Szczegółowy wykaz dokumentów na studia jednolite magisterskie

Wykaz dokumentów WYMAGANY OD OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA

na studia STACJONARNE I NIESTACJONARNE jednolite magisterskie

PAMIĘTAJ: bez kompletu wymaganych dokumentów przyjęcie na studia nie będzie możliwe.
 1. Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący wniosek o przyjęcie na studia (możliwość wygenerowania wniosku dopiero po otrzymaniu decyzji – zakwalifikowany do przyjęcia na studia).
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, matury EB, matury IB, w zależności do rodzaju zdawanej matury (ewentualnie odpis OKE, odpis notarialny) oraz jego kserokopia, w przypadku ukończenia szkoły średniej za granicą:
  • oryginał oraz kserokopia zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa maturalnego – w przypadku, gdy świadectwo musi podlegać uznaniu w trybie nostryfikacji – zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2156) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych  i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006r., nr 63, poz. 443),
  • oryginał oraz kserokopia poświadczenia świadectwa dojrzałości w formie legalizacji albo apostille, wydanego przez właściwy organ Państwa, z którego dokument pochodzi, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005r. nr 112, poz. 938 i 939),
  • oryginał oraz kserokopia tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenia (wymienionego powyżej), jeśli zostało sporządzone w języku obcym.
 1. Oryginał aneksu do świadectwa dojrzałości w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych (ewentualnie odpis OKE, odpis notarialny) oraz jego kserokopia.
 2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, w przypadku kandydatów ze starą maturą lub maturą zagraniczną, którzy przystąpili do poprawiania wyników na egzaminie dojrzałości.
 3. Wniosek do WKR o uwzględnienie podwyższonego wyniku egzaminu maturalnego, w przypadku kandydatów, którzy otrzymali z OKE dokument poświadczający poprawiony wynik na egzaminie dojrzałości(wzór wniosku znajduje się w zakładce – formularze do pobrania).
 4. Ważny dowód osobisty (ewentualnie paszport lub odpis notarialny) oraz jego kserokopia.
 5. Jedna aktualna fotografia (podpisana czytelnie ołówkiem na odwrocie), 3,5 cm x 4,5 cm, spełniająca wymagania stawiane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 6. Oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady, w przypadku kandydatów będących laureatami albo finalistami olimpiad stopnia centralnego oraz jego kserokopia.
 7. Orzeczenie lekarza medycyny pracy (wzór skierowania znajduje się w zakładce – formularze do pobrania)., stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjecie na kierunek lekarski.