Szczegółowy wykaz dokumentów na studia drugiego stopnia

Wykaz dokumentów WYMAGANY OD OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

na studia STACJONARNE I NIESTACJONARNE drugiego stopnia:

PAMIĘTAJ: bez kompletu wymaganych dokumentów przyjęcie na studia nie będzie możliwe.
 1. Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący wniosek o przyjęcie na studia (możliwość wygenerowania wniosku dopiero po otrzymaniu decyzji – zakwalifikowany do przyjęcia na studia).
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie odpis, odpis notarialny) wyższych bądź zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego wynik ukończenia studiów oraz jego kserokopia, w przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą, dyplom wydany przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego danego państwa wraz z oryginałem oraz
  • kserokopią poświadczenia dyplomu w formie legalizacji albo apostille wydanego przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938 i 939),
  • oryginałem oraz kserokopią tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski dyplomu oraz poświadczenia (wymienionego powyżej) jeśli zostało sporządzone w języku obcym,
  • oryginał oraz kserokopia zaświadczenia uprawnionej rady jednostki o uznaniu dyplomu za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467), w przypadku, gdy dyplom musi podlegać uznaniu w trybie nostryfikacji.
 1. Oryginał co najmniej jednego z dokumentów zawierającego ocenę z egzaminu dyplomowego oraz jego kserokopia:
  • suplement do dyplomu, lub
  • zaświadczenie o ukończeniu studiów, lub
  • strony z indeksu.
 2. Ważny dowód osobisty (ewentualnie paszport lub odpis notarialny) oraz jego kserokopia.
 3. Jedna aktualna fotografia (podpisana czytelnie ołówkiem na odwrocie), 3,5 cm x 4,5 cm, spełniająca wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 4. Dokument zawierający skalę ocen obowiązującą na ukończonej uczelni (informacja ta zawarta jest w suplemencie do dyplomu) – nie dotyczy absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 5. Oświadczenie, iż na maturze z języka polskiego kandydat nie korzystał z preferencji przewidzianych dla osób z dysortografią i innymi podobnymi dysfunkcjami, w przypadku kandydatów deklarujących we wniosku o przyjęcia na kierunek pedagogika specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i niebędącymi absolwentami Uniwersytetu Zielonogórskiego (wzór oświadczenia znajduje się w zakładce – formularze do pobrania).
 6. Orzeczenie lekarza medycyny pracy (wzór skierowania znajduje się w zakładce – formularze do pobrania), stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na kierunkach:
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • wychowanie fizyczne
 7. Kandydaci na kierunek architektura – Portfolio przynoszą na rozmowę kwalifikacyjną.