wymagane dokumenty – studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemca oraz od osoby, która ukończyła szkołę średnią za granicą.

Komplet dokumentów w tym:

 1. skany wymaganych dokumentów – należy wgrać do zakładki DOKUMENTY w systemie rekrutacyjnym za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji
 2. oryginały wszystkich wgranych do systemu skanów – należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji

Niedostarczenie wymaganych dokumentów (w tym skanów i oryginałów) w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.
UWAGA:

 • przez oryginały dokumentów należy rozumieć: oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie
 • nadesłane pocztą tradycyjna oryginały będzie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Studenta (BOS), w którym prowadzony jest dany kierunek studiów w trakcie roku akademickiego albo zostaną odesłane pocztą tradycyjną wyłącznie na pisemny wniosek kandydata
 • w szczególnych przypadkach, uzasadnionych wnioskiem złożonym w zakładce DOKUMENTY za pośrednictwem profilu rekrutacyjnego kandydata – dopuszcza się po uzyskaniu zgody podkomisji ds. rekrutacji wydziału, możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie późniejszym, w takiej sytuacji wpis na listę studentów będzie wpisem warunkowym

Poniższy wykaz dokumentów obowiązuje na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia – wydrukowany i podpisany (wniosek znajduje się w zakładce MOJE WNIOSKI na profilu rejestracji elektronicznej kandydata  i możliwy jest do wydrukowania  dopiero po otrzymaniu decyzji: zakwalifikowany do przyjęcia).
 2. Świadectwo dojrzałości – wydane w Polsce (wraz z aneksami albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego albo dyplomu IB albo dyplomu EB).
 3. Świadectwo dojrzałości – wydane za granicą  RP powinno zawierać:
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa dojrzałości/maturalnego albo w przypadku tłumaczenia za granicą – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej;
  • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112poz. 938 i 939) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski albo tłumaczeniem zalegalizowanym w polskiej placówce dyplomatycznej;
  • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (decyzja wydana przez właściwego kuratora oświaty), w przypadku jeśli świadectwo dojrzałości/maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych;
  • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo dojrzałości/maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument z tłumaczeniem na język polski.
 4. Dodatkowe dokumenty uzupełniające:
  • zaświadczenie lekarskie – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów i obowiązuje ono na kierunkach:
   • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   • fizjoterapia
   • jazz i muzyka estradowa – śpiew
   • kierunek lekarski
   • pielęgniarstwo
   • ratownictwo medyczne
   • wychowanie fizyczne
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarczane są za pośrednictwem pełnomocnika,
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na  udział kandydata w rekrutacji na studia wyższe – w przypadku gdy kandydat nie jest pełnoletni
  • dokument potwierdzający uprawnienia do niepobierania opłat za studia – w przypadku gdy w formularzu rejestracji internetowej kandydat na pytanie „Czy należy Pan/Pani do grupy osób, od których nie pobiera się opłat za studia stacjonarne w języku polskim?” zaznaczył – tak
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 gdy:
   1. ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub
   2. posiada certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
   3. posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie potwierdza posiadania w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia na określonym poziomie studiów ani nie daje uprawnień do kontynuacji studiów drugiego stopnia, jeżeli instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji, a także jeśli program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie) lub
   4. posiada na dyplomie IB, EB lub matury zagranicznej wynik egzaminu z języka polskiego lub
   5. w przypadku brak dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1, weryfikacja znajomości języka polskiego może nastąpić na wniosek kandydata złożony w zakładce DOKUMENTY za pośrednictwem profilu elektronicznego w drodze rozmowy przeprowadzonej przez właściwą komisję egzaminacyjną, która stwierdzi w formie pisemnej, czy przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie przez niego studiów w języku polskim na danym kierunku studiów.