wykaz dokumentów – studia drugiego stopnia

PAMIĘTAJ:

 • bez kompletu wymaganych dokumentów przyjęcie na studia nie będzie możliwe,
 • składając dokumenty zobowiązany jesteś przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości w celu potwierdzenia jego zgodności z danymi zamieszczonymi w ankiecie osobowej na studia.

Poniższy wykaz dokumentów obowiązuje na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 1. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia  (do pobrania z konta rejestracji elektronicznej kandydata).
 2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, wraz z kserokopią w celu poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, i zawierający wynik ukończenia studiów; dopuszcza się w sytuacji, gdy w terminie zakwalifikowania do przyjęcia na studia, kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych – przedłożenie oryginału wydanego przez uczelnię zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskane wyniki na studiach wyższych, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dodatkowe dokumenty uzupełniające:
  • zaświadczenie lekarskie – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów i obowiązuje ono na kierunkach:
   • na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu:  pielęgniarstwo,  wychowanie fizyczne
   • na Wydziale Artystycznym:  edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim,
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez pełnomocnika,
  • dokument zawierający ocenę z egzaminu dyplomowego, o ile brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • dokument zawierający skalę ocen obowiązującą na ukończonej uczelni.
 4. Dodatkowo w przypadku dyplomu ukończenia studiów wydanego za granicą, wymagane jest:
  • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112poz. 938 i 939);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej;
  • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji,
  • dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument z tłumaczeniem na język polski.