wykaz dokumentów – studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

PAMIĘTAJ:

 • bez kompletu wymaganych dokumentów wpis na listę studentów (przyjęcie na studia) nie będzie możliwe.

UWAGA:

Komplet dokumentów każda osoba zakwalifikowana do przyjęcia dostarcza:

 • ELEKTRONICZNIE  – wysyłając ich skany do systemu rekrutacyjnego UZ za pośrednictwem swojego profilu elektronicznego – w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji;
 • po wgraniu dokumentów kandydat zakwalifikowany do przyjęcia dostarcza wyłącznie POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Rekrutacja UZ  Al.Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra – oryginały, odpisy bądź uwierzytelnione notarialnie kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów – w terminie określonym na swoim profilu elektronicznym w zakładce dokumenty;
 • dostarczone oryginały dokumentów będzie można odebrać w Biurze Obsługi Studenta.

Poniższy wykaz dokumentów obowiązuje na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 1. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyjęcie na studia  (do pobrania z konta rejestracji elektronicznej kandydata).
 2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis odpowiednio świadectwa dojrzałości (wraz z aneksami)  albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą.
 3. Dodatkowe dokumenty uzupełniające:
  • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, konkursu międzynarodowego, laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, o ile brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • zaświadczenie lekarskie – lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów i obowiązuje ono na kierunkach:
   • na Wydziale Artystycznym:
    • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
    • jazz i muzyka estradowa – śpiew
   • na Wydziale Nauk Biologicznych:
    • wychowanie fizyczne

    Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

    • kierunek lekarski
    • pielęgniarstwo
    • ratownictwo medyczne
  • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarczane są przez pełnomocnika,
  • oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na  udział kandydata w rekrutacji na studia wyższe – w przypadku gdy kandydat nie jest pełnoletni,
 4. Dodatkowo w przypadku świadectwa maturalnego wydanego za granicą, wymagane jest:
  • poświadczenie świadectwa maturalnego w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112poz. 938 i 939);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej;
  • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (decyzja wydana przez właściwego kuratora oświaty), w przypadku jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych;
  • dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument z tłumaczeniem na język polski.