wykaz dokumentów dla cudzoziemca – studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

PAMIĘTAJ:

 • bez kompletu wymaganych dokumentów przyjęcie na studia nie będzie możliwe,
 • składając dokumenty zobowiązany jesteś przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości (paszport) w celu potwierdzenia jego zgodności z danymi zamieszczonymi w ankiecie osobowej na studia.

Poniższy wykaz dokumentów obowiązuje na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 1. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia  (do pobrania z konta rejestracji elektronicznej kandydata).
 2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis odpowiednio świadectwa dojrzałości (wraz z aneksami)  albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, wraz z kserokopią w celu poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem.
 3. Dodatkowo w przypadku świadectwa maturalnego wydanego za granicą, wymagane jest:
  • poświadczenie świadectwa maturalnego w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112poz. 938 i 939);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej;
  • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (decyzja wydana przez właściwego kuratora oświaty), w przypadku jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych;
  • dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument z tłumaczeniem na język polski.
 4. Potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat za kształcenie.
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim, gdy bark takiego dokumentu, wydziałowa komisja rekrutacyjna wyznacza termin rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zostanie sprawdzona umiejętność posługiwania się i stopień znajomości języka polskiego przez kandydata w sposób wystarczający do podjęcia studiów w języku polskim.
 7. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w postaci:
  • polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub EKUZ, lub
  • posiadanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510,z późn.zm.), lub
  • potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro;
 8. Dodatkowe dokumenty uzupełniające:
  • zaświadczenie lekarskie – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów i obowiązuje ono na kierunkach:
   • na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu:  pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne
   • na Wydziale Artystycznym: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa – śpiew
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim,
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez pełnomocnika,
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na  udział kandydata w rekrutacji na studia wyższe – w przypadku gdy kandydat nie jest pełnoletni,