wykaz dokumentów – studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Komplet dokumentów w tym:

 1. skany wymaganych dokumentów – należy wgrać do zakładki DOKUMENTY w systemie rekrutacyjnym za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji
 2. oryginały wszystkich wgranych do systemu skanów – należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji

Niedostarczenie wymaganych dokumentów (w tym skanów i oryginałów) w terminach zgodnych z kalendarzem rekrutacji na studia  będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów.
UWAGA:

 • przez oryginały dokumentów należy rozumieć: oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie
 • nadesłane pocztą tradycyjna oryginały będzie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Studenta (BOS), w którym prowadzony jest dany kierunek studiów w trakcie roku akademickiego albo zostaną odesłane pocztą tradycyjną wyłącznie na pisemny wniosek kandydata

Poniższy wykaz dokumentów obowiązuje na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia – wydrukowany i podpisany (wniosek znajduje się w zakładce MOJE WNIOSKI na profilu rejestracji elektronicznej kandydata  i możliwy jest do wydrukowania  dopiero po otrzymaniu decyzji: zakwalifikowany do przyjęcia).
 2. Świadectwo dojrzałości (wraz z aneksami albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą).
 3. Dodatkowe dokumenty uzupełniające:
  • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, konkursu międzynarodowego, laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, o ile brany jest pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • zaświadczenie lekarskie – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów i obowiązuje ono na kierunkach:
   • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
   • fizjoterapia
   • jazz i muzyka estradowa – śpiew
   • kierunek lekarski
   • pielęgniarstwo
   • ratownictwo medyczne
   • wychowanie fizyczne
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarczane są za pośrednictwem pełnomocnika,
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na  udział kandydata w rekrutacji na studia wyższe – w przypadku gdy kandydat nie jest pełnoletni