 oraz z 2008 r.,  93, poz. 587).
 6. Oryginał oraz kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu:
  • wiza lub karta czasowego pobytu (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony), lub
  • karta stałego pobytu (zezwolenie na osiedlenie się), lub
  • inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Oryginał zaświadczenia lekarskiego, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów i formie kształcenia.
 8. Oryginał oraz kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (w przypadku braku – należy przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).
 9. Oświadczenie, iż na maturze z języka polskiego kandydat nie korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami, w przypadku kandydatów deklarujących we wniosku o przyjęcia na kierunek pedagogika specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (wzór oświadczenia znajduje się w zakładce – formularze do pobrania)..
 10. Orzeczenie lekarza medycyny pracy (wzór skierowania znajduje się w zakładce – formularze do pobrania), stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na kierunkach:
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • jazz i muzyka estradowa (wyłącznie dla formy: śpiew)
  • pielęgniarstwo
  • ratownictwo medyczne
  • wychowanie fizyczne