Ważne wskazówki!

Opublikowano

Każdy kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zobowiązany jest w wyznaczonym terminie dostarczyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zawartym na stronie: wymagane dokumenty na studia.

PAMIĘTAJ: bez kompletu wymaganych dokumentów wpis na listę studentów – PRZYJĘCIE NA STUDIA  – nie będzie możliwe.

Jeżeli w terminie wyznaczonym na przyjmowanie dokumentów kandydat nie może przyjść do Biura Rekrutacji z powodu: wyjazdu, pracy czy choroby itp., i złożyć dokumentów osobiście,  powinien wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia.

Wzór pełnomocnictwa –  do pobrania znajduje się w zakładce formularze do pobrania. Powyższe pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia u notariusza.

U notariusza należy uwierzytelnić:

 • kopię dowodu tożsamości, jeśli wyznaczony pełnomocnik nie będzie posiadał oryginału twojego dowodu tożsamości
 • kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, jeżeli wyznaczony pełnomocnik nie będzie posiadał oryginału twojego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów

 

Pełnomocnik działający w imieniu kandydata musi mieć ze sobą zestaw dokumentów, na które składają się:

 • komplet dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia,
 • podpisane przez kandydata pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się powyżej,
 • zaświadczenie lekarskie – wydane tylko i wyłącznie przez lekarza medycyny pracy i obowiązujące na kierunku:
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • jazz i muzyka estradowa (wyłącznie dla formy: śpiew)
  • kierunek lekarski
  • pielęgniarstwo
  • ratownictwo medyczne
  • wychowanie fizyczne
 • własny dowód tożsamości.

 

**********

Uwierzytelnienie dokumentów oznacza potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem. Polega na umieszczeniu na kopii pieczęci z napisem „zgodność z oryginałem” lub zapisu o tej samej treści. Konieczny jest również czytelny podpis osoby, która dokonuje uwierzytelnienia dokumentów. Uwierzytelnienia może dokonać osoba, która jest do tego uprawniona w danej placówce.

Uwierzytelnienia wszystkich dokumentów może dokonać notariusz lub w zależności od rodzaju dokumentów uwierzytelnienie wykonuje:

 • kserokopie dokumentacji medycznej np. karty informacyjnej leczenia szpitalnego, dokumentacji ambulatoryjnej – uprawniony pracownik placówki medycznej, która wydaje te dokumenty,
 • kserokopie dowodu osobistego, aktów stanu cywilnego – pracownik urzędu miasta lub gminy, który ten dokument wydał.