wykaz dokumentów – studia drugiego stopnia

Komplet dokumentów w tym:

 1. skany wymaganych dokumentów należy wgrać do zakładki DOKUMENTY w systemie rekrutacyjnym za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji
 2. oryginały wszystkich wgranych do systemu skanów – należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji

Niedostarczenie wymaganych dokumentów (w tym skanów i oryginałów) w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia,  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.

UWAGA:

 • przez oryginały dokumentów należy rozumieć: oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie
 • nadesłane pocztą tradycyjna oryginały będzie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Studenta (BOS), w którym prowadzony jest dany kierunek studiów w trakcie roku akademickiego albo zostaną odesłane pocztą tradycyjną wyłącznie na pisemny wniosek kandydata

Poniższy wykaz dokumentów obowiązuje na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia – wydrukowany i podpisany (wniosek znajduje się w zakładce MOJE WNIOSKI na profilu rejestracji elektronicznej kandydata  i możliwy jest do wydrukowania  dopiero po otrzymaniu decyzji: zakwalifikowany do przyjęcia).
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych zawierający wynik ukończenia studiów (dyplom magistra, dyplom licencjata, dyplom inżyniera albo dyplom równorzędny wydany za granicą; w przypadku, gdy w momencie zakwalifikowania do przyjęcia na studia, kandydat nie posiada jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych – dopuszcza się przedłożenie zaświadczenie o stanie odbytych studiów w takiej sytuacji wpis na listę studentów będzie wpisem warunkowym.
 3. Dodatkowe dokumenty uzupełniające:
  • zaświadczenie lekarskie – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów i obowiązuje ono na kierunkach:
   • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa – śpiew
   • pielęgniarstwo
   • wychowanie fizyczne
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarczane są za pośrednictwem pełnomocnika;
  • dokument zawierający ocenę z egzaminu dyplomowego – w przypadku gdy jest ona brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • dokument zawierający skalę ocen obowiązującą na ukończonej uczelni
  • publikacje w czasopiśmie naukowym lub zawodowym – w przypadku rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo