Ważne wskazówki!

Opublikowano

Każdy kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, zobowiązany jest w wyznaczonym terminie dostarczyć komplet dokumentów zgodnie z wykazem zawartym na stronie: wymagane dokumenty na studia.

PAMIĘTAJ: bez kompletu wymaganych dokumentów przyjęcie na studia nie będzie możliwe.

Jeżeli w terminie wyznaczonym na przyjmowanie dokumentów kandydat nie może przyjść do Biura Rekrutacji z powodu: wyjazdu, pracy czy choroby itp., i złożyć dokumentów osobiście,  powinien wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia.

Wzór pełnomocnictwa –  do pobrania znajduje się w zakładce formularze do pobrania.

Powyższe pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia u notariusza.

U notariusza należy uwierzytelnić:

  • kopię dowodu tożsamości, jeśli wyznaczony pełnomocnik nie będzie posiadał oryginału twojego dowodu tożsamości
  • kopię świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów, jeżeli wyznaczony pełnomocnik nie będzie posiadał oryginału twojego świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów

Jeżeli już teraz wiadomo, że kandydat nie będziesz mógł osobiście dopełnić formalności związanych z dokumentacją rekrutacyjną, zobowiązany jest wyznaczyć pełnomocnika i przygotować wcześniej dokumenty rekrutacyjne.

Pełnomocnik działający w imieniu kandydata musi mieć ze sobą zestaw dokumentów, na które składają się:

  • komplet dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
  • podpisane przez kandydata pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się powyżej,
  • zaświadczenie lekarskie  – wymagane na kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa (wyłącznie dla formy: śpiew), lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne musi być wydane tylko i wyłącznie przez lekarza medycyny pracy,
  • własny dowód tożsamości.

 

**********

Uwierzytelnienie dokumentów oznacza potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem. Polega na umieszczeniu na kopii pieczęci z napisem „zgodność z oryginałem” lub zapisu o tej samej treści. Konieczny jest również czytelny podpis osoby, która dokonuje uwierzytelnienia dokumentów. Uwierzytelnienia może dokonać osoba, która jest do tego uprawniona w danej placówce.

Uwierzytelnienia wszystkich dokumentów może dokonać notariusz lub w zależności od rodzaju dokumentów uwierzytelnienie wykonuje:

  • kserokopie dokumentacji medycznej np. karty informacyjnej leczenia szpitalnego, dokumentacji ambulatoryjnej – uprawniony pracownik placówki medycznej, która wydaje te dokumenty,
  • kserokopie dowodu osobistego, aktów stanu cywilnego (np. odpis aktu zgonu) – pracownik urzędu miasta lub gminy, który ten dokument wydał.